Ajankohtaista - Turvallinen Oulu

< Takaisin

Tunne- ja turvataitokasvatuksen opetusmateriaalit julkaistu - Oulu matkalla turvataitokasvatuksen pääkaupungiksi

 

Turvallinen Oulu -hankkeen tavoitteena on turvataitokasvatuksen edistäminen, sisältäen digitaalisessa mediassa tapahtuvan lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön ennaltaehkäisyn. Hankkeessa on valmistunut tunne- ja turvataitokasvatuksen opetusmateriaalit valtakunnalliseen käyttöön.   

Hankkeessa tehty työ osoittaa, että Oulu on valtakunnallisesti edelläkävijä turvataitokasvatuksessa. Oulussa on valmistunut kattava turvataitokasvatuksen opetusmateriaali, koulutettu laajasti kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisia sekä kehitetty esi- ja perusopetuksen toimintakulttuuria.   
 
Tunne- ja turvataitokasvatuksen opetusmateriaalit toimivat opettajien ja muiden kasvatusalan ammattilaisten kasvatustyötä tukevana pedagogisena apuvälineenä. Oma opetusmateriaalinsa on esiopetukseen, 1.–2. luokille, 3.–4. luokille, 5.–6. luokille sekä yläkouluun 7.-9. luokille. 

Opetusmateriaalien avulla voidaan vahvistaa lasten itsetuntoa, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä selviytymistaitoja turvallisuutta uhkaavien kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan tilanteiden varalle. Keskeisestä on myös digimaailmassa turvallisesti toimiminen.  

Tunne- ja turvataitokasvatuksen avulla pystytään vahvistamaan lasten tietoja, taitoja ja luottamusta selviytyä ja pärjätä elämässään sekä rohkaista lapsia kertomaan huolistaan turvalliselle aikuiselle. Sisältöjen tavoitteena on vahvistaa oppilasta suojaavia tekijöitä sekä ehkäistä oppilaisiin niin kasvotusten kuin digitaalisissa ympäristöissäkin kohdistuvaa kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa.  

Opetusmateriaalien avulla vahvistettavat taidot on jaoteltu tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, selviytymistaitoihin ja digiturvataitoihin.  Esimerkiksi digiturvataitojen osalta harjoitellaan hyvää nettikaveruutta, turvallista median käyttöä, oman yksityisyyden suojaamista, kuvien jakamista sekä netissä tapahtuvien uhkaavien tilanteiden tunnistamista ja niissä toimimista, kuten houkuttelua ja kiristämistä. Materiaali sisältää myös hyvinvointia, resilienssiä, itsetuntoa sekä turvallisuuden tunnetta vahvistavia harjoituksia.  

Perustuu lapsen oikeuksiin ja opetussuunnitelmiin 

Tunne- ja turvataitokasvatus perustuu YK:n lapsen oikeuksiin ja sen sisällöt ovat osa valtakunnallisia opetussuunnitelmia. Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi kesäkuun kokouksessaan lisäkirjaukset tunne- ja turvataitokasvatuksen osalta Oulun paikallisiin esi- ja perusopetussuunnitelmiin.  

Oulun paikallisissa suunnitelmissa laaja-alaisen osaamisen painopisteiksi on nostettu muun muassa hyvinvointi ja osallisuus, jotka liittyvät Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa hyvinvointipäiväkodin ja hyvinvointikoulun kehittämiseen. Tunne- ja turvataitokasvatuksen opetusmateriaalit tukevat ja täydentävät toimintamallien toteuttamista. 

Tunne- ja turvataitokasvatuksen edistämiseksi tehty työ on linjassa sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman kanssa. 

Opetusmateriaalit yhdestä paikasta 

Tunne- ja turvataitokasvatuksen materiaalit on koottu osoitteeseen www.turvataitokasvatus.fi.  

Sivusto täydentyy tämän vuoden aikana ja sinne kootaan kaikki keskeinen tieto ja materiaali tunne- ja turvataitokasvatukseen liittyen niin ammattilaisille kuin vanhemmille.  

Tunne- ja turvataitokasvatuksen opetusmateriaalien tuottamista ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. 

Jakolinkki