6Aika-hankkeet Oulussa eri organisaatioiden toteuttamina

< Takaisin

DuuniPolku, BusinessOulu, työllisyyspalvelut

 

6Aika: DuuniPolku hankkeeseen osallistuvia tahoja ovat: Tampereen kaupunki, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Espoon kaupunki, Metropolia ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Helsingin kaupunki ja Oulun kaupunki.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusia palveluita ja toimijoiden yhteistoimintaan perustuvia toimintamalleja työllistymisen ja yrittäjyyden edistämiseen. Keskeistä on työllisyys- ja koulutuspalveluiden osaamisen yhdistäminen uusilla tavoilla tavoitteen edistämiseksi. Tavoitteena on tunnistaa ja vastata työelämän osaamistarpeisiin kehittämällä työnantajien kanssa käytävää vuoropuhelua. Tavoitteena on tunnistaa työnhakijoiden ja työmarkkinoille suuntaavien olemassa oleva osaaminen ja potentiaali, osaamisen kehittämistarpeet sekä tuen tarve koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa, ja tarjota asiakkaille sen pohjalta kohdennettuja, asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia palveluita.
 

Oulun kaupungin osahankkeen tavoitteina

• Luoda työhön liittyviin siirtymävaiheisiin toimintamalli ja tukimuotoja, joiden avulla työhön siirtymistä joko työttömyydestä tai opiskeluiden päättymisestä helpotetaan ja tuetaan.
• Tiivistää yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edistämiseksi työpaikoilla ja madaltaa siten vastavalmistuneiden ja pidempään työtä hakeneiden rekrytointi- ja työllistämiskynnystä.
• Kehittää yhteistyötä ja toimintamalleja alueen oppilaitosten kanssa osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi sekä uusien, erilaisten täsmäkoulutusten tai muun tarvittavan työpaikalla tapahtuvan perehdyttämisen tukemiseksi. 

Näiden tavoitteiden toteutumiseksi Oulussa suunnitellaan ja pilotoidaan työnantajille suunnattua palveluseteliä, jolla kannustetaan ja tuetaan työnantajia tarjoamaan perehdytystä tai osaamisen täydentämisen mahdollisuuksia nuorille vasta valmistuneille tai pidempään työtä hakeneille työnhakijoille. Oulun osahankkeen toimenpiteillä vastataan työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin erilaisilla työnhakijalle ja työnantajalle räätälöidyillä ratkaisuilla. Hankkeessa huomioidaan myös rakennemuutoksen johdosta työttömäksi jääneiden henkilöiden osaamisen täydentämisen tai uudelleen kouluttautumisen tarpeita ja mahdollisuuksia.
 

Odotettavissa olevat tulokset:

Hankkeella luodaan toimijoiden yhteistoimintaan perustuvia palveluita ja toimintamalleja työllistymisen ja yrittäjyyden edistämiseen. Hankkeessa syntyy aiempaa toimivampia yritysyhteistyön käytäntöjä, joiden avulla voidaan tunnistaa ja vastata työelämän muuttuneisiin tai muutoksessa oleviin osaamistarpeisiin. Hankkeella kehitetään osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen toimintamalleja mukaan lukien työpaikoilla tapahtuvan oppimisen uudet tavat. Hankkeessa syntyy työllisyys- ja koulutuspalveluiden käyttöön asiakaslähtöisiä, kustannustehokkaita ja vaikuttaviapalveluja, joilla asiakasta tuetaan koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa.

Oulun osahankkeen tuloksena syntyy alueen työnantajista koottu, monipuolinen oppimisympäristöjen verkosto osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden kautta yritykset voivat rekrytoida tarvitsemaansa työvoimaa helpommin ja tukea saaden. Työnhakijat puolestaan saavat tukea ja täydennystä työmarkkinavalmiuksiensa tai ammatillisen osaamisensa vahvistumiseen ja näistä syntyy uusi työllisyyspalveluiden kehittymistä hyödyttävä ja työmarkkinoiden kohtaantoa tehostava toimintamalli. Lisäksi hankkeessa suunniteltavasta työnantajille suunnatusta palvelusetelin kehittämistyöstä saadaan arvokasta kokemusta yhtenä perehdyttämisen ja työssäoppimisen tukimuotona.

https://6aikaduunipolku.fi/

Business Oulu –liikelaitos, projektipäällikkö Miia Narkaus 040 657 7953, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)businessoulu.com.

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta