Lisää sivun otsikko

 

1. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA

 

Lukiokoulutuksen tehtävä on antaa opiskelijalle laaja yleissivistys, jatko-opintokelpoisuus ja tulevassa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Lukiokoulutus tukee opiskelijan kasvua hyväksi, tasapainoiseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Hänellä on lukiokoulutuksen päättyessä käsitys siitä, mitkä ovat kansalaisen perusvelvollisuudet ja oikeudet Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopan unionissa. Hän tuntee myös vastuunsa kestävän kehityksen kannalta.

 

Lukio-opetuksen arvoperusta rakentuu suomalaiseen sivistyshistoriaan ja kulttuuriperintöön, joka on osa pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuriperintöä. Keskeisiä arvoja ovat elämän ja toisen ihmisen kunnioittaminen ja pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja rehellisyyteen.

 

 

1.1 Arvot ja toiminta-ajatus

 

Merikosken lukion tavoitteena on antaa opiskelijoille laaja yleissivistys. Koulu antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Opetus- ja kasvatustyössä annetaan valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoa tarkastella asioita eri näkökulmasta. Opiskelijaa ohjataan toimimaan vastuuntuntoisena ja velvollisuuksistaan huolehtivana kansalaisena yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. Opetus tukee opiskelijan itsetuntemuksen kehittymistä ja hänen myönteistä kasvua aikuisuuteen.

 

Merikosken lukion kasvatustyössä korostetaan yhteistyötä, kannustavaa vuorovaikutusta ja rehellisyyttä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan oikeutensa ja velvollisuutensa sekä kasvaa vastuuseen omista valinnoistaan ja teoistaan. Opetus kannustaa pohtimaan kriittisesti ympäröivän yhteiskunnan ja maailman epäkohtia ja mahdollisuuksia. Koulutus edistää avointa demokratiaa, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Opiskelija on oman oppimisensa, osaamisensa ja maailmankuvansa rakentaja.

 

 

1.2 Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet

 

Tavoitteena on, että opiskelija lukiokoulutuksen päättyessä tunnistaa julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden välisiä ristiriitoja ja pystyy pohtimaan kriittisesti kehityksen epäkohtia ja mahdollisuuksia. Opiskelijalla on hyvät tavat ja vuorovaikutustaidot ja hän pystyy ottamaan vastaan aikuisen ihmisen vastuun omasta ja toisten ihmisten hyvinvoinnista.

 

Tuetaan opiskelijan kasvua elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä luonnon ja kulttuurien monimuotoisuuden arvostamiseen kansainvälistyneessä maailmassa. Hänellä on valmiudet toimia ihmisoikeuksien, demokratian ja tasa-arvon edistämiseksi.