Ajankohtaista

< Takaisin

Koulujen sisäilmatilanne kartoitettu sisäilmastokyselyllä

Oulun kaupungin kaikkien peruskoulujen ja lukioiden henkilökunnilla oli mahdollisuus vastata viime helmikuussa Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyyn. 71 % vastasi kyselyyn. 

Työterveyslaitoksen toteuttama ja analysoima kysely on tarkoitettu sisäympäristökokemusten kartoittamiseen ja arviointiin ryhmätasolla ja se kohdistuu kolmeen kyselyä edeltäneeseen kuukauteen.  


Kyselyä ei toteutettu ongelmalähtöisesti, vaan se kohdistui kaikkiin Oulun kouluihin. Tilanne Oulun kouluilla on odotetusti keskimäärin hyvä, pääosassa kouluja keskimääräistä parempi. Myönteisenä voidaan pitää havaintoa, että Työterveyslaitoksen käyttämiin vertailuaineistoihin verrattuna huonoon sisäilman laatuun ja korkeaan huonelämpötilaan liittyvä haitta oli tässä kyselyssä vähäisempää. 


Kyselyssä nousi esille myös kehitettävää. Erityisenä ja yleisenä ongelmana kyselyssä raportoitiin kouluympäristön meluisuuteen liittyvä haitta. Joissakin kouluissa korostuvat erityisesti lämpöoloihin ja tilojen siisteyteen liittyvät ongelmat. Ne koulut, joissa raportoitiin sisäilman huonoon laatuun liittyvää ongelmaa, olivat etukäteen tiedossa.  Nyt toteutettu kysely toimii pohjana tulevien toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannalle.   


Kyselyn tulokset on käsitelty sivistys- ja kulttuuripalvelujen, Oulun Tilakeskuksen ja Työterveys Virta Oy:n edustajien muodostamassa sisäilmaryhmässä.  Tulokset on esitelty myös rehtoreille. Työsuojeluvaltuutetut ovat aloittaneet koulukohtaiset esittelyt viime keväänä ja ne jatkuvat nyt syyslukukaudella. Tulosten edellyttämät lisäselvitykset ja toimenpiteet on käynnistetty. 

 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset