Ajankohtaista

< Takaisin

Huoltajat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen Oulussa

Oulun kaupungin varhaiskasvatus kysyi maaliskuussa asiakaskyselyllä sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, esiopetuksessa ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa olevien lasten huoltajien mielipiteitä. Kyselyyn vastasi 4013 huoltajaa. Edellinen asiakaskysely toteutettiin vuonna 2017, ja siihen vastasi 2052 huoltajaa.

”Tärkeää ovat monipuoliset opetusmenetelmät ja rauhallinen oppimisympäristö.”

Kyselyn tulokset osoittavat, että huoltajat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatuspalveluihin. Kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistuvien huoltajien vastausten keskiarvo oli 4 ja yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvien 3,6. (Vastausasteikko 1-5, 1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä). Kaikkien vastausten keskiarvo oli 3,9. Tyytyväisyys on noussut edellisestä kyselystä (2017: ka. 3,7).
 

Mielellään hoitoon

Lapset lähtevät huoltajien mielestä aamuisin mielellään päiväkotiin tai perhepäivähoitoon (vastausten ka. 4/5). Ilahduttavaa on, että yli 97 % huoltajista on sitä mieltä, että hänen lapsellaan on päiväkodissa tai perhepäivähoidossa kavereita. Suurimmalla osalla lapsista on yksi tai useampi kaveri. Ei-vastauksissa korostuu pääasiallisena syynä kaverittomuuteen se, että lapsi on vielä niin pieni, ettei osaa leikkiä muiden kanssa tai hän on vasta aloittanut ryhmässä.

Huoltajista 97 % on sitä mieltä, että hänen lapsensa kokee olonsa turvalliseksi varhaiskasvatuksessa. Turvallisuuden tunnetta tuovat erityisesti tutut, pitkäaikaiset hoitajat. Ei-vastauksien vapaapalautteessa huoltajat tuovat esiin, että ulkopuoliset sijaiset, usein vaihtuvat hoitajat ja iso ryhmä aiheuttavat turvattomuutta.

”Se, että työntekijät viihtyvät työssään heijastuu suoraan lasten viihtyvyyteen ja hyvinvointiin.”
 

Yksilöllistä ja oikeudenmukaista

Huoltajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä lapsensa saamaan tukeen ja luottavat henkilökunnan ammattitaitoon (vastausten ka. 3,9/5). Huoltajat kokevat, että heitä kuullaan ja lapsen tuen tarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti. ”Tyttäremme on erittäin vilkas ja koen, että päiväkodissa se on saatu hyvin huomioitua”, kommentoi yksi palautteen antajista. Tyytymättömät kokevat, että hoitajien vaihtuminen heikentää lapsen tuen tarpeiden tunnistamista.

Lapsia kohdellaan Oulun varhaiskasvatuksessa oikeudenmukaisesti; tätä mieltä on 97 % vastaajista. Tämä ilmenee vastaajien mielestä käytännössä esimerkiksi niin, että vakaumusasioihin suhtaudutaan kunnioittavasti ja samat säännöt koskevat kaikkia.
 

Ulos säällä kuin säällä

Vastaajista 92,1 % on sitä mieltä, että lapsella on päivittäin mahdollisuus monipuoliseen liikkumiseen ja ulkoiluun. Vastaajat toivovat lasten ulkoilevan päivittäin sekä aamu- että iltapäivisin ja säällä kuin säällä. Lisäksi he toivovat, että lapset saavat retkeillä lähiluonnossa ja liikkua monipuolisesti ja ohjatusti.

Lapsensa varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmakeskusteluun on osallistunut 92,4 % vastaajista. Edelliseen kyselyyn verrattuna tulos on jonkin verran huonontunut (2017: 94 %). Huoltajat kokevat keskustelut erittäin tärkeiksi. Sanallisessa palautteessa huoltajat kertovat muun muassa näin: ”Nämä ovat meille tärkeitä hetkiä paneutua ajan kanssa jakamaan ajatuksia kasvatuksesta” ja ”Tärkeä vaihe keskustella lapsen vahvuuksista ja kouluvalmiuksista ja mihin voidaan vanhempina antaa tukea ja kiinnittää huomiota.”

Huoltajat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen eli saamaansa varhaiskasvatukseen liittyvään ohjaukseen ja neuvontaan (ka. 3,6).

”Kodinomainen turvallinen ympäristö ja yksilöllinen ohjaus ja tuki ovat tärkeitä.”
 

Kaikki Oulun päiväkodit ja perhepäivähoitajat ovat saaneet omaa yksikköään koskevat vastaukset, joiden pohjalta toimintaa on hyvä kehittää.


Kursiivilla merkityt ovat kyselyyn annettuja vapaita palautteita.

Jakolinkki