Ajankohtaista - Turvallinen Oulu

< Takaisin

Oululaiset varhaiskasvatuksen ammattilaiset kokevat koulutuksen lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta tarpeelliseksi

Tuoreen pro gradu -tutkielman osana toteutettu koulutus lapseen kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta koettiin tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset tarvitsevat edelleen lisää tietoa ja koulutusta lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. Koulutusta aiheesta tulisi olla jo opintojen aikana.

Turvallinen Oulu -hankkeen kanssa yhteistyössä tehdyn tuoreen pro gradu -tutkielman tulosten mukaan oululaisilla varhaiskasvatuksen ammattilaisilla ei ole tarpeeksi tietoa lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. Tiedon puutetta perusteltiin aiheen käsittelemättömyydellä koulutuksen aikana tai sitä ei kohdattu työssä, jolloin aiheeseen ei ole ollut tarvetta perehtyä. Aiheen ahdistavuus ja sen yhteiskunnallinen tabuluonteisuus ovat vaikuttaneet myös aiheen välttelyyn ja tiedon puutteeseen.
 

Ammattilaiset tarvitsevat lisää koulutusta aiheesta

Lapseen kohdistuvan seksuaaliväkivallan tunnistaminen on usein hyvin haastavaa varhaiskasvatuksen arjessa. Toimintaohjeista ollaan myös usein epävarmoja. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat tärkeässä asemassa lapseen kohdistuvan seksuaaliväkivallan tunnistamisessa, siihen puuttumisessa, sen ennaltaehkäisemisessä sekä lapsen ja perheen tukemisessa.

Laura Metsävainion pro gradu -tutkielman tulokset osoittivat varhaiskasvatuksen ammattilaisten tarpeen ja halun saada lisää tietoa lapseen kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. Monipuolista, säännöllistä sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisten omaa asiantuntijuutta vahvistavaa lisäkoulutusta tulee järjestää lisää tulevaisuudessa. Kattava koulutus tulisi sisältyä myös varhaiskasvatuksen ammattilaisten perusopintoihin.

Metsävainio tutki oululaisten varhaiskasvatuksen ammattilaisten, erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien, tietoutta lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta sekä tiedon- ja koulutuksen tarvetta aiheesta. Tutkimus toteutettiin kolmessa oululaisessa päiväkodissa. Tutkimusaineisto tuotettiin sähköpostitse lähetetyn alkukyselyn (N=45) ja loppukyselyn (N=31) sekä varhaiskasvatuksen henkilöstölle kehitetyn lapseen kohdistuvan seksuaaliväkivallan koulutuksen avulla alkuvuodesta 2020.

Kahden tunnin mittainen koulutus sisälsi tietoa lapseen kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta, sen tunnistamisesta, seksuaaliväkivaltaa kokeneen lapsen tukemisesta päiväkotiryhmässä ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemisestä sekä toimintaohjeita, materiaalivinkkejä ja työpajatyöskentelyn. Työpajassa varhaiskasvatuksen työntekijät pohtivat, miten jatkossa ennaltaehkäisevät tai puuttuvat lapsiin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan. Osallistujat kokivat koulutuksen tärkeäksi ja tarpeelliseksi. He kokivat saaneensa koulutuksesta kattavasti tietoa ja varmuutta toimimiseen, jos kohtaa työssään lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa.
 

Turvallinen Oulu -hanke vastannut koulutuksen tarpeeseen

Turvallinen Oulu -hanke on pyrkinyt paikkaamaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden tietovajetta Metsävainion tutkimusaineiston keräämisen jälkeen. Hankkeessa on järjestetty lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille koulutuksia, joiden teemoja ovat olleet lasten kehotunnekasvatus, lasten ja nuorten seksuaalisuuden kehityspolut, seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta sekä puheeksi ottaminen ja kriisiauttaminen sekä media- ja turvataidot. Turvallinen Oulu -hankkeessa on kehitetty myös tunne- ja turvataitokasvatuksen opetusmateriaalit esiopetukseen ja perusopetuksen eri asteille sekä koulutettu esi- ja perusopetuksen henkilökuntaa aiheesta.  Lokakuussa 2021 kaikista Oulussa esiopetusta tarjoavista yksiköistä tulee löytymään vähintään yksi ammattilainen, jolla on osaamista tunne- ja turvataitokasvatuksesta. Peruskoulujen puolelta Oulun kaupungin opetushenkilöstö on koulutettu kokonaisuudessaan. Kouluttamista jatketaan edelleen lukuvuoden 2021-2022 aikana, tulossa on mm. koulutus Oulun Yliopiston opiskelijoille.

Haluatko koulutusta edellämainituista aiheista? Ota yhteyttä sähköpostilla arttu.kuivala@ouka.fi. 

 

Lue tästä Laura Metsävainion pro gradu -tutkielma (2021): Lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta – Kehittämistutkimus varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen tukemiseksi ja koulutuksen parantamiseksi

Tutustu tunne- ja turvataitokasvatuksen ikätasoisiin ja portaittain eteneviin opetusmateriaaleihin osoitteessa www.turvataitokasvatus.fi.Kuvassa Laura Metsävainio

Laura Metsävainio (KM) tutki tuoreessa Pro gradu -tutkielmassaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten tietoutta sekä koulutuksen tarpeellisuutta lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta.
Kuva: Laura Metsävainio

Jakolinkki