Lisää sivun otsikko

 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 

Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmisiä pidetään luonnollisina, tajunnallisina ja kulttuurisina toimijoina, jotka luovat ja uusintavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Inhimilliset katsomukset ja käytännöt nähdään yksilöiden, yhteisöjen ja traditioiden vuorovaikutuksen tuloksena syntyneinä.

 

Elämänkatsomustiedon opetus rakentuu ihmiskäsitykselle, joka korostaa ihmisten mahdollisuutta elää vapaina ja keskenään tasavertaisina, aktiivisina ja tavoitteellisina. Oppiaineen opetuksessa painotetaan ihmisten kykyä tutkia maailmaansa ja laajentaa sitä koskevaa tietämystään sekä yhteisellä toiminnallaan tietoisesti ohjata elämäänsä. Näistä lähtökohdista oppiaine tukee opiskelijoiden elämänkatsomuksen ja identiteetin muotoutumista sekä heidän yhteisöllisten hyvän elämän ihanteidensa ja käytäntöjensä hahmottumista.

 

Elämänkatsomustieto kartuttaa pohdiskelevasti ja keskustellen opiskelijoiden kulttuurista ja katsomuksellista yleissivistystä, toiminnallista arviointikykyä ja tilannetajua, eettisiä valmiuksia ja suvaitsevaisuutta sekä keskustelun, kuuntelun ja itseilmaisun taitoja. Katsomuksellisen arviointikyvyn kehittyminen on avain hyvään elämään sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti.

 

Tavoitteet

 

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tukea pyrkimyksilleen

 • rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan
 • laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään
 • kehittää arvostelu-, harkinta ja toimintakykyään
 • sisäistää ihmisoikeuksien, myönteisen monikulttuurisuuden, yhteiskunnallisen ja globaalin oikeudenmukaisuuden sekä kestävän kehityksen periaatteita.

 

Arviointi

 

Elämänkatsomustiedossa arvioidaan sisällöllisen tiedon omaksumisen ja katsomuksellisen ymmärryksen kehittymisen lisäksi opiskelijan valmiutta tarkastella sekä ilmaista katsomuksellisia aiheita monipuolisesti, taitavasti ja luovasti. Katsomukselliset kysymykset ovat usein henkilökohtaisia, mutta niiden pohdiskelun perustana ovat ajattelun tiedolliset hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja systemaattisuus. Katsomusten, arvostusten ja uskomusten arviointi- ja ilmaisutavoissa arvostetaan suvaitsevaisuutta, eri näkökulmien ja toisten katsomustapojen huomioimista.

 

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

ET1  HYVÄ ELÄMÄ  (ET1)

 

Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kasvattaa kykyään sitoutuavalitsemiinsa moraalisiin periaatteisiin ja haluaan toimia arvostustensa mukaisesti
 • kasvattaa valmiuttaanja haluaan välittää ja kantaa vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta
 • kehittää kykyään nähdäkokonaisuuksia yhä monimuotoisemmaksi käyvässä maailmassa ja näin vahvistaa kykyään muodostaa omaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan
 • oppii arvioimaan uskomuksia jaelämänkatsomuksia koskevia väitteitä
 • kehittää taitojaan ilmaista identiteettiäänja elämänkatsomustaan sekä niihin liittyviä näkemyksiään ja tuntemuksiaan suvaitsevaisesti, johdonmukaisesti ja luovasti.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • peruskäsitteet: elämänkatsomus, elämänkatsomustieto, hyvä elämä, minuus, identiteetti
 • hyvä elämä: ihmisen perustarpeita, maallisia ja uskonnollisia hyvän elämän malleja
 • ihmisen yksilöllisen olemassaolonperuskysymykset: vapaa tahto ja valinnat, syntymä ja kuolema, optimismi, pessimismi ja realismi
 • elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys
 • identiteetin muodostaminenihmisen elämänkaaren aikana sekä eettiset valinnat eri elämänvaiheissa
 • yksilöllinen elämä ennensekä nykyisessä monien mahdollisuuksien yhteiskunnassa
 • hyveitä ja paheita koskeviakäsityksiä ennen ja nyt sekä niiden suhde elämäntapoihin ja tottumuksiin

 

 

ET2  MAAILMANKUVA  (ET2)

 

Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdytään maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten instituutioiden merkitykseen siinä.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii tuntemaan historiallisestimerkittäviä ja nykyajassa vaikuttavia maailmankuvia sekä kasvattaa tietämystään niiden taustalla olevista uskomusjärjestelmistä
 • oppii kysymään ja arvioimaanväitteiden ja uskomusjärjestelmien perusteluja
 • kehittää ymmärrystään eri instituutioiden merkityksestä maailmankuvan muokkaajina ja välittäjinä
 • jäsentää omaa maailmankuvaansasamalla pitäen sen avoimena mielekkäälle keskustelulle.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • maailmankuvan, maailmankatsomuksenja elämänkatsomuksen käsitteet ja niiden keskinäinen suhde
 • maailmankuvan rakenne ja ydinalueet: käsityksiä ihmisestä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja luonnosta sekä todellisuuden rakenteesta
 • maalliset ja uskonnolliset katsomuksetmaailmankuvan perustana: tieteiden, näennäistieteiden ja uskontojen rajankäynti
 • koulu, media ja taidemaailmankuvaa luovina ja välittävinä instituutioina
 • länsimaisen maailmankuvanmurrokset ja mullistajat
 • kokemusten, arkikäsitystenja uskomusten synty ja tiedollinen luotettavuus
 • maailmankuvien ja tiedon lähteiden järkiperäinen arviointi

 

 

ET3  YKSILÖ JA YHTEISÖ  (ET3)

 

Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja yksilölliselle identiteetille
 • oppii arvioimaan omaaasemaansa yksilönä yhteisöissä ja yhteiskunnassa, kansalaisena valtiossa ja toimijana talousjärjestelmässä
 • oppii tarkastelemaanyksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toimintaa osana yhteiskunnallista vallankäyttöä
 • oppii arvioimaan poliittisia keinoja ja päämääriä sekä kasvattaa kykyään ja haluaan rakentavaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen
 • ymmärtää ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden merkityksen hyvän yhteiskunnan ja tulevaisuuden kannalta.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, yksityinen ja julkinen
 • vallan käsite, vallan muodotja valtasuhteet sekä erilaiset vaikuttamiskeinot
 • teorioita yhteiskunnan rakenteestaja muutoksesta
 • hyvä kansalainen suomalaisena, eurooppalaisena ja maailmankansalaisena
 • ihmisoikeudet ja niidenhistoria
 • poliittiset ihanteet, ideologiat, utopiat ja demokratian muodot
 • oikeudenmukaisuusyhteiskunnallisena, maailmanlaajuisena ja ekologisena kysymyksenä

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

ET4  KULTTUURIPERINTÖ JA IDENTITEETTI  (ET4)

 

Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii tuntemaankulttuuria merkityksiin perustuvana inhimillisenä toimintana
 • tutustuu erilaisiinkulttuuriperintöihin ja niihin liittyviin elämäntapoihin
 • kehittää kykyäänarvioida ihmisten käsityksiä ja tekoja suhteessa heidän omiin arvostuksiinsa ja uskomusjärjestelmiinsä
 • oppii suvaitsevaisuuttaerilaisia elämänkatsomuksellisia ratkaisuja ja identiteettivalintoja kohtaan
 • perehtyy suomalaisenidentiteetin ilmenemismuotoihin
 • ymmärtää rasismin, muukalaisvihan ja syrjinnän ihmisoikeusloukkauksina.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • kulttuurin käsite jamerkitys ennen ja nyt
 • identiteetti, etnisyysja kulttuuriperintö
 • saamelaiset, suomalaisetja eurooppalaiset kulttuuripiirteet ja niiden nykyinen merkitys
 • kulttuurien ja sivilisaatioidenvuorovaikutus
 • etninen ja kulttuurinenmoninaisuus Suomessa ja maailmassa
 • elämä monikulttuurisessayhteiskunnassa
 • etnosentrisyys sekärasismin ja suvaitsevaisuuden historiaa

 

 

ET5  MAAILMAN SELITTÄMINEN KATSOMUSPERINTEISSÄ  (ET5)

 

Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää herkkyyttään arvioida arvostuksissa ja uskomusjärjestelmissä esiintyviä eroja ja yhtäläisyyksiä
 • oppii arvioimaan uskomuksiaja elämänkatsomuksia koskevia väitteitä
 • tuntee eri kulttuureissavaikuttavia ja tärkeinä pidettyjä uskomusjärjestelmiä ja elämänkatsomuksellisia ratkaisuja sekä kasvattaa tietämystään niiden taustoista sekä niiden välittymisestä nykyajassa
 • ymmärtää myyttien ja uskonnollisten käsitysten historiallisen synnyn ja nykyisen merkityksen maailman ilmiöiden selittäjinä
 • oppii hahmottamaanmaailman selittämistä eurooppalaisessa kulttuuriperinnössä.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • maailman myyttinen selittäminenennen ja nyt
 • uskonnon ja uskonnollisuudenolemus
 • uskontokritiikki: sosiologinen, moraalinen, antropologinen ja psykologinen
 • ateismi ja agnostismi
 • sekulaarin humanisminja vapaa-ajattelun historiaa ja nykysuuntauksia
 • humanismi ja kristinuskolänsimaiden katsomuksellisina perusvirtauksina
 • KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

   

   

  ET6  ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON AINEREAALIKOKEESEEN VALMISTAVA KURSSI  (ET6) (0,5 kurssia)

   

   

  Tavoitteet

   

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy elämänkatsomustiedon lukion kurssien sisältöön kertaavasti
  • syventyy lukion elämänkatsomustiedon opiskelun erityispiirteisiin
  • saa valmiuksia reaalikokeeseen vastaamiseen

   

   

  Keskeiset sisällöt

   

  • elämänkatsomustiedon lukion kurssien sisältö valikoivasti
  •