Oululainen kestävän kehityksen oppimispolku

Kestävän elämäntavan omaksuminen on ihmiskunnan selviytymisen kannalta välttämätöntä. Kasvatus on keskeistä, kun ihmisten käyttäyty- miseen halutaan saada muutos. Oulussa kestävän kehityksen kasvatuksen päämääränä on ekososiaalisesti sivistynyt oululainen, joka ymmärtää omien tekojensa vaikutukset toisiin ihmisiin, luontoon sekä yhteiskun- taan ja hän myös toimii ymmärryksensä mukaisesti.

Oululainen kestävän kehityksen oppimispolku on toimintamalli, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten kestävän kehityksen mukaisen elämän edellyttämien arvojen, tietojen ja toiminnan taitojen vahvistaminen. Toimintamalli perustuu oppilaan säännöllisesti saamiin toiminnallisiin ja elämyksellisiin oppimiskokemuksiin kestävän kehityksen eri osa-alueilta: 1) luonto, 2) kestävä kulutus, 3) hyvinvointi ja turvallisuus sekä 4) kulttuuri identiteetti ja maailmankansalaisuus.

Oppimispolku pohjautuu oppimiskäsitykseen, joka korostaa oppi- jan omaa roolia tiedon rakentamisessa. Oppiminen on oppijan oman toiminnan tulosta, joka syntyy muiden oppilaiden, opettajan ja muiden aikuisten sekä oppimisympäristöjen kanssa koetun vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan kautta. Opetussuunnitelmaan sidottuna oppimis- kokemuksista syntyy varhaislapsuudesta lähtevä mielekkäästi etenevä oppimispolku kohti vastuullista elämäntapaa.

Oppimiskokemuksien toteuttamiseen on

• valmiita opetuspaketteja, jotka voidaan toteuttaa päiväkodissa tai koulussa oman opettajan ohjauksessa

• Alaköökin ja Timosenkosken Luontokoulun ohjelmia

• yhteistyökumppaneiden järjestämiä opintokäyntikohteita ja kouluvierailijoita