Oppilashuolto

Koulullamme toimii oppilashuoltoryhmä. Siihen kuuluvat rehtori, erityisopettaja, koulunkäynninohjaaja, kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori. Tarvittaessa ryhmä kutsuu kokoukseensa myös oppilaan huoltajat ja luokanopettajan. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on yhteistyössä huoltajien kanssa suunnitella oppilaan koulukäyntiä auttavia toimenpiteitä silloin, kun opiskelussa ilmenee huolenaiheita tai erityisiä tuen tarpeita. Ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 13.45 - 15.15 oppilashuoltoryhmän vuosikellon mukaisesti. Yleensä ryhmä kokoontuu tiistaisin Madekosken koululla. Aloitteita pohdittavista asioista voivat tehdä opettajat, vanhemmat ja oppilashuoltoryhmän jäsenet.

Koulupsykologi ja -kuraattori

Koulupsykologi auttaa lapsen kasvuun, kehitykseen, koulunkäyntiin ja oppimiseen sekä tunne-elämään liittyvissä asioissa. Koulumme koulupsykologina toimii Päivi Sarome p. 044 703 9004paivi.sarome@ouka.fi

 

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Häneltä saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Koulukuraattori- ja psykologi tekevät tarvittaessa yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoiden kanssa. Koulumme koulukuraattorina toimii Sari Ukkola p. 050 597 4899.