Lisää sivun otsikko

 

4.3.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

 

Ihminen jäsentää maailmaa ja rakentaa sosiaalista todellisuutta äidinkielen ja kirjallisuuden kautta. Äidinkielen myötä yksilö omaksuu yhteisönsä kulttuurin ja rakentaa omaa identiteettiään.

 

Äidinkieli ja kirjallisuus on keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine. Kielen, kirjallisuuden ja viestinnän tietoja sekä lukemisen, kirjoittamisen ja puheviestinnän taitoja opitaan erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.

 

Arviointi

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden kurssien arviointi kohdistuu oppiaineen eri alueisiin. Pohjana on opiskelijan tieto kurssien tavoitteista ja sisällöistä. Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tuotokset sekä aktiivinen osallistuminen. Henkilökohtainen tavoitteenasettelu palaute sekä opettajalta että toisilta opiskelijoilta auttavat opiskelijaa kehittämään kirjoittamisen ja puheviestinnän taitojaan. Myös opiskelijan itsearviointitaitojen kehittäminen on opetuksessa tärkeää.

 

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

ÄI1  KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS (ÄI1)

 

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä tunnistaa omia taitojaan puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää tekstikäsitystään
 • oppii tarkastelemaan monenlaisia tekstejä ja tulee tietoisemmaksi tulkintaansa ohjaavista seikoista
 • ymmärtää tekstin merkityskokonaisuutena ja tarkastelee sitä tavoitteen, viestintätilanteen ja –välineen kannalta
 • oppii tarkastelemaan kielenkäyttöään, lukemistapojaan ja viestintäänsä entistä tietoisemmin
 • tottuu huoltamaan tekstiensä kieltä
 • syventää tietojaan ryhmäviestinnästä: osallistumistavoista, vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä ja keskustelun tuloksellisuudesta.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • tekstin tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppejä
 • viestintätilanteen ja –välineen vaikutus tekstiin
 • puhutut ja kirjoitetut tekstit, mediatekstit, sähköiset ja graafiset tekstit, asia- ja kaunokirjalliset tekstit, julkiset ja yksityiset tekstit
 • tekstien kielen sisällön ja kielen havainnointia ja harjoittelua: ymmärrettävyys, havainnollisuus ja eheys
 • tekstien referointi ja kommentointi
 • omien viestintätietojen, –taitojen, -asenteiden ja –motivaation arviointi lukio-opiskelun kannalta
 • ryhmäviestintätaidot

 

 

ÄI2  TEKSTIEN RAKENTEITA JA MERKITYKSIÄ (ÄI2)

 

Opiskelija tottuu erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Opiskelija syventää tekstilajituntemustaan ja kehittyy erilaisten tekstien tuottajana.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii arvioimaan tekstien sisältöä, näkökulmia, tyyliä ja muotoa sekä erittelemään tekstiä erilaisista merkityssuhteista koostuvana kokonaisuutena, oppii tekstien erittelyssä tarvittavaa käsitteistöä ja osaa soveltaa sitä myös, kun tuottaa tekstiä itse
 • tottuu työstämään tekstiään oman ja toisten arvion pohjalta
 • oppii suunnittelemaan ja laatimaan suullisia ja kirjallisia asiatekstejä sekä pystyy välittämään sanomansa kuulijoille tai lukijoille tavoitteidensa mukaisesti
 • oppii tiedonhankintastrategioita, käyttää painettuja ja sähköisiä tietolähteitä kriittisesti puhe-esityksensä tai kirjoitelmansa pohjaksi.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • tekstuaaliset keinot: lausetyypit ja –rakenteet, sanavalinnat, kielen kuvallisuus, jaksotus, viittaussuhteet, kytkökset, fokusointi, aiheen rajaus ja näkökulman valinta
 • informatiivisen puheenvuoron rakentaminen, kohdentaminen, havainnollistaminen ja arviointi
 • kirjoittaminen prosessina

 

 

ÄI3  KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA (ÄI3)

 

Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää kielen kuvallisuutta ja monitulkintaisuutta
 • syventää tietojaan kirjallisuuden lajeista ja niiden ominaispiirteistä
 • oppii analysoimaan fiktiivisiä tekstejä erilaisten lukija- ja tulkintalähtökohtien sekä kirjallisuustieteen käsitteiden avulla
 • oppii perustelemaan tulkintaansa teksteistä sekä suullisesti että kirjallisesti
 • tottuu käyttämään kielen keinoja tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan

Sisällöt

 

 • kirjallisuuden erittelyä ja tulkintaa tarkoituksenmukaista käsitteistöä ja lähestymistapaa hyödyntäen
 • proosan kerrontateknisiä keinoja: kertoja, näkökulma, aihe, henkilö, aika, miljöö, teema, motiivi
 • lyriikan käsitteitä: runon puhuja, säe, säkeistö, rytmi, mitallisuus, toisto, kielen kuvallisuus
 • draama kirjallisuudenlajina
 • novellien, runojen ja draaman erittelyä
 • kirjallisuuden keinojen käyttöä omissa teksteissä.

 

 

ÄI4  TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN (ÄI4)

 

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää medialukutaitoaan niin, että kykenee analysoimaan ja tulkitsemaan mediatekstejä, niiden taustoja ja tavoitteita kriittisesti sekä pohtimaan niiden vaikutusta yksilöihin ja yhteiskuntaan
 • osaa perustella näkemyksiään monipuolisesti puhujana ja kirjoittajana sekä pystyy arvioimaan vaikuttamispyrkimyksiä ja tekstin luotettavuutta
 • osaa tarkastella kirjallisuuden yhteiskunnallista vaikutusta
 • oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja myös eettisistä lähtökohdista.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • suora ja epäsuora vaikuttaminen: esimerkiksi suostuttelu, ohjailu, manipulointi, mainonta, propaganda, ironia, satiiri, parodia
 • vaikuttamaan pyrkiviä tekstilajeja, graafisia ja sähköisiä tekstejä: mielipide, kolumni, pakina, arvostelu, pääkirjoitus, kommentti ja mainos
 • argumentointitavat ja retoriset keinot
 • kantaaottavia puheenvuoroja, keskusteluja ja väittelyitä
 • tietoisesti vaikuttamaan pyrkivää kirjallisuutta ja muita kantaaottavia tekstejä
 • tekstien ideologisuus, lähdekritiikki ja mediakritiikki
 • viestijän vastuu; mediavalinnat ja verkkoetiikka.

 

 

ÄI5  TEKSTI, TYYLI JA KONTEKSTI (ÄI5)

 

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa.

 


Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii tarkastelemaan sekä fiktiivisiä tekstejä että asiatekstejä niiden kulttuurikontekstissa ja suhteessa muihin teksteihin
 • oppii erittelemään tyylin elementtejä ja niiden vaikutusta tekstin kokonaisuuteen
 • kykenee itsenäiseen kirjoitusprosessiin aiheen ja näkökulman valinnasta, aineiston koonnista ja järjestelystä tekstin muokkaamisen ja tyylin hionnan kautta oman pohdiskelevan tekstin laadintaan
 • kehittää omaa ilmaisutapaansa ja kirjallista tyyliään.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • eri aikakausia ja tyylejä edustavia kaunokirjallisia ja muita tekstejä erityisesti kulttuurisen kontekstin näkökulmasta
 • tekstin tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä oman aikansa että nykyajan kontekstissa
 • tyylin aineksien, kuten sanavalinnan, sävyn, kielen kuvallisuuden, rytmin ja lauserakenteen vaikutus tekstiin
 • oppiaineen sisältöihin liittyvästä aineksesta itse valitusta näkökulmasta laadittu pohdiskeleva teksti
 • oman tyylin hiontaa ja huoltoa.

 

 

ÄI6  KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI (ÄI6)

 

Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii tuntemaan suomen kielen kehityksen vaiheita ja ymmärtää eurooppalaisten kieli- ja kulttuurikontaktien vaikutuksen suomalaisen kulttuurin muotoutumiseen ja jatkuvaan muutokseen
 • arvostaa nyky-Suomen monikulttuurisuutta ja –kielisyyttä ja ymmärtää äidinkielen merkityksen jokaiselle ihmiselle
 • tuntee suomalaisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja. Hän osaa arvioida niiden merkitystä oman kulttuurinsa näkökulmasta kulttuurisen ja yksilöllisen identiteetin rakentajana.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • teksti suullisessa ja kirjallisessa traditiossa: kansanrunoudesta kirjallisuuteen, kirjoitetusta kulttuurista nykyviestintään
 • suomen kielen muotoutuminen ja muuttuminen kansainvälisessä ympäristössä; kielenohjailun periaatteet opiskelijan kielenkäytön näkökulmasta
 • kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentamisessa
 • suomalaista kaunokirjallisuutta aika- ja kulttuurikontekstissaan, keskeisiä teoksia ja teemoja
 • kirjallisia ja suullisia tuotoksia kurssin teemoihin liittyvistä aiheista.

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

ÄI7  PUHEVIESTINNÄN TAITOJEN SYVENTÄMINEN (ÄI7)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteeseen, ominaispiirteistä ja puhekulttuurista
 • kehittää puhumisrohkeuttaan ja ilmaisuvarmuuttaan sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan
 • tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan että sanoman luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä

 

Keskeiset sisällöt

 

 • vuorovaikutustilanteiden osatekijät ja ominaispiirteet
 • verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä
 • esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat
 • esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • puheviestinnän kulttuurisia piirteitä ja suomalaista puhekulttuuria

 

 

ÄI8  TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN (ÄI8)

 

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti ja kriittisesti erilaisia tekstejä
 • varmentaa taitoaan kirjoittaa sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä.

 

Keskeiset sisällöt

 

Kerrataan ja syvennetään seuraavia asioita:

 • tekstityypit ja tekstilajit
 • tekstianalyysi ja siinä tarvittavat käsitteet
 • tekstin rakentaminen: ideointi, suunnittelu, näkökulman valinta, jäsentely, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja ulkoasun viimeistely
 • kielenhuoltoa

 

 


ÄI9  KIRJOITTAMINEN JA NYKYKULTTUURI (ÄI9)

 

Opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia kielen, kirjallisuuden ja viestinnän teemoja
 • oppii arvioimaan ja arvottamaan ajankohtaisia tekstejä eettisin ja esteettisin perustein ja näkemään niiden merkityksen osana yhteiskunnallista keskustelua
 • löytää nykykirjallisuudesta itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun
 • osoittaa kypsyyttä oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä, ajattelun itsenäisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • nykykirjallisuutta ja sen ilmiöitä
 • ajankohtaisia suullisia ja kirjallisia puheenvuoroja kieltä ja kulttuuria käsittelevistä aiheista
 • mediatekstien ajankohtaisaiheiden, ilmaisukeinojen ja vaikutusten tarkastelua
 • osallistumista lukija- ja kirjoittajayhteisöön

 

 

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

 

ÄI10  LUOVA KIRJOITTAMINEN (LK1)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuus itsensä ilmaisuun kirjoittamisen kautta. Tavoitteena on vapautua kirjoittajana, kokea kirjoittamisen iloa ja saada uusia ulottuvuuksia myös asiapohjaiseen kirjoittamiseen. Kurssilla pyritään myös siihen, että opiskelijat muodostavat ryhmän, jossa on kannustava ilmapiiri ja jossa osallistujat rohkaistuvat välillä esittelemään omia tekstejään.

 

Sisältö

 

Kurssilla keskitytään kirjoittamaan sellaisia tekstejä, joiden osuus jää pakollisilla kursseilla vähäiseksi. Kirjoitetaan esimerkiksi fantasiaa, runoja, kauhua, satuja, huumoria ja romanttisia tekstejä. Tehdään kirjoitusharjoituksia kuvien, musiikin ja toisten tekstien pohjalta. Opiskelijoiden toiveiden mukaisesti voidaan laatia ryhmän yhteinen tuotos, esimerkiksi novellikokoelma.