Ajankohtaista

< Takaisin

Lukioiden etäopetus toimi hyvin - kasvokkaista vuorovaikutusta kaivattiin

Lukioissa siirryttiin koronapandemian takia pikaisella aikataululla etäopetukseen 16. maaliskuuta., ja lukuvuoden viimeinen, 5. jakso toteutettiin kokonaan etäopetuksena. 

Lukuvuoden päätteeksi pyydettiin kaikkia Oulun lukioiden opettajia ja opiskelijoita (pois lukien keväällä 2020 valmistuvat abiturientit) vastaamaan etäopetuksen onnistumista kartoittavaan kyselyyn.

Kyselyyn vastasi 1520 lukiolaista ja 159 lukio-opettajaa.
 

Ystäviä ikävä

Taustatietona kartoitettiin opiskelijoiden ja opettajien yleistä jaksamista sosiaalisen eristäytymisen aikana. 53 % opiskelijoista oli sitä mieltä, että poikkeustilan aiheuttama eristäytyminen ei vaikuttanut heidän jaksamiseensa, 35 % nuorista oli sitä mieltä, että heidän jaksamisensa oli heikentynyt. Kuitenkin 12 % koki, että heidän jaksamisensa oli parantunut sosiaalisen eristäytymisen aikana.

Opettajien tulokset olivat lähes identtiset opiskelijoiden kanssa. Negatiivisimmaksi sekä opettajat ja opiskelijat kokivat ystävien näkemisen puutteen.

Opiskelijoista 49 % oli sitä mieltä, että sosiaalisten suhteiden vähenemisellä etäopetuksen aikana ei ollut vaikutusta heidän oppimiseensa. 5 % oli sitä mieltä, että oppiminen oli jopa parantunut. 45 % koki kuitenkin etäopetuksen vaikuttaneen heikentävästi heidän oppimiseensa. Etäopetusjakson työmäärän selvästi tai vähän suuremmaksi koki 60 % opiskelijoista ja opettajista 88 % prosenttia.

”Sanottiin, että työmäärää vähennettäisiin, mutta sitä ei kovin tuntenut, työmäärä oli enemmänkin noussut” (opiskelija)
 

Eniten vaikeuksia opiskelijoilla oli matematiikassa.

”Omassa aineessani (matematiikka) todella paljon etukäteissuunnittelua vaativaa verrattuna lähiopetukseen. Oppilaiden henkilökohtainen auttaminen tehtävien ongelmatilanteissa on lähes mahdotonta ja vie kohtuuttomasti aikaa chattien ja videopuhelujen kautta. Oppilaat stressaavat varsinkin pitkän matematiikan etäopiskelua kohtuuttoman paljon, koska toisaalta kokevat sen tosi tärkeäksi aineeksi, mutta toisaalta tiedostavat itsekin, että heillä on etäopiskeltaessa huonommat mahdollisuudet saada apua ongelmatilanteisiin (joita laskiessa tulee paljon!) kuin lähiopetuksessa. Oppilaiden motivaatio on siis koetuksella ja osa heistä ei etänä saavuta lähellekään potentiaaliaan.” (opettaja)
 

Etäopetus toimi hyvin

Etäopetuksessa opiskelijat kokivat myönteisenä rennomman aikataulun, verkon kautta opiskelun oppimisen ja paremman työrauhan. Samoin opettajat kokivat etäopetuksen parhaimpana antina verkon kautta tehtävän opetuksen oppimisen sekä uusien opetusmenetelmien kokeilun.

Yleisesti ottaen opiskelijat olivat sitä mieltä, että etäopetus on toiminut todella hyvin (10 %) tai hyvin (49 %). Vain 4 % opiskelijoista oli sitä mieltä, että etäopetus toimi huonosti, ja hyvin huonosti ainoastaan 0,5 %.  Kaiken kaikkiaan etäopetuskokemus jakoi sekä opettajia että opiskelijoita, mikä näkyi myös palautteissa:

”Osa opettajista hoiti etäopetuksen paremmin kuin toiset, mikä näkyi myös oppimistuloksessa.” (opiskelija)

”Etäopetus on hyvä keino itseohjautuville ja motivoituneille opiskelijoille. Ei-motivoituneet opiskelijat työllistävät moninkertaisesti opettajaa etäopetuksessa.” (opettaja)

”Olen nukkunut paremmin ja syönyt hiukan liikaa. Työ ja vapaa-aika ovat enemmän sekaisin. Alussa kaipasi työkavereita, mutta jotenkin tähän tottui.” (opettaja)
 

Arviointi monipuolistui

Opetuksen osa-alueista vuorovaikutus tuntityöskentelyssä oli sekä opettajien (93 %) että opiskelijoiden (76 %) mielestä toiminut etäopetuksessa lähiopetusta heikommin.

Selvä muutos oli tapahtunut arvioinnissa. Se oli etäjakson aikana monipuolistunut. Sekä opiskelijoiden että opettajien mukaan kurssin aikainen arviointi oli lisääntynyt (70 %)  lähiopetukseen verrattuna. Opettajien mukaan etäopetuksessa oli teetetty aiempaa enemmän erityyppisiä tehtäviä (80 %) ja tehtävät sekä kokeet olivat olleet soveltavampia (86 %) kuin lähiopetuksessa. Opiskelijoiden luvut olivat vielä suuremmat (85 %) ja (85,5 %). Molemmat muutokset tukevat sekä opetussuunnitelman että ylioppilaskirjoitusten tavoitteita.

Jakson aikana annetut tehtävät eivät olleet opettajien (78 %) ja opiskelijoiden (86 %) mukaan suppeampia, mikä ehkä osaltaan on voinut vaikuttaa jaksamiseen. Tosin suurin osa vastanneista opiskelijoista (79 %) oli tehnyt kaikki tai melkein kaikki annetuista tehtävistä. Vain 7 % prosenttia vastanneista kertoi tehneensä vähemmän kuin puolet annetuista tehtävistä.
 

Tietotekniset taidot parantuivat

Opettajien mukaan lähiopetuksessa he olivat oppineet ennen kaikkea verkko-opetuksessa tarvittavia vuorovaikutustaitoja ja työtapoja, myös tietoteknisten taitojen koettiin parantuneen. Opiskelijatkin kokivat tietoteknisten taitojensa parantuneen. Sen lisäksi nuoret kokivat ottaneensa itse enemmän vastuuta opiskelusta. Opiskelijat olivat myös huomanneet terveellisten elämäntapojen vaikutuksen oppimiseen.

”Etäopetus on mieluisaa ja kiinnostavaa. Huomaan voivani paremmin ja stressittömämmin, mitä ennen etäopetusta. Saan iltaisin helpommin unen, kun tiedän ettei tarvitse lähteä aamulla klo 8 juoksemaan bussipysäkille. Olen harrastanut enemmän liikuntaa, koska aikaa on paljon enemmän.” (opiskelija)
 

Ei korvaa lähiopetusta

Opiskelijoita ja opettajia pyydettiin antamaan myös vapaata palautetta. Monissa vastauksissa tuotiin esille, että etäopetusta voitaisiin jatkossakin hyödyntää osana opetusta, mutta että se ei parhaimmillaankaan voi korvata lähiopetusta.

”Etä- ja lähiopetusta voisi yhdistää yhteen ja samaan kurssiin. Välillä on tarve kokoontua ja käydä läpi asioista samassa fyysisessä tilassa, mutta osittain asiat hoituisivat myös etänä. Henkilökohtaista palautetta voisi olla helpompikin antaa ja toteuttaa yksilöllisempää opetusta verkon kautta.”  (opettaja)

”Etäopetus oli valtava loikka kokonaiseen uuteen opetusideologiaan; näin suurta muutosta ei omaehtoisesti olisi tullut tehtyä varmaan koskaan. Pakkotilanne on paljastanut itsestä uusia ja yllättäviäkin piirteitä sekä omassa tavassa ajatella että oppia uutta, mutta myös uudenlaisia kykyjä alkukankeuden jälkeen. Etäopetusta ei toivottavasti silti tarvitse tässä määrin enää jatkaa, sillä iso osa vuorovaikutuksesta ja siitä saatavasta energiasta ja voimasta on ollut pois, mikä lähiopetuksessa on auttanut jaksamaan painetta ja stressiä. Lähiopetuksen kontaktia ja hyvää oppituntipöhinää ei korvaa mikään, kuten ei myöskään loistavaa työporukkaa, jonka kanssa on voinut jakaa välituntisin ilot ja murheet. Jos etäopetus jatkuu, toivottavasti sen hallintaan annetaan myös resursseja; koulutusta, työmääräbalanssia helpottavia arkitoimia (pienempiä kurssikokoja) yms. Rankkaa on ollut!” (opettaja)

”Inhimillisen kontaktin puute heijastuu kaikkeen: opettamiseen, vuorovaikutukseen ja arviointiin.” (opettaja)
 

Kursiivilla merkityt ovat opiskelijoiden ja opettajien suoria lainauksia.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset