In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Saamenkielinen varhaiskasvatus ja kielipesätoiminta Saamenkielinen varhaiskasvatus ja kielipesätoiminta

Saamenkielinen varhaiskasvatus ja kielipesätoiminta

Mäntylä-Snellmanin päiväkodin Rásit-ryhmässä järjestetään äidinkielistä varhaiskasvatus- ja kielipesätoimintaa pohjoissaameksi. Ráseissa tavoitteenamme on ylläpitää ja vahvistaa lasten yksilöllistä saamen kielen taitoa sekä tarjota lapsille laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta.  Hyödynnämme toiminnassamme ohjattua pienryhmätoimintaa, jotta voimme huomioida lasten erilaiset kulttuuri- ja kielitaustat. Tavoitteenamme on auttaa lapsia suhtautumaan myönteisesti perheen kaksi- tai monikielisyyteen ja vahvistaa lasten saamelaista identiteettiä kaupungissa.  Toiminta-ajatuksemme on "minä saamelaisena Oulussa". Toimintamme pohjana on Oulun varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma ja saamelainen kulttuuri onkin osa arkeamme.  Vaikka toimimme omana ryhmänämme Mäntylä-Snellmanin päiväkodissa, mielestämme on tärkeää, että saamen kieli ja saamelaiskulttuuri näkyvät koko päiväkodissa.

Äidinkielenään saamea puhuvien lasten kotikielenä on ainakin toisen vanhemman kanssa saame. Kielipesätoiminta on tarkoitettu lapsille, jotka eivät ennestään osaa saamea.  Kielipesässä lapsi oppii kielen kielikylpymenetelmää hyödyntäen. Suosittelemme, että lapset tulisivat mukaan kielipesätoimintaan alle 4-vuotiaina ja olisivat hoidossa vähintään 25 tuntia viikossa, jotta toiminnasta olisi mahdollisimman paljon hyötyä lapsen kielen kehittymiselle.  Rásien toiminta tarjoaa vahvan pohjan sekä äidinkielenään saamea puhuvan että kielipesätoimintaan osallistuvan lapsen saamen kielen kehittymiselle. Pyrimme läheiseen yhteistyöhön perheiden kanssa ja haluamme olla perheiden tukena kaksi- ja monikielisessä arjessa.

Lisätietoja toiminnasta ja hoitopaikan hakemisesta antaa saamelaisen varhaiskasvatuksen henkilökunta puh. 050 597 6713.

 

Mäntylä-Snellmana beaiveruovttu Rásit-joavkkus lea eatnigielatárabajásgeassinja giellabeassedoaibma davvisámegillii.

Rásiin min ulbmilin lea sihke doalahit ja nannet mánáid individuála sámegielmáhtu ja fállat mánáide alladási ja máŋggabealat árabajásgeassima. Mánát buđaldit ja doibmet unna joavkkuin nie, ahte mii sáhttit váldit vuhtii mánáid earálágan gielladuogážiid. Min ulbmilin lea veahkehit mánáide positiiva gova bearraša guovtte- dahje máŋggagielatvuođas ja nannet mánáid sámi identitehta gávpogis. Min doaibmajurddan lea ”mun sápmelažžan Oulus”.  Doaimma vuođđun lea Oulu gávpoga árabajásgeassinplána lassin maid sámi árabajásgeassinplána ja sámi kultuvra leage oassi min árgabeaivvi. Vaikko mii doaibmat sierra joavkun Mäntylä-Snellmana beaiveruovttus, min mielas lea dehálaš ahte sámegiela ja –kultuvra oidnojit olles beaiveruovttus.

Eatnigielat mánát hupmet sámegiela ruovttus ainjuo nuppi vánhemiin. Giellabeassedoaibma lea oaivvilduvvon mánáide, geat eai vel máhte sámegiela. Giellabeasis mánná oahppá sámegiela giellalávguma bokte. Mii ávžžuhit, ahte mánát álggahivččet giellabeasis vuollel 4-jahkasazzan ja oassálasttášedje doibmii ainjuo 25 d/vahkus vai doaimmas livččii stuorimus vejolaš  ávki máná giellamáhtu ovdáneapmái. Rásiid doaibma fállá nana vuođu sihke eatnigielat ja giellabeassemánáid giellamáhtu ovdáneapmái. Mii viggat lagas ovttasbargui bearrašiiguin ja háliidit doarjut bearrašiid sin guovtte- ja máŋggagielat árgabeaivvis.

Lassedieđuid doaimmas ja dikšunbáikki ohcamis addet Rásiid bargit 050 597 6713.