6Aika-hankkeet Oulussa eri organisaatioiden toteuttamina

< Takaisin

GameTime 2017-2018, Oulun kaupunki

 

Korkea nuorisotyöttömyys on ongelma sekä Oulussa että Tampereella. Lukuisten ICT-alan irtisanomisten seurauksena tulee myös tarve nostaa alan profiilia ja lisätä työllistymismahdollisuuksia. Suomen vientialoista peliala on vahvasti nousussa, mikä luo hyvän pohjan ICT-alan edelleen kehittämiselle.

Hankkeen kohderyhmänä on heikommassa työmarkkina-asemassa olevat 17-29 -vuotiaat työttömät, työttömyysuhan alla olevat, erilaisia kulttuuritaustoja omaavat nuoret. Oulun kaupungin ja Tampereen kaupungin yhteishankkeessa luodaan nuorille matalan kynnyksen polkuja pelien tekemiseen liittyvästä osaamisesta työelämän verkostoihin. Lisäksi tarjotaan koulutusta vailla oleville nuorille mahdollisuuksia osoittaa itse hankittua osaamistaan pelialan ammattilaisten verkostoissa. Kohderyhmän nuoret voivat osallistua hankkeessa kehitettäviin valmennusohjelmiin työkokeilun tai uravalmennuksen kautta.


Projektin keskeiset tavoitteet

Suomessa tarjotaan korkeakoulutasoista pelialan opetusta, mutta yhteyksissä työelämään on kehitettävää. Tällä projektilla edistetään työllisyyttä luomalla nuorille matalan kynnyksen polkuja pelien tekemiseen liittyvästä osaamisesta työelämän verkostoihin. Lisäksi voidaan tarjota koulutusta vailla oleville nuorille mahdollisuuksia osoittaa itse hankittua osaamistaan pelialan ammattilaisten verkostoissa. Valmennusohjelmien suunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten ELY-keskusten ja TE-keskusten kanssa

Hankkeen tavoitteet:

1. Kohderyhmän työllistymisen tukeminen 
2. Pelialan yritysten toimintaedellytysten monipuolistaminen 
3. Tutkimustiedon hyödyntäminen pelialalla 
4. Kasvattaa tietoisuutta pelialan koulutusmahdollisuuksista ja madaltaa kynnystä hakeutua alaan liittyvään koulutukseen

Projektin toimenpiteet

Toimenpiteet on jaettu kolmeen eri työpakettiin, joita toteutetaan Oulun ja Tampereen alueilla.

1. Toimintamallin luominen nuorten työllistämisen tukemiseen 
- valmennusohjelmamallin konseptointi 
- verkostojen rakennus 
- juurruttamistoimenpiteet ja vaikuttavuuden arviointi 
- hankkeen tuloksista viestiminen

2. Pelintekemisen valmennusohjelma 
- brändinluonti 
- valmennusohjelman sisältöjen ja toteutuksen suunnittelu, paikallisen toteuttajaverkoston kokoaminen ja sitouttaminen 
- työkokeiluun tai uravalmennukseen oikeutettujen osallistujien kartoitus 
- valintamenettelyn valmistelu 
- valmennusjaksojen toteuttaminen 
- valmennusjaksojen arviointi ja jatkokehittämistoimenpiteet

3. Tutkimustoiminta: Piilotettu osaaminen, pelikulttuurit ja työllistyminen

Hankkeen tutkimusosiosta vastaa Nuorisotutkimusverkosto, jolla on kattava kokemus nuorten tutkimisesta sekä perinteisin tutkimusmenetelmin että erilaisin verkkoa hyödyntävin keinoin.

Projektipäällikkönä Oulussa toimi Marko Tiusanen.

https://www.pelifarmi.fi/

GameTime -hankkeen tuloksia 6Aika-sivuilla englanniksi

 

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta