Tekstin koko A- A+

OPS2016 ja Oulun kaupunginkirjasto OPS2016 ja Oulun kaupunginkirjasto

Uudet perusopetuksen valtakunnalliset perusteet on laadittu vuonna 2014. Uusi opetussuunnitelma (OPS) otetaan käyttöön portaittain syksystä 2016 lähtien. Lukuvuonna 2016−17 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat vuosiluokat 1−6. Yläkoulussa siirrytään uuteen OPSiin portaittain: 7. luokka 2017−18, 8. luokka 2018−19 ja 9. luokka 2019−20. 

Valtakunnallinen OPS2016 sivusto. Voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelmiin myös ePerusteet-palvelussa.

Oulun kaupunginkirjasto on mukana Oulun paikallisen opetussuunnitelman suunnittelussa. Yhteyshenkilö kirjastolla: informaatikko elina.kauppila (at) ouka.fi.

OPS-työ Oulussa
Oulun kaupungin paikallisesta opetussuunnitelmatyöstä voit lukea tarkemmin OPS-portaalista.

Perusopetuksen opetussuunnitelman tukimateriaaliksi on tehty oululaiset OPS-polut. Polut ovat: Maailmankansalaisen polku, Kestävän kehityksen polku, Tiedonhallinnan polku, Kulttuuripolku, Yrittäjyyskasvatuksen polku ja Hyvinvointipolku. Oulun kaupunginkirjasto on ollut mukana Tiedonhallinnan polun sisältöjen suunnittelussa. Oulun koulujen ja kaupunginkirjaston yhteistyö Kirjastoreitti on myös osa Kulttuuripolkua.

OPS2016
Uudessa OPSissa keskeistä on oppilaan muuttuva rooli, jossa korostuvat yhdessä tekeminen, osallistuminen, tutkiva oppiminen ja luova työskentely.

Myös oppimiskäsitys muuttuu, sisältöjen sijaan korostetaan taitoja. Tärkeitä ovat myös oppimisen ilo, ongelmanratkaisutaidot, oppijan aktiivinen rooli ja vastuullisuus, yksilöllisyys, yhteistyö ja kokonaisuuksien rakentaminen.

Osaaminen muuttuu myös. Oppimiseen ja opettamiseen tulee mukaan laaja-alaisuus. Tärkeitä ovat myös erilaiset oppimisen taidot, tiedonhallinta ja vuorovaikutus sekä muuttuvan maailman vaikutus oppimiseen ja osaamiseen.

Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan myös tieto- ja viestintätekniikan monipuolista hyödyntämistä. Opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkakokonaisuudet ovat 1-2, 3-6, 7-9. (Lähde: opettaja.fi)

Laaja-alainen osaaminen

 

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet: ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3), monilukutaito(L4), tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5), työelämätaidot ja yrittäjyys (L6), osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7).

Laaja-alainen osaaminen kuvassa:

Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen (L5) alta löytyy myös kokonaisuus tiedonhallinta sekä luova työskentely. Seuraavassa koottuna eri vuosiluokkakokonaisuuksien perusteteksteistä tämä osio.

Vuosiluokat 1-2: "Oppilaita opastetaan käyttämään keskeisiä hakupalveluita, kokeilemaan eri työvälineitä ja tekemään pienimuotoisia tiedonhankintatehtäviä eri aihepiireistä ja itseä kiinnostavista asioista. Heitä kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa." (Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2, Perusopetuksen OPSin perusteet 2014, s. 99)

Vuosiluokat 3-6: "Oppilaat harjoittelevat etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla. Heitä ohjataan hödyntämään lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. Oppilaita kannustetaan etsimään itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tvt:tä työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa ja arvioinnissa." (Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6, Perusopetuksen OPSin perusteet 2014, s. 155)

Vuosiluokat 7-9: "Oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen sekä tiedonlähteiden monipuoliseen käyttöön tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana. Samalla harjoitellaan lähdekriittisyyttä ja opitaan arvioimaan omaa ja muiden - myös erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen tapaa toimia ja tuottaa tietoa." (Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9, Perusopetuksen OPSin perusteet 2014, s. 281)

Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja ilmiöpohjainen oppiminen
Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät laaja-alaista oppimista ja auttavat ymmärtämään asioiden keskinäisiä yhteyksiä. Perusopetuksessa oppilailla tulee olla vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan oppiaineiden yhteistyönä, oppilaat suunnitteluun osallistaen. Aiheet, tavoitteet, sisällöt ja toteutus päätetään paikallisesti.

Opetuksessa tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä ja teemoja kokonaisuuksia kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittävissä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Ilmiöoppimisessa lähtökohtana ovat oppilaiden itse esittämät kysymykset. Motivaatio tiedon hankkimiseen nousee ja saatu tieto on yhdessä rakennettua. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa käytetään tutkivan oppimisen työtapoja.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja, joissa hyödynnetään koulun kaikkea toimintaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Ne ovat siis myös kirjastolle hyvä mahdollisuus syventää koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä.

 

 

Oppimisympäristöt uudessa opetussuunnitelmassa
"Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista. Lisäksi oppimisympäristöjen kehittämisessä ja valinnassa otetaan huomioon, että oppilaat oppivat uusia tietoja ja taitoja myös koulun ulkopuolella. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja monet muut yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä.

Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja. Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon monimuotoinen mediakulttuuri. Uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi" (Perusopetuksen OPSin perusteet 2014, s. 29)

Monilukutaito
"Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa identiteettiään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa.

Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaa sen kulttuurista monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. Monilukutaitoon sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, joita kehitetään kaikessa opetuksessa. Oppilaiden tulee voida harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä.

Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri tiedonalojen kielen ja esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, sitä hyödyntävää pedagogiikkaa sekä oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen. Oppimistilanteissa oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. Oppimateriaalina hyödynnetään ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä ja mahdollistetaan niiden kulttuuristen yhteyksien ymmärtäminen. Opetuksessa tarkastellaan oppilaille merkityksellisiä, autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta. Näin oppilaat voivat hyödyntää opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä ja käyttää niitä myös osallistumisessa ja vaikuttamisessa." (Perusopetuksen OPSin perusteet 2014, s. 22-23)

Pureudun perusopetukseen -verkkolehti (Lappeenrannan kaupunki)