Tekstin koko A- A+

Linkit ja lähteet

Lähteinä on käytetty erilaista monikulttuurisuuteen ja perehdytykseen liittyvää kirjallisuutta ja muuta materiaalia. Alla lista tärkeimmistä lähteistä aakkosjärjestyksessä. 

  • Juuti, Pauli: Monikulttuurisuus voimavaraksi. ETMO-hankeen tutkimusraportti, 2005.
  • Kangas, Pirkko 2004. Perehdyttäminen palvelualoilla. 4. Uudistettu painos. Helsinki: Edita Prima Oy.
  • Kulttuurisesti monimuotoistuvien työyhteisöjen kehittäminen. 2006. Pitkittäistutkimus 15 työkulttuurin välittäjäryhmän toiminnasta ja vaikuttavuudesta. Työpoliittinen tutkimus.
  • Lahti, Leena 2008. Monikulttuurinen johtaminen. Helsinki: WSOYpro. 
  • Lindberg, Eva & Toivanen, Mia. 2006. Tavoitteena toimiva monikulttuurinen työyhteisö. Koulutusjulkaisu. MoniQ-projekti.
  • Majuri, Minna. 2005. Maahanmuuttajat työharjoittelussa. Projektijulkaisussa Ymmärräks sää? Maahanmuuttajien koulutus. Työväen Sivistysliitto TSL ry.
  • Monimuotoisuus – Työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla. 2009. YES – Yhdenvertaisuus EtuSijalle –hanke. Työ- ja elinkeinoministeriö. 
  • Virtanen, Petri. 2007. Arviointi. Arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen. Helsinki: Edita Publishing Oy.