Ajankohtaista

< Takaisin

Turvallinen Oulu -hanke kouluttanut tuhansia ammattilaisia

Turvallinen Oulu -hanke on kouluttanut toimintansa aikana yli 3500 ammattilaista ja vahvistanut näin heidän osaamistaan seksuaalirikosten ehkäisemisessä sekä lasten ja nuorten psykososiaalisessa tukemisessa.

”Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Väkivallaton lapsuus -toimenpide-suunnitelman mukaan väkivallalle altistavia riskitekijöitä ovat muun muassa lapsen ja nuoren vammaisuus, maahanmuuttajatausta, kodin ulkopuolelle sijoitus ja sukupuolivähemmistöön kuuluminen. Tästä syystä olemme tarjonneet koulutuksia erityisesti näiden kohderyhmien kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille”, Turvallinen Oulu -hankkeen lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen tiimin projektikoordinaattori Joni Saarela kertoo.

Koulutuksien teemoja ovat olleet lasten kehotunnekasvatus, lasten ja nuorten seksuaalisuuden kehityspolut, seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta sekä puheeksi ottaminen ja kriisiauttaminen. Koulutusta on annettu myös media- ja turvataidoista, turvallisuusosaamisesta ja -johtamisesta, kriisityöstä, seksuaalirikoksentekijän kanssa työskentelystä sekä seksiriippuvuudesta ja sen vaikutuksesta parisuhteeseen ja perheeseen.

Opetushallituksen rahoituksella koulutuksia on järjestetty yhteensä 59 ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella kuusi.

Positiivista palautetta koulutuksista

Koronan takia koulutukset toteutettiin Teamsin välityksellä. Koulutuksiin osallistui laajasti henkilöstöä Oulun kaupungilta: sivistys- ja kulttuuripalvelujen henkilöstöä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleviä hyvinvointipalveluista. Myös muita kuin Oulun kaupungin työntekijöitä on osallistunut koulutuksiin.  

”Vaikka etäkoulutukset koettiinkin toimiviksi, esimerkiksi teknisten ongelmien ja pienryhmätyöskentelyn tehostamiseksi toivottiin jatkossa koulutuksia myös lähikoulutuksina”, Joni Saarela kertoo.

”Koulutuksista saatu palaute on kaiken kaikkiaan ollut positiivista, suurin osa kokee saaneensa koulutuksista lisää tietoja ja taitoja. Koulutukset koettiin palautteiden mukaan tärkeiksi ja ajankohtaisiksi ja ne ovat vahvistaneet osaamista ja antaneet hyviä vinkkejä omaan työhön,” Saarela jatkaa.

Koulutuksiin osallistuneet toivovat palautteissa, että tunne- ja turvataitokasvatukseen liittyvää koulutusta järjestettäisiin kaikille varhaiskasvatuksen ammattilaisille sekä huoltajille esimerkiksi vanhempainiltoina.

”Jatkokoulutustoiveina on mainittu käytännönläheiset koulutukset liittyen esimerkiksi traumatapahtumien käsittelemiseen ja tilanteissa tukemiseen sekä seksuaalikasvatukseen lasten monikulttuurisen taustan huomioimisen näkökulmat. Lisäksi toiveina ovat kouluturvallisuuteen, kiusaamiseen ja siihen puuttumiseen sekä mielenterveyteen liittyvät koulutukset”, Turvallinen Oulu -hankkeen koulutuksen ja osaamisen vahvistamisen projektikoordinaattori Susanna Kauppinen kertoo.

Koulutusta niin ammattilaisille kuin huoltajille

Turvallinen Oulu -hanke on jatkanut tänä keväänä lasten kehotunnekasvatukseen liittyviä koulutuksia varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Kaikki Oulun peruskoulut on koulutettu turvataitokasvatukseen yksikkökohtaisissa koulutuksissa. Ensi syksystä alkaen kaikissa peruskouluissa on tunne- ja turvataitovastaava, jonka tehtävänä on muun muassa koordinoida ja edistää tunne- ja turvataitokasvatuksen toteutusta omassa yksikössään.

Kevätkaudella on toteutettu myös seksuaalisuuden puheeksi otto -koulutus, joka kohdennettiin oppilashuollon henkilöstölle, turvataitovastaaville, maahanmuuttajien terveyspalveluissa työskenteleville ja muille maahanmuuttajien parissa toimiville, sijoitettujen lasten ja erityisryhmien kanssa työskenteleville sekä terveystiedon opettajille.

Lisäksi parhaillaan on käynnissä seksuaalineuvojakoulutus, johon osallistuu hyvinvointipalvelujen sekä sivistys- ja kulttuuripalvelujen ammattilaisia, esimerkiksi nuorisotyöntekijöitä. Oppilas- ja opiskeluhuollon toimijoille järjestetään vielä kesäkuussa turvataitokasvatuksen koulutus.

Koulutusta on kohdennettu myös suoraan huoltajille toukokuussa netissä pidetyillä somevarteilla, joissa heitä opastettiin sosiaaliseen mediaan ja sen ilmiöihin. Toukokuussa järjestettiin myös vanhempainilta nuorten päihteiden käytöstä ja väkivaltailmiöstä Oulussa. 

Jakolinkki