Tekstin koko A- A+

Perehdytyksen toteutus

Hyvän työsuhteen syntymiseen vaikuttaa ensisijassa hyvä työhön, työtovereihin ja työkulttuuriin perehdyttäminen. Erityisen tärkeää tämä on maahanmuuttajataustaisen työntekijän kohdalla. Kun uusi työntekijä tulee eri kieli- ja kulttuurialueelta, on tärkeää perehdyttää koko työyhteisöä tulijaan ja hänen kulttuuriinsa. Tällainen kaksisuuntainen perehdytys hyödyttää kaikkia osapuolia ja edesauttaa avointa vuorovaikutusta.

Perehdytyksessä on otettava huomioon kielen vaikutus, kulttuurierot, uskonto ja mm. erot turvallisuuden käsityksissä eri kulttuureissa. Huomioimalla nämä asiat uusi työntekijä ohjataan tuleviin työtehtäviinsä ja työympäristöönsä sekä tutustutetaan yksikön ja organisaation tavoitteisiin ja toimintatapoihin.
 
Perehdytys on tärkeää työntekijän hyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen näkökulmista. Hyvinvointia lisää, että uusi työntekijä tutustutetaan suomalaiseen työkulttuuriin, tapoihin ja tavoitteisiin sekä siihen mitä häneltä odotetaan. Myös vastavuoroisuus on erittäin tärkeää. Työntekijän hyvinvointia ja työssä suoriutumista voidaan edistää myös ottamalla työntekijä ennakkoluulottomasti vastaan uuteen työyhteisöön ja kannustaa häntä kertomaan omasta kulttuuristaan, kielestään ja taustastaan. Tärkeää on myös varata riittävästi aikaa uuteen työpaikkaan ja työtehtäviin tutustumiseen.
 
Monikulttuurisessa perehdytyksessä korostuu erityisesti kokemuksellisen oppimisen merkitys. Pelkkä kokemus ei kuitenkaan vielä riitä oppimiseen. Kokemuksia tulee myös reflektoida eli pohdiskella. Kriittinen reflektio johtaa syvälliseen pohtimiseen, kyseenalaistamiseen, uuden luomiseen ja arviointiin. Yksi perehdytyksen tehtävistä onkin antaa uudelle työntekijälle tilaisuus pohtia, tutkia, keksiä ja selkeyttää tapoja elää voimavaraisemmin ja hyvinvoivemmin. Maahanmuuttajataustaisen työntekijän perehdytyksessä on hyvä auttaa työntekijää tunnistamaan jo olemassa olevia vahvuuksiaan ja osaamistaan sekä tukea hänen oman kulttuurisen identiteettinsä kehittymistä. Samalla häntä voi kannustaa suuntautumaan uuteen kulttuuriin ja yhteiskuntaan mm. kieliopintojen kautta.