Ajankohtaista

< Takaisin

Oulusta lapsiystävällinen kunta


Oulun kaupungin kahden vuoden määrätietoinen työ palkitaan, kun Suomen UNICEF on myöntänyt tänään 8.12.2017 Oulun kaupungille Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Oulu on kahdeksas tunnustuksen saava kunta. Tunnustusta juhlitaan oululaisten lasten ja nuorten kanssa helmikuussa, ystävänpäivänä.

Suomen UNICEF perustelee päätöstään sillä, että Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö Oulussa vastaa mallin tavoitteita. Valitut kehittämiskohteet ovat erittäin laaja-alaisia ja mittavat toimenpiteet edistävät lapsen oikeuksien toteutumista. Kehittämistyö on pitkäjänteistä, poikkihallinnollista, systemaattista ja rakenteellisiin muutoksiin tähtäävää. Lasten ja erityisesti nuorten osallisuutta on edistetty aktiivisesti eri tavoin.

UNICEFin tunnustus on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista.

Lapsiystävällinen kunta -mallissa on mukana 16 erilaista kuntaa eri puolilta Suomea. Oulu on tällä hetkellä suurin Lapsiystävällinen kunta -toimijoista.
 

”On hienoa, että lapsiystävällistä toimintakulttuuria viedään Oulussa systemaattisesti eteenpäin laajalla rintamalla niin ruohonjuuritasolla kuin päätöksenteossakin,” iloitsee Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola.

UNICEF kiittää Oulua arviointiraportissaan aktiivisesta osallisuustyöstä sekä työstä lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

”Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta on Oulussa lisätty niin arjen toiminnoissa kuin päätöksenteon eri vaiheissa. On tärkeää varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori kokisi itsensä osalliseksi ja tulisi kuulluksi,” painottaa UNICEFin asiantuntija Sanna Koskinen.
Lasten ja nuorten osuus on liittynyt erityisesti hyvinvointiin, ympäristöön ja yhdenvertaisuuteen.

UNICEF kannustaa Oulua jatkamaan laajaa, kaikki eri toimijat tavoittavaa koulutus- ja perehdytystyötä sekä suuntamaan lisää koulutusta myös päättäjille. Mitä laajemmin ja syvällisemmin lapsen oikeudet tunnetaan, sitä paremmin lapsen oikeudet toteutuvat jokapäiväisessä arjessa.

UNICEF kannustaa myös kehittämään edelleen malliin kuuluvaa ydinosaamista: kunnan lapsivaikutusten arviointia ja lapsiin kohdistuvien toimenpiteiden näkyväksi tekemistä kaupungin taloudessa. Arviointi mahdollistaa, että lapsen etu otetaan huomioon lapsia koskevissa päätöksissä lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämällä tavalla.

”Lasten ja nuorten osallisuuteen on löytynyt ilahduttavasti uusia muotoja, ja sen tärkeys on korostunut yhä useammalle. Tärkeää on myös, että kaupungin henkilöstön tietoisuus lapsen oikeuksista on kasvanut, ja se näkyy monin tavoin käytännössä. Lisäksi yhteistyö lapsiperheiden palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa on lisääntynyt,” kertoo Oulun UNICEF-koordinaattori Eija Ruohomäki.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFIN kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Mallissa kunta sitoutuu edistämään lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. 

Lue lisää Oulun kaupungin Lapsiystävällinen kunta -työstä: www.ouka.fi/oulu/oulu-tietoa/lapsiystavallinen-kunta

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset