Arviointi - Laivakankaan koulu - Oulun kaupunki

Arviointi Arviointi

Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta muo¬dosta¬maan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea myös oppilaan persoonallisuuden kasvua.

Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan väli- ja lukuvuositodistuksen lisäksi arviointipalautetta arviointikeskustelujen yhteydessä. Tarjoamme huoltajalle ja oppilaalle mahdollisuuden arviointi- ja kehityskeskusteluun kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Väliarviointia täydentävät tiedotteet ja vapaamuotoiset keskustelut.

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa.

Päättöarviointi tulee kussakin yhteisessä oppiaineessa perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8-9. Oppilaiden on syytä huomioida, että kuvataiteen, käsityön ja kotitalouden päättöarvosanat perustuvat 7. luokan osaamiseen. Mikäli oppilas valitsee jonkun näistä myöhemmin valinnaisaineekseen, saa hän kyseisestä aineesta kaksi päättöarvosanaa: pakollisten ja valinnaisten opintojen arvosanat. Päättöarvosana perustuu 8. luokan näyttöihin historiassa, terveystiedossa ja musiikissa.

Vuosiluokilla 5-9 käytetään numeroarvostelua, jota täydennetään vuosiluokilla 5-6 sanallisesti. Vuosiluokkien 7-9 numeroarvostelua voidaan tarvittaessa täydentää sanallisesti.

Vuosiluokilla 1-6 työskentelyn arviointi tapahtuu sekä oppiaineen arvioinnin yhteydessä että erillisellä liitteellä käyttäytymisen arvioinnin kanssa. Vuosiluokilla 7-9 työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Työskentelyä voidaan arvioida myös erikseen. Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Arvioinnissa otetaan huomioon kuinka vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa.