Tekstin koko A- A+

Perehdytyssuunnitelman tekeminen

Animaatio perehdytyssuunnitelman tekemisestä Perehdytyssuunnitelma on tärkeä osa perehdyttämistä ja se voidaan laatia monella tavalla. Siihen voidaan kirjata sekä yleiset että työntekijän yksilölliset työlle asetetut tavoitteet. Suunnitelman tulisi vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: Mitä tietoja, taitoja, asenteita ja valmiuksia uuden työntekijän on tarkoitus oppia? Se voidaan laatia yksilökohtaisesti joko kirjallisena tai sähköisenä ja koko organisaatiota tai jotain henkilöryhmää koskevaksi. Perehdytysjakson päätteeksi on hyvä arvioida, kuinka hyvin suunnitelmaan kirjatut tavoitteet saavutettiin.

Perehdytyssuunnitelman tekemisen on hyvä lähteä siitä, että uusi työntekijä on oman elämänsä paras asiantuntija. On tärkeää huomioida työntekijän aikaisempi elämä, hänen perheensä, työkokemuksensa ja toiveet tulevaisuudestaan. Aikaisempaa kokemusta pitäisi mahdollisimman paljon hyödyntää ja kunnioittaa uutta opittaessa ja perehdytettäessä, koska perehdytettävän koko elämäntilanne ja taustat vaikuttavat oppimiseen, tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen. Perehdytyksessä on tärkeää ammatillisen identiteetin tukeminen. Voi olla, että lähtömaassa samassa ammatissa on toimittu eri tavoin ja työntekijän voi olla vaikea sopeutua uuteen tapaan toimia. Työntekijää tulee kunnioittaa eikä asettua hänen yläpuolelleen.
 
Perehdytyssuunnitelman tekemisessä ja myöhemmin perehdytyksessä tulee huomioida uuden työntekijän tarpeet, mahdollisuudet, tavoitteet ja kokemukset. Se edellyttää perehdytykseltä joustavuutta ja suunnitelmallisuutta, mutta myös uudelta työntekijältä itseltään halua ja valmiuksia olla aktiivinen, tavoitteellinen ja vastuullinen työntekijä. Monelle maahanmuuttajalle tällainen itseohjautuvuuden vaatimus voi olla vieras tai ongelmallinen. Miten voi toimia itseohjautuvasti ja suunnitelmallisesti vieraassa työkulttuurissa? Itseohjautuvuus vaatii lisäksi asiatiedon hallintaa ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta. Tästä syystä maahanmuuttajataustaiset työntekijät tarvitsevat opastusta ja ohjausta enemmän kuin suomalaiset työntekijät. Tämä kannattaa huomioida suunniteltaessa perehdytykseen käytettävää aikaresurssia. Erilaisten kirjallisten materiaalien, kuten perehdytyskansion tai uuden työntekijän oppaan selkeälukuisuus olisi myös tärkeää. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kohdalla on kiinnitettävä erityistä huomiota heidän kielellisiin valmiuksiinsa, elämäntilanteeseensa ja työskentely- ja oppimistaitoihinsa. 
 

Maahanmuuttajataustaisen työntekijän kohdalla on tärkeää, että hän asettaa itse tavoitteensa, koska muuten sitoutuminen niihin voi olla heikompaa. Tavoitteiden merkitystä on monesti korostettava perehdytettävälle; miltä pohjalta tavoitteet asetetaan suhteessa toimenkuvaan ja työtehtäviin ja mitkä tavoitteet voivat lisäksi olla erityisesti hänen omia henkilökohtaisia tavoitteitaan. Perehdyttäjä voi auttaa tavoitteen täsmentämisessä ja konkretisoimisessa käytännössä, mutta hänen ei kannata ratkaista asioita perehdytettävän puolesta. On myös hyvä huomioida, että tulevaisuuteen suuntautuminen ei ole kaikille tärkeää.