Lisää sivun otsikko

 

FILOSOFIA

 

Filosofinen ajattelu käsittelee koko todellisuutta, sen monimuotoista hahmottamista sekä ihmisen toimintaa siinä. Filosofian erityisluonne on sen tavassa jäsentää ongelmia käsitteellisesti, järkiperäisesti ja keskustellen. Filosofian opiskelu lukiossa tukee opiskelijoiden yksilöllistä kehitystä ja edistää yleisiä oppimisen ja ajattelun valmiuksia, joita tarvitaan muuttuvassa ja monimutkaisessa yhteiskunnassa. Filosofiassa opiskeltavat tiedolliset kokonaisuudet ovat välttämättömiä kulttuuriperinnön ja nykykulttuurin ymmärtämiseksi.

 

Filosofian käytännön merkitys perustuu siihen, että opiskelija oppii jäsentämään käsitteellisesti arvoja, normeja ja merkityksiä koskevia kysymyksiä. Filosofian opiskelu auttaa näkemään, mitä merkitystä erilaisilla tiedoilla ja taidoilla on yksilölle ja yhteiskunnalle.

 

Tietojen ja taitojen erikoistumisen vastapainona filosofian opiskelu opettaa hahmottamaan laajempia käsitteellisiä kokonaisuuksia ja yhteyksiä. Se auttaa näkemään, miten eri tieteenalojen ja ajatteluperinteiden käsitykset todellisuudesta, arvoista ja normeista voivat muodostaa keskenään johdonmukaisia kokonaisuuksia tai olla keskenään ristiriidassa.

 

Filosofia kehittää arvostelukykyä. Filosofian opetus edistää luovan ja itsenäisen ajattelun kehitystä. Filosofiassa annetaan runsaasti tilaa opiskelijoiden yksilöllisten näkemysten muodostamiselle. Kun opiskelijat paneutuvat filosofian peruskysymyksiin, joihin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, he oppivat muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiään sekä samalla kunnioittamaan toisenlaisia perusteltuja näkemyksiä. Mutkikkaiden kysymysten pohdiskelu ryhmässä kasvattaa opiskelijoissa kykyä luottaa omiin yksilöllisiin mahdollisuuksiinsa selvittää vaikeitakin ongelmia. Filosofian opiskelu tukee oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuullisiksi ja suvaitsevaisiksi kansalaisiksi.

 

Opetuksen tavoitteet

 

Filosofian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja
 • osaa jäsentääpuhetta ja tekstiä käsitteellisesti sekä tunnistaa väitteitä ja niiden perusteluja
 • ymmärtääerilaisten filosofisten käsitysten perusteluja sekä pystyy keskustelemaan niistä johdonmukaisesti ja järkevästi
 • hallitsee yleissivistävätperustiedot sekä filosofian historiasta että nykysuuntauksista ja osaa suhteuttaa niitä yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöihin.

 

Arviointi

 

Filosofiassa arvioidaan käsitteiden ja teorioiden omaksumista sekä kykyä ilmaista omaa filosofista ajattelua. Opiskelijan suhde filosofisiin kysymyksiin on yksilöllinen, mutta kysymysten käsittelyn perustana ovat ajattelun tiedolliset hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja järjestelmällisyys.

 

 


PAKOLLINEN KURSSI

 

FI1  JOHDATUS FILOSOFISEEN AJATTELUUN  (FI1)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa filosofisiaongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja, ymmärtää, miten filosofiassa käsitteellistetään todellisuutta, tietämistä, toimintaa ja arvoja
 • tunnistaa erilaisia filosofisia, tieteellisiä ja arkisia käsityksiä todellisuudesta, sen tietämisestä ja siinä toimimisesta
 • hahmottaa kuvailevienja normatiivisten väitteiden eroja ja osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • mitä filosofia on, filosofisten kysymystenluonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian keskeiset osa-alueet
 • todellisuuden luonnetta koskeviafilosofisia perusnäkemyksiä: hengen ja aineen suhde, vapaus ja välttämättömyys
 • tietoa ja tietämistäkoskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja arkisiin näkökulmiin: tieto, totuus ja perustelu, käsitteellisen ja kokemuksellisen suhde tiedon muodostumisessa
 • yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä, oikeudenmukaisuuden ja vapauden käsitteet
 • hyvän ja oikeankäsitteet, toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonne ja suhde tosiasioihin sekä muihin arvoihin kuten kauneuteen, hyvää elämää ja onnellisuutta koskevia filosofisia näkemyksiä

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

FI2  FILOSOFINEN ETIIKKA (FI2)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy filosofisenetiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin
 • osaa arvioida elämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista sekä perustella arvioitaan etiikan käsittein
 • kykenee jäsentämäänomia moraalisia ratkaisujaan ja perusteitaan filosofisen etiikan välinein
 • oppii kriittisyyttä ja suvaitsevaisuutta niin itseä kuin toisia kohtaan.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • moraali ja sitä pohtivasoveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka
 • moraalisia arvoja janormeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde oikeuteen ja uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa
 • moraalisten arvojenja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten perusteiden tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta
 • klassisen hyve-etiikansekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet
 • filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä

 

 

FI3  TIEDON JA TODELLISUUDEN FILOSOFIA  (FI3)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa, mitä tieto ja tietäminen ovat filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä
 • osaa arvioida, millaisia kuvia todellisuuden perusrakenteesta muodostuu filosofiassa, tieteessä ja katsomuksissa
 • oppii erittelemään ja arvioimaankriittisesti tiedollisia uskomuksia ja väitteitä
 • oppii hahmottamaan tieteellisentutkimuksen ja päättelyn luonnetta.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • metafysiikankeskeisiä kysymyksiä ja peruskäsitteitä, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta, todellisuuden rakenne luonnontieteellisen, ihmistieteellisen ja käytännöllisen tiedon valossa
 • totuuden luonne ja totuusteoriat
 • tiedon mahdollisuusja rajat, tiedon oikeuttaminen
 • tietäminen, ymmärtäminen ja tulkinta, käytännöllisen ja tieteellisen tiedon eroja ja yhtäläisyyksiä, tietäminen luonnontieteissä ja ihmistieteissä
 • tieteellisen tutkimuksen luonne ja sen metodologisia peruskäsitteitä
 • argumentoinninja päättelyn perusteita

 

 

FI4  YHTEISKUNTAFILOSOFIA (FI4)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy yhteiskuntafilosofiankeskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin
 • oppii hahmottamaanyhteiskunnan luonnetta ja sen keskeisten instituutioiden toimintaa
 • osaa arvioida yhteiskunnallisenjärjestyksen oikeutusta
 • osaa jäsentää yhteiskunnan ja yksilön suhdetta sekä yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus
 • yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus
 • yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen: yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi ja yhteiskunnalliset utopiat
 • poliittinen filosofia: konservatismin, liberalismin ja sosialismin perusajatukset ja niiden yhteiskuntafilosofiset nykytulkinnat
 • nykykulttuuriin liittyviäfilosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus, identiteetti ja identiteetin rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus

 

 

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

 

 

FI5  FILOSOFIAN AINEREAALIKOKEESEEN VALMISTAVA KURSSI (FI5)(0,5 kurssia)

 

Kurssi toteutetaan puolikurssina.

 

Tavoite

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kertaa filosofianja elämänkatsomustiedon kurssien tärkeimpiä teemoja ohjatusti
 • syventää tietojaan lukionfilosofian ja elämänkatsomustiedon kurssien aihepiireistä
 • saa valmiuksia ainereaalikokeeseenvalmistautumista varten
 • oppii laajojen kokonaisuuksienja asiayhteyksien hahmottamisen hallintaa myös oppiainerajat ylittävältä osalta

 

Arviointi

 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

Keskeinen sisältö

 

Tarkasteltavaksi otetaan valikoidusti lukion kurssien pääteemoja liittäen ne toisiinsa ainereaaliin valmistautumista tukien.