Tekstin koko A- A+

Perehdytyksen arviointi

Animaatio perehdytyksen arvioinnista Uuden työntekijän perehtymistä ja perehdytystä on hyvä seurata ja arvioida samalla kun sitä toteutetaan. Perehtymistä tulee arvioida yhdessä uuden työntekijän kanssa. Arvioinnin kautta esille nousseista asioista saadaan pohjaa myös tuleville kehittymistavoitteille. On hyvä välillä varmistaa myös se, että uusi työntekijä on todellakin ymmärtänyt kyseessä olevat asiat ja tietää mitä häneltä odotetaan työyhteisössä.

Maahanmuuttajataustainen työntekijä voi olla tottumaton ottamaan vastaan palautetta ja arviointia. On silti tärkeää, että hän saa todenmukaista palautetta työstään pystyäkseen kehittämään ammattitaitoaan. Säännölliset keskustelut perehdyttäjän kanssa auttavat arvioimaan omaa kehittymistä suhteessa siihen, mitä asioita on vielä opittava hallitsemaan. Varsinkin, jos on kyse virheiden korjaamiseen tähtäävän palautteen antamisesta maahanmuuttajataustaiselle työntekijälle, perehdyttäjän olisi parasta käydä tilanne läpi kahden kesken työntekijän kanssa.
 
Perehdyttämisen arvioinnissa kannattaa tarkastella sekä organisaation vastuuhenkilöiden että uuden työntekijän toimintaa. Arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi ns. asennemittareita, joilla tutkitaan perehdyttämisen laatua ja vastaajan tyytyväisyyttä. Perehdyttämisen onnistumista voidaan seurata myös sekä haastatteluin että lomakekyselyin. Tärkeä näkökulma työhön perehdyttämisen arvioinnissa on myös, ovatko työntekijälle asetetut tavoitteet toteutuneet ja kokeeko työntekijä, että hän on perehtynyt työyhteisöönsä.
 
Perehdyttämisen arvioinnissa seurataan yksilön teknistä osaamista ja sen edellyttämän tiedon hallintaa. Lisäksi siinä voidaan arvioida sosiaalista osaamista, kehittymiskykyä ja työntekijän asennetta työhön ja siinä oppimiseen. Arvioinnin muotoja ovat muun muassa itsearviointi, jatkuva palaute sekä väli- ja loppuarviointikeskustelut, joihin osallistuvat työhön perehdyttäjä ja työntekijä. Palautetta voidaan antaa suullisesti ja kirjallisesti myös kehityskeskustelujen ja muiden vuorovaikutustilanteiden yhteydessä.