Ajankohtaista

< Takaisin

Poissaoloihin puuttumisen malli

Poissaoloihin puuttumisen rajat ja toimenpiteet

 

Poissaolojen syyt tulee selvittää välittömästi. Huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan lastensa poissaoloista viipymättä. Näin luokanopettajat ja luokanvalvojat/luokanohjaajat ovat ajan tasalla siitä, mitkä oppilaan poissaoloista ovat luvallisia (esimerkiksi sairauspoissaoloja) ja mitkä luvattomia.

 

Tarvittaessa luokanopettaja tai luokanvalvoja/luokanohjaaja on yhteydessä oppilaan huoltajaan syyn selvittämiseksi. Alla olevien tuntirajojen lisäksi on tärkeää myös seurata poissaolojen ajankohtaa ja säännöllisyyttä. Mikäli poissaoloissa on toistuvuutta, tulee asiaa selvittää ennen alla olevien tuntirajojen täyttymistä.

 

 

Luvattomat poissaolot

 

Luvattomat poissaolot ovat aina merkki siitä, että oppilaan asiat eivät ole kohdallaan. Varhainen puuttuminen ehkäisee oppilaiden syrjäytymistä ja edesauttaa asioiden korjaantumista varhaisessa vaiheessa. Oulun kaupungin poissaoloihin puuttumisen malli on seuraava:

 

1. Kasvatus­kes­kustelu pidetään, kun oppilaalla on luvattomia poissaoloja 10 h

 

Luokanopettaja, luokanvalvoja tai luokanohjaaja ohjaa oppilaan kasvatuskeskusteluun, kun oppilaalla on luvattomia poissaoloja 10 h. Kasvatuskeskustelu kirjataan Wilma -järjestelmän lomakkeelle. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se PoL 35 a § 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi.

 

Yksi hyvä työkalu käydä kasvatuskeskustelu on käyttää Lapset puheeksi – menetelmää.

 

Tarvittaessa konsultoidaan opiskeluhuoltoa tai muita asiantuntijoita.

 

2. Luvattomien poissaolojen jatkuessa konsul­toidaan opiske­lu­huollon työtekijöitä

 

Poissaolojen jatkuessa käydään keskustelu oppilaan kanssa, esimerkiksi hyödyntäen Lapset puheeksi- menetelmää. Tässä vaiheessa keskeisintä on konsultoida opiskeluhuollon työntekijöitä ja pohtia keinoja poissaoloihin puuttumiseksi.

 

3. Monialaisen asiantun­ti­ja­ryhmän koolle kutsuminen, kun oppilaalla on luvattomia poissaoloja 20 h

 

Luokanopettaja, luokanvalvoja/luokanohjaaja tekee aloitteen opiskeluhuollon monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamisesta, kun oppilaalla on luvattomia poissaoloja 20 h. Tarvittaessa asiantuntijaryhmään voidaan kutsua opiskeluhuollon yhteistyötahoja. Asiat ja sovitut toimenpiteet kirjataan opiskeluhuoltokertomukseen.

 

Opiskeluhuollon työntekijät käyttävät Lapset puheeksi - menetelmää ja järjestävät Lapset puheeksi –neuvonpidon.

 

4.  Lasten­suo­je­luil­moitus tehdään viimeistään, kun oppilaalla on luvattomia poissaoloja 30 h

 

http://(https://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/ilmoita-huolesi)

 

 

Luokanopettaja tai -valvoja tekee tarvittavat pedagogiset järjestelyt sekä osallistuu yksilö-kohtaisen moniammatillisen asiantuntijanryhmän kanssa oppilaan tilanteen seuraamiseen.

 

 

Luvalliset poissaolot

 

Myös luvallisiin poissaoloihin tulee puuttua. Koulunkäynnin kannalta on tärkeää selvittää poissaolojen syyt sekä niiden merkitys opintojen etenemiseen.

 

1. Tarvit­taessa pidetään kasvatus­kes­kustelu, kun luvallisia poissaoloja on 30 h

 

Luokanopettaja, luokanvalvoja tai luokanohjaaja keskustelee oppilaan ja hänen huoltajien kanssa. Tarvittaessa konsultoidaan opiskeluhuollon työntekijöitä. Mikäli tilanteessa käydään kasvatuskeskustelu, se kirjataan Wilma -järjestelmän lomakkeelle.

 

Poissaolojen syiden selvittämiseksi käydään tarvittaessa Lapset puheeksi - keskustelu ja järjestetään Lapset puheeksi –neuvonpito.

 

2. Tarvit­taessa yksilö­koh­tainen monialainen asiantun­ti­jaryhmä kutsutaan koolle, kun oppilaalla on luvallisia poissaoloja 50 h

 

Luokanopettaja, luokanvalvoja tai luokanohjaaja kokoaa tarvittaessa monialaisen asiantuntijaryhmän, kun oppilaalla on luvallisia poissaoloja 50 h. Tarvittaessa asiantuntijaryhmään voidaan kutsua opiskeluhuollon yhteistyötahoja. Asiat ja sovitut toimenpiteet kirjataan opiskeluhuoltokertomukseen.

 

Poissaolojen syiden selvittämiseksi käydään tarvittaessa Lapset puheeksi - keskustelu ja järjestetään Lapset puheeksi –neuvonpito.

 

3. Lasten­suo­je­luil­moitus tulee tehdä, mikäli huolta herättävät luvalliset poissaolot jatkuvat tai syihin ei saada selvyyttä

 

http://(https://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/ilmoita-huolesi)

 

Luokanopettaja, luokanvalvoja tai luokanohjaaja kokoaa opiskeluhuollon yksilökohtaisen monialaisen asiantuntijaryhmän ja tekee tarvittavat pedagogiset järjestelyt.

Jakolinkki