Ohjatut ryhmät ja palvelut

Ulkoliikuntapaikat ovat käytössä. Sisäliikuntapaikkoja on koronatauon jälkeen avattu asteittain 1.6. alkaen, katso listaus tiedotteesta. Ohjatut ryhmät alkavat uudelleen pääsääntöisesti elo–syyskuun vaihteessa, mikäli koronatilanne sallii.

Päivitetty 6.8.

Siirry liikuntapalveluiden facebook-sivuilleLiikuntapalvelut Facebookissa

Siirry liikuntapalveluiden Instagram-sivulleLiikuntapalvelut Instagramissa

Oikopolut

Uimakoulut ja vauvauinnit

Vesivoimistelut

Nuorten action-liikunta

Erityisliikunta

Seniori-, ikääntyneiden liikunta

Tämän sivun lyhytosoite on www.ouka.fi/liikuntaryhmat

Ajankohtaista

< Takaisin

Kesän 2020 ensimmäisten uimavesinäytteiden tulokset ja tietoa yleisistä uimarannoista

Oulun seudun ympäristötoimi tiedottaa 11.6.2019
 

Uimavesiä koskevat säädökset velvoittavat kunnan terveydensuojeluviranomaista huolehtimaan siitä, että yleisölle annetaan mahdollisuus saada tietoja alueen yleisistä uimarannoista ja uimarantaluettelosta, jota terveydensuojeluviranomainen velvoitetaan ylläpitämään. Tässä siis tuhti paketti tietoa Oulun seudun ympäristötoimen alueen uimarannoista.

Alueellamme on 41 yleistä uimarantaa. Yleisellä uimarannalla tarkoitetaan rantaa, jolla on selkeä ylläpitäjä ja josta on tehtävä terveydensuojelulain mukainen ilmoitus. Näistä 41:sta rannasta yhdeksän on ns. EU-rantoja. EU-rannalla tarkoitetaan yleistä uimarantaa, jolla huomattavan määrän ihmisiä odotetaan käyvän.

EU-rannoilta on otettu kesän ensimmäiset uimavesinäytteet 8.6.2020. Näiden kaikkien uimaveden laatu täytti STM:n asetuksen 177/2008 laatuvaatimukset indikaattoribakteerien osalta eikä rannoilla havaittu sinilevää.

EU-direktiiviin pohjautuvan uimavesiasetuksen (STMa177/2008) mukaisesti ensimmäiset näytteet EU-rannoilta tulee ottaa ennen uimakauden alkua. Lisäksi uimakauden aikana otetaan tasaisin väliajoin vähintään kolme näytettä. Oulun seudulla uimakausi alkaa 15.6. ja loppuu 31.8. Uimaveden laatu arvioidaan kustakin yksittäisestä vesinäytteestä indikaattoribakteerien
(= Echerichia coli ja suolistoperäiset enterokokit) määrän ja sinilevien esiintymisen perusteella.

EU-rantojen uimavesinäytteiden tulokset 8.6.2020

Sisämaan vesille ja rannikkovesille (=suolaiset vedet) on erilaiset indikaattoribakteerien raja-arvot (toimenpiderajat), joilla veden laatua ja sen kelvollisuutta uimavedeksi arvioidaan. Sinilevien määrää arvioidaan neliportaisella asteikolla; ei havaittu, havaittu vähän, havaittu runsaasti ja havaittu erittäin runsaasti.

Yksittäisten uimarantavesinäytteiden toimenpiderajat:

 Indikaattoribakteeri

   sisämaan vedet 
pmy/100 ml)

 rannikon vedet
 (pmy/100 ml)

 Suolistoperäiset enterokokit 400 200
 E.coli (=Escherichia coli) 1 000 500
 Syanobakteerit (sinilevät) Havaittu uimaveden pinnalla  tai rannalla

 

Nallikarin vedestä toettiin korkeahkot indikaattoribakteeribakteeripitoisuudet ja siksi vedenlaatu varmistetaan varmuuden vuoksi uudella näytteellä. Toisaalta Nallikarin vesi on hyvin vähäsuolaista murtovettä (verrattuna valtameriin), joten veden laatuun voitaisiin soveltaa myös sisämaan veden raja-arvoja. Tällöin veden laatu olisi selkeästi hyvä. Indikaattoribakteerit sinällään hyvin harvoin aiheuttavat mitään sairastumisen vaaraa, mutta ne kertovat siitä, että veteen on pääsyt ulosteperäistä ainesta ja siinä saattaa täten olla myös taudinaiheuttajamikrobeja.
 

EU-uimarantojen luokittelu

EU-uimarantojen veden laatu arvioidaan kustakin yksittäisestä vesinäytteestä edellä mainituin perustein. EU-uimarannan vedenlaatu luokitellaan lisäksi vuosittain uimakauden päätyttyä neljän edellisen uimakauden indikaattoribakteeripitoisuuksien perusteella tilastollisia menetelmiä käyttäen neljään laatuluokasta; erinomainen, hyvä, tyydyttävä tai huono.

EU-rantojen luokitustiedot nelivuotiskaudelta 2016–2019

Lisäksi kullekin EU-uimarannalle on laadittu ns. uimavesiprofiili, jonka lyhennelmä tulee olla yleisön nähtäville rannan ilmoitustaululle ja kokonaisuutenaan luettavissa ylläpitäjän www-kotisivuille. Profiilissa on mm. rannan yleiskuvaus, maantieteellinen sijainti, yhteystiedot, vedenlaatu, merkittävät kuormituslähteet sekä mahdolliset lyhytkestoiset saastumistilanteet.
 

Muut yleiset uimarannat

Näiden rantojen, kuten myös edellä mainittujen EU-rantojen, säännöllisestä kunnossapidosta ja huollosta vastaavat rantojen ylläpitäjät laatimiensa huoltosuunnitelmien mukaisesti. Näiden rantojen vedenlaatua valvotaan STM:n asetuksen 354/2008 (pienten yleisten uimarantojen valvonta) mukaisesti ja niistä otetaan pääsääntöisesti kolme vesinäytettä uimakauden aikana. Indikaattoribakteerien ja sinilevien toimenpiderajat ovat samat kuin EU-rannoille. Kesän ensimmäiset uimavesinäytteet näiltä rannoilta otetaan viikolla 25.
 

Oulun seudun ympäristötoimen toiminta-alueen viralliset uimarannat uimakaudella 2020
(edellä lueteltujen EU-rantojen lisäksi)

 

Uimarannan ilmoitustaulu

Virallisella uimarannalla on ilmoitustaulu, josta rannan käyttäjä löytää uusimmat tiedot mm. vedenlaadusta. Se kannattaa aina käydä lukemassa heti rannalle saavuttaessa.
 

Yleisen uimarannan vaatimukset

Yleisellä uimarannalla tulee olla vähintään seuraavat varusteet:

 • käymälä tai WC tai opastus lähellä käytettävissä olevaan käymälään tai WC:hen
 • huolto- ja pelastustie ja viitoitus päätieltä perille rantaan pelastusajoneuvojen perille pääsyn/osaamisen varmistamiseksi
 • ilmoitustaulu (siten varustettu, että ilmoitukset siinä säilyvät)
 • pelastusrengas (1/100 metriä rantaviivaa kohden)
 • jyrkkärantaisilla rannoilla laituri ja/tai portaat
 • pukusuoja tai mahdollisuus vaihtaa vaatteita näkösuojatussa paikassa
 • riittävästi roska-astioita
 • eläinten tuomisen ja uittamisen kieltävä opaste

Uimarannan ilmoitustaululla tulee olla seuraavat tiedot:

 • uimarannan nimi
 • katuosoite ja paikkakunta
 • ylläpitäjän yhteystiedot
 • (rantavalvojan yhteystiedot ja valvonta-ajat, mikäli sellainen on)
 • ohjeet avun hälyttämisestä
 • toiminta- ja turvallisuusohjeet
 • uimarin hygieniatiedote uimavesivälitteisten epidemioiden ehkäisemiseksi
 • alueen kartta, johon on merkitty uintialueet ja uimaranta-alue
 • vedensyvyystiedot (varsinkin laiturien kohdalla), jos vesi ei syvene tasaisesti
 • viimeisimmät vedenlaatutulokset sanallisine lausuntoineen
 • terveydensuojeluviranomaisen yhteystiedot
 • kuluttajaturvallisuusviranomaisen yhteystiedot
 • (uintikiellot ja rajoitukset tarvittaessa)
 • EU-rannoilla lisäksi lyhennelmä ns. uimavesiprofiilista ja tieto siitä, mistä profiili on kokonaisuudessaan luettavissa
 • EU-rannoilla laatuluokitustieto kansainvälisin havainnekuvin ilmaistuna

Uimarannan ylläpitäjän vastuulla on huolehtia, että tarvittavat tiedot ovat yleisön nähtävillä/ saatavilla ja että uimarannat on siistitty talven jäljeltä ja saatettu varustelultaan kuntoon ennen uimakauden alkua. Lisäksi ylläpitäjän tulee huoltaa uimarantaa koko uimakauden ajan.
 

Epidemioiden ehkäiseminen uimarannalla
 

Yleiset hygieniaohjeet uimarannoilla

Uimaveden saastuminen esim. jätevedellä tai uimareiden ulosteella voi johtaa uimavesivälitteiseen epidemiaan. Epidemia voi levitä uimaranta-alueella myös likaisten WC-tilojen ja huonon käsihygienian seurauksena.
Uimarantojen käyttäjätkin voivat omalla toiminnallaan ehkäistä uimaveden saastumista ja vesivälitteisten epidemioiden leviämistä noudattamalla seuraavia ohjeita:

 • yleisillä uimarannoilla uimista tulee välttää ripuli- ja oksennustaudin aikana ja muutama päivä oireiden päättymisen jälkeen
 • uimarannan pukeutumis- ja WC-tilat on pidettävä siisteinä
 • on huolehdittava hygieniasta WC-käynnin yhteydessä
 • roskat on vietävä roska-astioihin ja ranta-alue pidetään siistinä
 • vaipanvaihto pesuineen tehdään muualla kuin uimavedessä


Koronaepidemian (COVID-19) aiheuttamat lisätoimenpiteet uimarannoilla

Koronatilanteen vuoksi uimarannoilla on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota käsi- ym. hygieniaan. Koronaviruksen ei tiedetä leviävän kovin herkästi uimaveden välityksellä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä WC- ja pukeutumistilojen hygieniaan. Kädet tulee aina pestä tai desinfioida WC:ssä ja pukeutumistiloissa käynnin jälkeen. Yleisten uimarantojen WC- ja pukutiloihin on suositeltu laitettavaksi käsidesiä, mikäli juoksevaa vettä ei ole käytettävissä. Uimarannalle tulevien on syytä pitää käsidesiä tai desinfioivia pyyhkeitä mukanaan, mikäli WC-tiloissa ei satu olemaan käsien pesu-/desinfiointimahdollisuutta. Käytetyt pyyhepaperit ja muut henkilökohtaiset roskat toimitetaan heti roska-astioihin.

Sairaana ei pidä yleisille uimarannalle mennä. Ruuhkaisia rantoja on syytä välttää, sillä koronavirus leviää lähikontakteissa.
 

Sinilevät eli syanobakteerit

Uimarantojen ylläpitäjät tarkkailevat ylläpitämiensä rantojen tilannetta myös sinilevien osalta. Jos kuitenkin havaitset runsaasti sinilevähippuja ja/tai samentumaa vedessä tai vedenpinnalla, ota yhteys ylläpitäjään tai terveydensuojeluviranomaiseen (yhteystiedot rannan ilmoitustaululla).

 

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläinten tuominen ja uittaminen virallisilla uimarannoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä ei ole sallittua.

 

Lisätietoja: Seija Karjalainen, kemisti, p. 044 703 6719 tai Pirjo Takku, terveydensuojelutarkastaja, p. 044 703 6719

Jakolinkki