Liikumme yhdessä

 
 
 
I Love Sport Oulu aloitti toimintansa hankkeena vuonna 2014. Vuonna 2016 hankkeen nimi muuttui Liikumme yhdessä hankkeeksi ja Liikumme yhdessä hanke päättyi vuoden 2017 loppuun mennessä. I Love Sport Oulu ja Liikumme yhdessä hankkeen päämääränä on ollut maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla. Hankkeen aikana on saatu loistavia kokemuksia ja tuloksia ja osa toiminnoista jatkuukin liikunpalveluiden normaalina toimintoina.
 
Liikumme yhdessä - Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla
 

Oulun alueen kasvava maahanmuuttajaväestö on hyvin nuorta. Suurimmalla osalla maahanmuuttajanuorista ei ole mahdollisuuksia osallistua paikallisten urheiluseurojen toimintaan taloudellisten syiden, kulttuurierojen ja suomalaisten ennakkoluulot takia. 

Hanke vahvistaa alueen maahanmuuttajien osallistumista eri tahojen toteuttamaan liikuntatoimintaan ja edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan sekä tukee kantaväestön ja maahanmuuttajien välistä vuorovaikutusta. Lisäksi kehitetään eri tahojen pitkäaikaisen yhteistyömalli, jolla tuetaan maahanmuuttajien liikuntaan osallistumista ja sitä kautta integroitumista yhteiskuntaan.

 
 
 

Hankkeen tavoitteet

 1. Oulun maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osallisuuden, kotoutumisen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liikunnan avulla.

  Nykyisen palvelutuotannon kehittäminen paremmin saavutettavaksi maahanmuuttajataustaisille kuntalaisille. Maahanmuuttajien aktiivisen osallistumisen edistäminen liikunnan harrastustoimintaan. Painotus on maahanmuuttajataustaisissa lapsissa ja nuorissa (alle 29-vuotiaat). Erityishuomio on naisten ja tyttöjen liikunnassa sekä tiedottamista vaikeimmin tavoitettaville ryhmille (terveysliikunta).
   
 2. Yhteistyön vahvistaminen ja yhteisten toimintamallien kehittäminen Oulun kaupungin liikuntapalveluiden ja muiden hallintokuntien sekä alueen järjestösektorin toimijoiden välillä.

  Viranomaisten ja järjestötoimijoiden yhteistyön lisääminen (sosiaali- ja terveysala, lastensuojelu, liikunta ja kulttuuri) edellämainittujen liikuntapalvelujen tarjoamiseksi.
   
 3. Toiminnan vakiinnuttaminen osaksi Oulun kaupungin liikuntapalveluita.

  Integroidaan luodut toimintamallit, palvelut ja ryhmät osaksi Oulun kaupungin liikuntapalveluita.
   
 

Tulokset ja hyödyt

 • Maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutus lisääntyy, ennakkoluulot vähenevät molemmin puolin

 • Maahanmuuttajat pystyvät ja osaavat paremmin käyttää kunnan liikuntapalveluja

 • Maahanmuuttajien terveys ja elämänhallinta paranevat

 • Maahanmuuttajien fyysinen ja psyykkinen kunto paranevat

 • Maahanmuuttajien osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee

 • Maahanmuuttajat osallistuvat enemmän järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan

 • Maahanmuuttajien kotoutuminen paranee

 • Kehitettyä mallia ja harrasteryhmämallia voidaan hyödyntää myös muilla sektoreilla esim. kulttuuri