Ajankohtaista

< Takaisin

Huoltajat pääosin tyytyväisiä perusopetuksen etäopetukseen – vuorovaikutusta oman opettajan ja luokan kanssa kaivataan enemmän

Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut on kartoittanut perusopetuksen oppilaiden huoltajien kokemuksia etäopetuksen järjestelyistä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Kysely oli auki viikolla 15, jolloin oli menossa etäopetuksen kolmas viikko. Kyselyyn vastasi yhteensä 6812 huoltajaa.

Vastaajista 4846 on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että hänen lapsensa on pystynyt tekemään tehtävät itsenäisesti. 480 huoltajaa on asiasta täysin eri mieltä.

Väitteestä ”Tehtävänannot ovat olleet selkeät” on täysin tai jokseenkin samaa mieltä 5848 huoltajaa. Täysin eri mieltä väitteestä on 81 huoltajaa.

Suurin osa huoltajista on sitä mieltä, että annettujen tehtävien määrä on ollut sopiva. Väitteestä täysin tai jokseenkin samaa mieltä on 5063 huoltajaa, täysin eri mieltä on 186 huoltajaa.

Oppilas on saanut opettajalta/opettajilta sanallista palautetta tekemistään koulutöistä kattavasti -väitteestä täysin tai jokseenkin samaa mieltä on 4562 huoltajaa. Täysin eri mieltä  on 378 huoltajaa.

Kyselyn tulokset kertovat, että opettaja tai koulunkäynninohjaaja on ollut puheyhteydessä oppilaaseen päivittäin 1400 perheessä ja muutaman kerran viikossa 1958 perheessä. Opettaja tai koulunkäynninohjaaja ei ole ollut ollenkaan puheyhteydessä oppilaaseen 700 perheessä.

Huoltajien vastausten perustella 2184 oppilaalla on ollut koulun järjestämä mahdollisuus vuorovaikutukseen oman luokkayhteisönsä kanssa päivittäin ja 905 oppilaalla muutaman kerran viikossa. Vastausten perusteella 1593 oppilaalla ei ole ollut mahdollisuutta olla vuorovaikutuksessa oman luokkansa kanssa.

Etäopetuksessa on työkaluina käytetty eniten Teamsia, Whatsappia, Wilmaa ja sähköpostia.

Kotona hyvä työrauha mutta yksinäistä

Huoltajille tehty kysely osoittaa, että huoltajat ovat pääosin tyytyväisiä etäopetukseen. Kehitettävääkin reilun kahden etäopetusviikon jälkeen oli.

Avoimissa vastauksissa oltiin huolissaan niistä lapsista, joiden vanhemmat eivät ehdi tai osaa tukea lasta opiskeluissa. Osa kokee, että erityisopettajan tuki puuttuu kokonaan. Monen mielestä alakouluikäisiä lapsia ei voi jättää ilman säännöllistä yhteyttä kouluun.

Osa kokee, että kotona on hyvä työrauha tehdä kouluhommia, ja opettajat ovat auttaneet ja panostaneet hienosti muuttuneeseen tilanteeseen sopeutumisessa. Osa kaipaa opettajan johtamaa yhteistä video-opetusta. ”Ekaluokkalainen ei vielä osaa motivoitua koulutehtävien tekemiseen, kun koulun tuoma rutiini ja auktoriteetti puuttuu”, kertoo eräs huoltaja. Moni kokee, että vanhempien oma työaika kuluu opastamiseen ja patistamiseen.

Etäopiskelu on usein yksinäistä, mikä laskee mielialaa ja motivaatiota. Monia huolettaa kontaktin puute opettajaan ja muihin oppilaisiin. ”Lapsi kaipaa keskustelumahdollisuuksia; koulu on nyt melko ilotonta yksinsuorittamista”, kuvailee eräs huoltaja. Huoltajat vinkkaavat lisäämään oppilaiden parityöskentelyä ja juttelua eri alustoilla. Päivittäistä videoyhteyttä muihin lapsiin ja opettajaan kaivataan.

Kyselyn tulokset osoittavat, että huoltajat uskovat lastensa hallitsevan etäopetuksessa käytettävät työkalut. Avoimista vastauksista käy ilmi, että yleisesti ottaen etäkoulunkäynnissä isoin haaste ei olekaan tekniikka, vaan opetuksen sisältö. Oppilaan tulisi saada palautetta myös itsenäisesti tehdyistä tehtävistä.

Uusi tilanne kaikille

”Opettajamme joutuivat kuukausi sitten aivan uudenlaisen tilanteen eteen, kun suurin osa opetuksesta siirtyi etänä annettavaksi. Olemme saaneet etäopetuksen hyvin käyntiin, kuten huoltajille tehdyn kyselyn tuloksetkin osoittavat. Jatkossa on tarkoitus keskittyä laatuun ja osin vähentää oppisisältöjä. Myös oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta pyritään lisäämään, samoin opettajien ja koulunkäynninohjaajien yhteydenpitoa oppilaisiin. Hyvinvointi on tässä tilanteessa etusijalla. Haastan myös koteja pohtimaan, mitkä ovat turvallisia kohtaamisen muotoja vapaa-ajalla”, perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori kertoo.

Etäopetukselle laatusuositukset

Osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa OpenDigi – opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä -hankkeen toimintaa on laadittu etäopetuksen laatusuositukset. Laatusuositukset koskevat oppilasta, huoltajaa ja opettajaa. Lue laatusuositukset tästä.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset