Ajankohtaista

< Takaisin

Lasten ja nuorten turvataitokasvatuksella vahvistetaan resilienssiä

Resilienssin keskeisiä taitoja ovat tunne- ja vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisutaidot ja taito ilmaista itseä. Vanhemmat opettavat näitä taitoja lapsilleen kotona ohjaamalla, tukemalla ja mallintamalla käyttäytymistä. Myös päiväkodeissa ja kouluissa lasten kanssa harjoitellaan turvataitoihin liittyen tunteiden tunnistamista ja niiden säätelyä, kaveritaitoja sekä selviytymistaitoja eri tilanteissa toimimiseen, joten lasten ja nuorten lähiympäristön aikuisilla on myös merkittävä rooli heidän resilienssin kehittymisessä.

On myös tärkeää, että lapsia tuetaan rakentamaan luottavia ihmissuhteita välittäviin aikuisiin, jotta lapsen turvaverkko vahvistuu ja hänellä on ympärillään välittäviä aikuisia, joiden puoleen hän voi kääntyä avun ja tuen tilanteissa. Lapset aistivat herkästi aikuisten tunnetiloja ja tämän vuoksi niin vanhempien kuin ammattilaistenkin on tärkeä huolehtia omasta jaksamisestaan, jotta he voivat mallintaa lapsille ja nuorille rauhallisuutta ja turvaa.

Turvallinen Oulu -hankkeessa luodaan parhaillaan yhtenäisiä turvataitokasvatuksen opetuskokonaisuuksia esiopetuksesta peruskoulun loppuun saakka. Nämä on tarkoitus ottaa käyttöön koko Oulun kaupungin esi- ja perusopetuksessa. Turvataitokasvatuksen tavoitteena on kehittää lapsen ja nuoren selviytymiskeinoja vahvistamalla itsearvostusta, itsetuntemusta ja itseluottamusta pärjätä ja selviytyä, lisätä tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvistaa tietoisuutta omasta kehosta ja itsemääräämisoikeudesta.

Turvataitokasvatuksen avulla lapsia ja nuoria myös autetaan ja ohjataan tunnistamaan uhkaavia tilanteita, annetaan valmiuksia ja rohkeutta toimia jämäkästi ja suojella itseä sekä ohjataan turvautumaan luotettavaan aikuiseen. Tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten turvallista kasvua, tiivistää aikuisten yhteistyötä sekä ehkäistä kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa että kehittää ongelmanratkaisutaitoja näissä tilanteissa toimimiselle.

Turvallinen Oulu-hanke tulee syksyllä 2020 vahvistamaan resilienssiin ja turvataitoihin liittyvää osaamista järjestämällä koulutuksia ammattilaisille. Koulutukset löytyvät sivistys- ja kulttuuripalveluiden koulutuskalenterista hakusanalla Turvallinen Oulu.

Vanhemmilla puolestaan on mahdollisuus kuulla lisää resilienssistä vanhempainillassa 14.10.2020. Vanhempainillassa asiantuntijana on psykologi, psykoterapeutti Soili Poijula. Tarkempi aikataulu ja paikka ilmoitetaan syksyllä hankkeen nettisivuilla.

Resilienssi: Myönteisen selviytymisen avain - kuuntele Turvallinen Oulu -podcast

Turvallinen Oulu –podcastin toisessa jaksossa aiheena on resilienssi. Asiantuntijavieraana on psykologi, psykoterapeutti Soili Poijula. Resilienssin määritelmän lisäksi jaksossa pohditaan, miten lasten ja nuorten resilienssiä voi vahvistaa heidän huolenpitoympäristössään eri toimijoiden näkökulmista. Jaksossa annetaan konkreettisia vinkkejä niin vanhemmille, päiväkodin henkilökunnalle, opettajille kuin vapaa-ajan toimijoille siihen, mitä voi ottaa huomioon pienempien lasten ja mitä nuoruusikäisten kanssa toimiessa. Podcastissa tarjotaan käytännön keinoja myös aikuisten resilienssin kehittämiseen ja selviytymisen tukemiseen. Näiden lisäksi podcastissa keskustellaan esimiesten roolista yhteisöjen ja organisaatioiden resilienssin vahvistamisessa.

Podcastin tekemisen hetkellä eletään vielä poikkeuksellista aikaa koronavirustilanteen johdosta. Lapset ja nuoret ovat juuri palaamassa peruskouluun lähiopetukseen. Mikä tässä tilanteessa on tärkeää yhteisön, opettajien ja oppilaiden turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi?

Kuuntele Turvallinen Oulu -podcastin toinen jakso: Resilienssi - myönteisen selviytymisen avain Soundcloudissa tästä linkistä.

Kuuntele Turvallinen Oulu -podcastin toinen jakso: Resilienssi - myönteisen selviytymisen avain Spotifyssa tästä linkistä.


Soili Poijula: Resilienssi on myönteisen selviytymisen avain

Vaikka resilienssi-ilmiö tulikin maailmalta Suomeen vuosikymmenten viiveellä on se viime aikoina herättänyt laajenevaa kiinnostusta. Resilienssi tarkoittaa kahta selviytymistä selittävää ilmiötä, joustavaa palautuvuutta ja kestävyyttä. Resilienssi suojaa muutoksissa ja vastoinkäymisissä, auttaa palautumaan, kestämään ja jatkamaan.

Resilienssistä on kiinnostuttu valtion, yhteisöjen, organisaatioiden, perheiden ja yksilöiden selviytymistekijänä kriisitilanteissa, johtamisessa, työelämän kiihtyvään muutokseen sopeutumisessa, sairauksista toipumisessa, vaativissa ja vaarallisissa työtehtävissä toimivien kestävyyden kehittämisessä, huippusuoriutumiseen valmentamisessa, lasten ja nuorten mielenterveyden vahvistamisessa ja niin edelleen. Yksilön resilienssi tarkoittaa voimavaroja, taitoja ja vahvuuksia, jotka ylläpitävät terveyttä ja hyvinvointia ja elämässä menestymistä. Ihmiset, jotka aidosti menestyvät työssä ja omassa elämässään, rakentavat kukoistavat urat sekä kestäviä, merkityksellisiä ihmissuhteita, ovat tunneälykkäitä. Tunneälykkyyttä onkin pidetty ihmisen menestymisen tärkeimpänä indikaattorina. Tunneälykkyyteen kuuluu itsetuntemus, altruismi, motivaatio, empatia ja kyky rakastaa.

Lue Soili Poijulan kirjoittama juttu resilienssistä kokonaisuudessaan tästä linkistä.

 

Alla olevista linkeistä löydät lisätietoa Soili Poijulasta sekä resilienssistä:

Soili Poijulan nettisivut

Resilience – a key skill for education and job –sivusto

Resilience – a key skill for education and job: Käyttäjän opas

Alla olevista linkeistä löydät ohjeita koronavirustilanteen käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa:

Ohjeita lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyen koronavirustilanteessa (THL)

Ohjeita opettajalle koronatilanteen käsittelyyn oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa (Opetushallitus)


Kuvassa Soili Poijula.

Kuva: Psykologi, psykoterapeutti Soili Poijula. 

 

Jakolinkki