Move - fyysisen toimintakyvyn seuranta

Move! - fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

Vuoden 2021 Move!-mittaukset

Move!-mittaukset toteutetaan osana liikuntakasvatusta 5. ja 8. luokan oppilaille syyskuun loppuun mennessä. Koulu syöttää oppilaiden mittaustulokset ilman tunnistetietoja sähköiseen järjestelmään 30.9.2021 mennessä.

Koulukohtainen linkki tulosten syöttämiseksi lähetetään elokuussa Opintopolku-palveluun merkittyyn koulun yleiseen sähköpostiosoitteeseen, josta sitä voi jakaa eteenpäin tulosten syöttämisestä vastaaville henkilöille.

Mittaustulosten syöttämisen jälkeen koulut saavat kustannuksettoman palauteraportin koulun mittaustuloksista marras-joulukuussa 2020.

Koronaepidemian osalta Opetushallitus seuraa Suomen hallituksen päätöksiä sekä viranomaisten opetuksen järjestäjille antamia ohjeita. Lisätiedot annettu elokuun Move!-infokirjeessä ja Move!-sivuilla www.oph.fi/fi/move.

Opetushallituksen elokuun Move! info kouluille
Opetushallituksen toukokuun Move! info kouluille

 

MIKÄ MOVE ON?

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Koska lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt ja kunto laskenut, ovat myös heidän fyysiset edellytyksensä selviytyä arkipäivän haasteista huonontuneet. Voimmekin ajatella, että monien kouluikäisten fyysinen toimintakyky ei riitä kaikista arjen tilanteista selviämiseen.

Kouluikäisen arkipäivän fyysisiksi tehtäviksi määriteltiin:

  •     Koulumatkan kulkeminen omin lihasvoimin (kävelyä tai pyöräilyä vähintään 5 km)
  •     Koulu- ja harrastusvälineiden nostaminen ja kantaminen omin lihasvoimin
  •     Istuvan elämäntavan vaikutusten ennaltaehkäiseminen: luonnollisen anatomisen liikelaajuuden ylläpitäminen erityisesti ylävartalossa ja lonkan koukistajissa
  •     Liikenteessä liikkuminen: ympäristön havainnoiminen ja siihen tarkoituksenmukaisesti reagoiminen
  •     Erilaisilla alustoilla liikkuminen: tasapainon säilyttäminen myös liukkaalla alustalla
  •     Portaissa ja epätasaisessa maastossa liikkuminen
  •     Vedessä liikkuminen (raajojen liikkeiden yhteensovittaminen ja kestävyyskunto).

Move toteutuu parhaimmillaan peruskoulussa, koska se tavoittaa koko ikäluokan. Lisäksi kouluissa on käytettävissä eri asiantuntijatahoja, esimerkiksi kouluterveydenhuolto, opettajat, erityisen tuen osaajat sekä liikuntaa opettavat opettajat. Käytännössä liikunnanopettajat toteuttavat kouluissa fyysisen toimintakyvyn mittaukset liikuntatuntien aikana. Koulut keräävät ja saattavat nämä tiedot osaksi asetuksessa säädettyjä laajoja terveystarkastuksia.

Näiden lisäksi on vielä muistettava, että esimerkiksi sosiaalista hyvinvointia edistää se, että lapsella ja nuorella on motorisia edellytyksiä osallistua yhteispeleihin ja – leikkeihin. Ne edellyttävät motoristen perustaitojen kuten liikkumistaitojen, tasapainotaitojen sekä käsittelytaitojen hallintaa.

Psyykkistä hyvinvointia ja terveyttä puolestaan edistävät fyysisesti aktiivinen elämäntapa sekä fyysisistä tehtävistä saadut onnistumisen kokemukset. Ne ovat rakennusaineksina myönteisen fyysisen minäkuvan kehittymiselle ja tukevat siten yleistä minäkäsitystä. Tältä pohjalta mittariin on kehitelty kuusi fyysistä toimintakykyä kuvaavaa osiota.

 

 

Tarkempaa tietoa Movesta ja Move-järjestelmän mittaristosta löydät Move!n kotisivuilla  

Movetietoa

Move!-vanhempainilta
Ohje vanhempainillan ohjaamiseen
Move-koulutus opettajille, tervedenhoitajille ja opiskelijoille

 

Vanhemmat mittaustulokset

 

 

 

Muuta lisätietoa ja koulutuksia Movesta!

Terve koululainen -hanke on julkaissut Move!-treenit tukimateriaaliksi opettajille, terveydenhoitajille, oppilaille ja huoltajille.

 

Move!sta on moneksi – kokemukset jakoon -koulutus 

Terve Koululainen sivustolta löytyvä avoin, maksuton, itsenäisesti omaan tahtiin opiskeltava koulutuskokonaisuus. Koulutus on tarkoitettu perusopetuksen opetushenkilökunnalle ja kouluterveydenhuollon toimijoille.

Koulutuksesta saat tietoa, malleja ja vinkkejä Move!-järjestelmän täysimittaiseen hyödyntämiseen. Opetushallituksen rahoittaman koulutuksen tavoitteena on lisätä opettajien ja kouluterveydenhuollon Move!-osaamista ja kehittää Move!-toimintakulttuuria peruskouluissa.

 

Istuva elämäntapa näkyy etenkin lasten ja nuorten kehon liikkuvuudessa 

Opetushallituksen tiedote 12.12.2019