CALL FOR PROPOSALS 2021

(Vieritä alas suomenkieliseen hakutekstiin)

 

Lumo Light Festival Oulu is calling for artists, designers and lighting professionals as well as students and institutions to submit their proposals for the 2021 event. The festival is looking for installations for two alternative realisation methods: a so-called normal situation where the festival is arranged as a compact three-day festival entity, and a longer alternative where the installations will be on show for a longer period. The festival can also be arranged as a hybrid between these two options.

We wish to offer our guests experiences that they have not had before. So, we are particularly looking for installations with novelty value. Lumo Light Festival is a multi-disciplinary arts festival. This means that we are not only looking for impressive installations and innovative video mappings but also light-utilising content from different fields, such as music, dance, theatre and workshops. We are primarily looking for proposals designed for outdoor spaces.

The theme for Lumo Light Festival in 2021 is BACK TO NEW. We are expecting to return to the normal, but normal as we knew it might no longer exist. What kind of opportunities will open in the new era? What ways of our thinking will have changed for good? How will our approach to other people and the environment change? How will the human mind and humanity evolve? 

Artists are asked to submit their proposals by 30 March 2021.

 

Festival dates

The dating and duration of Lumo Light Festival depends on how the pandemic situation develops and how it affects the realisation method of the event.

 • Option 1: The festival is arranged as a three-day event between 19 and 21 November 2021. The installations will be open to the public every night between 4–10 p.m. 
 • Option 2: The installations will be opened to the public on 19 November, and they are on display every day until 6 December 2021.

 

Installation categories

Option 1: 19–21 November

 • Presentational pieces and performances
 • Video mappings, installations
 • Installations that require security and include expensive technology
 • On show throughout the festival between 4–10 p.m. daily
 • You can also communicate if your piece can be adapted for Option 2

Option 2: 19 November – 6 December

 • No security
 • Minor maintenance and service
 • Durability against weather changes is important
 • Installation, disassembly and transport must be done independently
 • Installations in this option may also be selected for realisation in Option 1 

Please note:

 • The budget must include all expenses included in the realisation of the installation, also travel, accommodation and shipping costs
 • Licences and electricity are excluded from the applicant’s costs
 • The supplier of the artwork may acquire additional financing, but it must be approved by the festival organisation 
 • We appreciate independent production and installation 

 

Budget

We will select installations within the following budget limits:

Total price over EUR 15 000

 • 1–4 installations will be selected

Total price between EUR 4 000–15 000

 • 4–6 installations will be selected

Total price max EUR 4000

 • 5–10 installations will be selected

 

Festival zone

We call for installation proposals primarily for the zone stretching from Oulu pedestrian street Rotuaari to Hupisaaret park and Linnansaari island. Much of the area consists of a park-like environment, so we would like to see proposals highlighting this aspect. You can also propose an installation without a proposed location. The festival zone and location examples are presented in this Google map. (MAP LINK)

 

Weather conditions

Please note that the weather conditions in Oulu in late November can very a lot. During the festival, the temperature may fluctuate between -20°C and +10°C. Snow cover may be anything between 0 and 20 cm, and the circumstances are likely to be very humid and slippery. Wind may turn to storms. However, the darkest time of the year provides an excellent setting for light installations. The sun rises at 9 a.m. and sets at 3 p.m.

 

Criteria and selection process

When selecting the installations, the following points shall be considered:

 • elements of surprise and adventure, visual and emotional experience, attraction and novelty
 • presence of the given theme
 • technical requirements for the installation
 • installation costs
 • suitability and compatibility with other selected artworks within the programme framework
 • light arrangement
 • we also appreciate the use of sound in the installations
 

Submitting the proposals

Artists are asked to submit their proposals by 30 March 2021. The proposals must be submitted in Finnish or English. The proposals shall include the following:

 • presentation of the visual appearance of the installation
 • description of the installation (max. half an A4 page)
 • description of production and technical implementation
 • detailed specification of the total costs of the artwork
  • N.B. The budget must include all expenses included in the realisation of the installation, also travel, accommodation and shipping costs
 • information about the issuer of the invoice (name of organisation plus company ID or similar)
 • the attached form filled out (FORM LINK)

Installation proposals are to be sent to lumolightfestival(a)ouka.fi. Proposals shall be sent in one .pdf file including pictures and possible links to videos. The file must be named Installation_Artist_Totalprice.

We will contact those selected for further negotiations by the end of April. Unfortunately we cannot respond to every proposal.

We are looking forward to receiving your ideas!

 

 

OHJELMAHAKU 2021

 

Lumo-valofestivaali kutsuu taiteilijoita, suunnittelijoita ja valaistuksen ammattilaisia sekä opiskelijoita ja oppilaitoksia tarjoamaan ehdotuksensa vuoden 2021 tapahtumaan. Festivaali etsii teoksia kahteen vaihtoehtoiseen toteutustapaan: ns. normaaliin tilanteeseen, jossa festivaali järjestetään kolmen päivän mittaisena festivaalikokonaisuutena ja pidempään toteutusvaihtoehtoon, jossa teokset ovat esillä pidempään. Festivaali voidaan toteuttaa myös näiden kahden vaihtoehdon yhdistelmänä.

Haluamme tarjota kävijöille elämyksiä, joita he eivät ole vielä kokeneet. Haemme siis erityisesti teoksia, joissa on uutuusarvoa. Lumo on monitaidefestivaali, joten haemme vaikuttavia installaatioita ja innovatiivisia videomäppäyksiä, mutta myös valoa hyödyntävää sisältöä eri aloilta, kuten musiikki, tanssi, teatteri ja työpajat. Haemme ensisijaisesti teosehdotuksia, jotka sijoittuvat ulkotiloihin.

Lumo-valofestivaalin teema vuonna 2021 on PALUU UUTEEN.  Odotamme paluuta normaaliin, mutta entistä normaalia ei ehkä enää olekaan. Millaisia mahdollisuuksia uusi aika avaa? Mitkä ajattelutapamme ovat pysyvästi erilaisia? Miten suhtautumisemme toisiin ihmisiin ja ympäristöön muuttuu? Miten ihmismieli ja ihmiskunta kehittyvät?

Tekijöitä pyydetään jättämään ehdotuksensa 30.3.2021 mennessä.

 

Ajankohta

Lumo-valofestivaalin ajallinen rajaus riippuu pandemiatilanteen kehittymisestä ja sen vaikutuksesta tapahtuman toteuttamistapaan. 

 • Vaihtoehto 1: festivaali järjestetään kolmen päivän mittaisena tapahtumakokonaisuutena 19.-21.11.2021. Teokset ovat avoinna yleisölle joka ilta klo 16-22
 • Vaihtoehto 2: teokset avataan 19.11. ja ne ovat esillä päivittäin 6.12.2021 saakka 

 

Teoskategoriat

Vaihtoehto 1: 19.-21.11. 

 • Esitykselliset teokset ja performanssit 
 • Videomäppäykset, installaatiot 
 • Vartioitavaa ja kallista tekniikkaa sisältävät teokset
 • Koettavissa koko festivaaliajan päivittäin klo 16-22 
 • Voit myös kertoa, jos teoksesi on muokattavissa 2. vaihtoehtoon 

Vaihtoehto 2: 19.11.-6.12. 

 • Ei vartiointia 
 • Vähäiset ylläpito- ja huoltotoimenpiteet 
 • Säänvaihteluiden kestävyys tärkeää 
 • Pystytys, purku ja kuljetukset hoiduttava itsenäisesti
 • Tämän vaihtoehdon teoksia voidaan valita myös 1. vaihtoehdon toteutustapaan 

Huomioithan:

 • Budjettiin on sisällyttävä kaikki teoksen toteuttamiseen liittyvät kustannukset, myös matka-, majoitus- sekä rahtikustannukset
 • Viranomaisluvat ja sähkö eivät kuulu hakijan kustannuksiin
 • Toteuttaja voi hankkia lisärahoittajia teokselle, mutta ne on hyväksytettävä festivaalilla
 • Arvostamme itsenäistä tuotanto- ja toteutustapaa

 

Budjetti

Valitsemme teoksia seuraavilla budjettirajauksilla:

Kokonaishinta yli 15 000 eur

 • valitaan 1-4 teosta

Kokonaishinta 4 000 - 15 000 eur

 • Valitaan 4-6 teosta

Kokonaishinta max. 4000 eur

 • Valitaan 5-10 teosta

 

Aluerajaus

Pyydämme teosehdotuksia ensisijaisesti Oulun Rotuaarilta Hupisaarten puistoon ja Linnansaareen ulottuvalle alueelle. Suuri osa alueesta on puistomaista ympäristöä, joten näkisimme mielellämme ehdotuksia, joissa tämä nostetaan esille. Teoksen voi ehdottaa myös ilman paikkaa. Festivaalialue ja esimerkkikohteet on esitelty Google-kartassa. (KARTTALINKKI)

 

Sääolosuhteet

Pyydämme huomioimaan, että Oulun sää marraskuun lopulla on erittäin vaihteleva. Lämpöasteiden vaihteluväli festivaaliaikana voi olla -20 - +10 astetta celsiusta. Lumen määrä voi olla 0 – 20 cm ja on todennäköistä, että olosuhteet ovat erittäin kosteat tai liukkaat. Tuuli voi yltyä myrskylukemiin. Pimeä vuodenaika antaa kuitenkin erinomaiset puitteet valoteoksille. Aurinko nousee klo 9 ja laskee klo 15.

 

Kriteeristö ja valintaprosessi

Teosten valinnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • elämyksellisyys, mielenkiintoisuus ja uutuusarvo
 • annetun teeman näkyminen 
 • teknisen toteutuksen edellytykset
 • kustannukset
 • soveltuminen ohjelmakokonaisuuteen huomioiden muut valitut teokset
 • valon käyttö teoksessa
 • arvostamme myös äänimaailman sisällyttämistä installaatioihin

 

Ehdotusten jättäminen

Pyydämme tekijöitä jättämään ehdotuksensa 30.3.2021 mennessä. Ehdotusten tulee olla suomen- tai englanninkielisiä. Ehdotusten tulee sisältää:

 • esitys teoksen visuaalisesta ilmeestä
 • teoskuvaus (max. puoli A4)
 • selvitys teoksen tuotannollisesta ja teknisestä toteutuksesta
 • teoksen budjetti eriteltynä sisältäen kaikki kustannukset
  • Huom! Budjettiin on sisällyttävä kaikki teoksen toteuttamiseen liittyvät kustannukset, myös matka-, majoitus- sekä rahtikustannukset
 • laskuttavan tahon tiedot (organisaation nimi ja Y-tunnus tai vastaava)
 • oheinen lomake täytettynä (LOMAKELINKKI) 

Teosehdotukset lähetetään osoitteeseen lumolightfestival(a)ouka.fi. Ehdotukset tulee lähettää yhtenä pdf-tiedostona sisältäen kuvat ja mahdolliset linkit videoihin ja tiedosto tulee nimetä Teos_Tekijä_Kokonaissumma.

Olemme yhteydessä jatkoneuvotteluihin valittuihin huhtikuun loppuun mennessä. Valitettavasti emme voi vastata kaikkiin ehdotuksiin.

Odotamme mielenkiinnolla ideoitasi!

 

 

Jarkko Halunen
jarkko.halunen@businessoulu.com
+358 44 703 8274

Anna Lanas
anna.lanas@wadessa.fi
+358 44 317 1282