Sivun otsikko

MOVE!- fyysisten toimintakykymittausten kehittämistoimet kaupunkien poikkihallinnollista moniammatillisuutta ja kaupunkiyhteistyötä kehittäen

Oulun kaupungille ja kuudelle muulle suurelle kaupungille (Helsinki, Turku, Tampere, Vantaa, Espoo ja Jyväskylä) on myönnetty yhteisrahoitus Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisista kehittämisavustuksista. Tavoitteena on mukana olevien kaupunkien poikkihallinnollisen ja eri ammattiryhmiä osallistavan yhteistyön avulla kerätä ja luoda Moveen liittyviä hyviä käytänteitä.  Hankkeessa luodaan malleja jokaiseen Move! -ketjun osaan aina oppilaasta hallintoon ja kolmanteen sektoriin asti. Näistä malleista voivat poikkiammatilliset toimijat ympäri Suomen löytää hyödynnettäviä käytänteitä, jotka edistävät vähän liikkuvien lasten mahdollisuuksia kehittää fyysistä toimintakykyään.

 


MIKÄ MOVE ON?

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Koska lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt ja kunto laskenut, ovat myös heidän fyysiset edellytyksensä selviytyä arkipäivän haasteista huonontuneet. Voimmekin ajatella, että monien kouluikäisten fyysinen toimintakyky ei riitä kaikista arjen tilanteista selviämiseen.

Kouluikäisen arkipäivän fyysisiksi tehtäviksi määriteltiin:

 •     Koulumatkan kulkeminen omin lihasvoimin (kävelyä tai pyöräilyä vähintään 5 km)
 •     Koulu- ja harrastusvälineiden nostaminen ja kantaminen omin lihasvoimin
 •     Istuvan elämäntavan vaikutusten ennaltaehkäiseminen: luonnollisen anatomisen liikelaajuuden ylläpitäminen erityisesti ylävartalossa ja lonkan koukistajissa
 •     Liikenteessä liikkuminen: ympäristön havainnoiminen ja siihen tarkoituksenmukaisesti reagoiminen
 •     Erilaisilla alustoilla liikkuminen: tasapainon säilyttäminen myös liukkaalla alustalla
 •     Portaissa ja epätasaisessa maastossa liikkuminen
 •     Vedessä liikkuminen (raajojen liikkeiden yhteensovittaminen ja kestävyyskunto).

Toimintakyky Move-projektissa on määritelty kansanterveydellisen näkökulman mukaan ”elimistön toiminnalliseksi kyvyksi selviytyä fyysistä ponnistelua edellyttävistä tehtävistä ja sille asetetuista tavoitteista” (Rissanen 1999). Tarkemmin ottaen fyysinen toimintakyky Move-projektissa määritellään kuntotekijöiden sekä motoristen perustaitojen mukaan.

Move toteutuu parhaimmillaan peruskoulussa, koska se tavoittaa koko ikäluokan. Lisäksi kouluissa on käytettävissä eri asiantuntijatahoja, esimerkiksi kouluterveydenhuolto, opettajat, erityisen tuen osaajat sekä liikuntaa opettavat opettajat. Käytännössä liikunnanopettajat toteuttavat kouluissa fyysisen toimintakyvyn mittaukset liikuntatuntien aikana. Koulut keräävät ja saattavat nämä tiedot osaksi asetuksessa säädettyjä laajoja terveystarkastuksia.

Näiden lisäksi on vielä muistettava, että esimerkiksi sosiaalista hyvinvointia edistää se, että lapsella ja nuorella on motorisia edellytyksiä osallistua yhteispeleihin ja – leikkeihin. Ne edellyttävät motoristen perustaitojen kuten liikkumistaitojen, tasapainotaitojen sekä käsittelytaitojen hallintaa.

Psyykkistä hyvinvointia ja terveyttä puolestaan edistävät fyysisesti aktiivinen elämäntapa sekä fyysisistä tehtävistä saadut onnistumisen kokemukset. Ne ovat rakennusaineksina myönteisen fyysisen minäkuvan kehittymiselle ja tukevat siten yleistä minäkäsitystä. Tältä pohjalta mittariin on kehitelty kuusi fyysistä toimintakykyä kuvaavaa osiota.

Haemme Oulun Move!-asioita kehittämään rehtoreita ja ala/yläkoulun opettajia sekä terveydenhoitajia. Kehittämistyöhön käytetty työaika korvataan rahallisesti tai perustehtävän hoitoa varten otetaan kehitystyön ajaksi sijainen. Muutamilla opettajilla ja rehtoreilla on myös mahdollisuus päästä tapaamaan asiantuntijoitamme ja toisten kaupunkien opettajia yhteistapaamisessa Jyväskylässä marraskuussa (Korona-rajoitukset huomioiden). Ilmoittaudu mukaan  Moven kehittämistyöhön.  

Alla Moveen liittyvä infopaketti, jota tulevaisuudessa täydennetään koulujen Move!-ohjekirjaseksi. 

 1. Move!-lihasvoimatreeni oman kehon painolla
  Video treenistä oman kehon painoilla
 2. Move!-lihasvoimatreeni kuntosalilla yläkoululaiselle
  Video lihasvoimatreenistä kuntosalilla yläkoululaiselle 
 3. Move! ylävartalon liikkuvuustreeni
  Video ylävartalon liikkuvuustreeni
 4. Move!-alavartalon liikkuvuustreeni
  Video alavartalon liikkuvuustreeni