Lisää sivun otsikko

HISTORIA

 

Lukion historian opetus luo opiskelijalle edellytyksiä ymmärtää eri aikakausien luonnetta, oman aikansa ongelmia ja muutosprosesseja sekä auttaa häntä hahmottamaan kansainvälistä maailmaa. Historia on yksilöllistä, kansallista ja eurooppalaista identiteettiä luova oppiaine.

 

Opetuksen lähtökohtana ovat historian luonne tieteenalana ja sen tiedon muodostumisen perusteet. Sen vuoksi huomiota kiinnitetään tietojen kriittiseen pohdintaan ja tulkintaan sekä pyritään ottamaan huomioon ilmiöiden moniperspektiivisyys. Historian keskeisiä käsitteitä ovat aika, muutos ja jatkuvuus sekä syy-yhteydet. Muutoksen analyysia korostavana oppiaineena historia luo mahdollisuuksia käsitellä tulevaisuutta sekä arvioida tulevaisuuteen liittyvä mahdollisuuksia.

 

Opetuksessa korostetaan ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta sekä inhimillisen kulttuurin laaja-alaisuutta, kulttuurien erilaisuuden ymmärtämistä ja kansainvälisen yhteisymmärryksen merkitystä. Oman maan menneisyyttä tarkastellaan maailmanhistorian taustaa vasten.

 

Opetuksen tavoitteet

 

Historian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii tuntemaan Suomenja maailmanhistorian päälinjat ja keskeisimmät historialliset tapahtumat sekä niiden taustat ja seuraamukset
 • näkee nykyhetken historiallisenkehityksen tuloksena ja tulevaisuuden lähtökohtana, kykenee suhteuttamaan oman aikansa ja itsensä historian jatkumoon ja näin rakentamaan historiatietoisuuttaan
 • osaa hankkia menneisyyttäkoskevaa tietoa ja arvioida sitä kriittisesti sekä ymmärtää sen monitulkintaisuuden, suhteellisuuden ja syy-yhteyksien monisäikeisyyden
 • osaa arvioida menneisyydenihmisen toimintaa ja historiallisia ilmiöitä kunkin ajan omista lähtökohdista sekä nykyajan näkökulmasta
 • ymmärtää kulttuurin erilaisiailmenemismuotoja ja niiden erilaisuutta
 • saa aineksia ihmisoikeuksiaja demokratiaa arvostavan maailmankuvan luomiseen sekä toimintaan vastuullisena kansalaisena.

 

Arviointi

 

Oppimisen arvioinnin perusteina ovat historialle ominaiset taidot ja ajattelutavat sekä oppimäärän keskeisten sisältöjen hallinta. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijan valmiuteen rakentaa tiedoistaan jäsentyneitä kokonaisuuksia, erottaa olennainen ja epäolennainen tieto toisistaan, hallita aikasuhteita ja syy-yhteyksiä sekä arvioida historian ilmiöitä ja tiedonlähteitä kriittisesti. Kurssien arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä: kokeiden asemasta voidaan käyttää opintotehtäviä, tutkielmia ja muita vaihtoehtoisia arviointikeinoja.

 

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

HI1  IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA KULTTUURI  (HI1)

 

Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan.

 


Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää ihmisen ja luonnon välisen riippuvuussuhteen osana kestävää kehitystä
 • ymmärtää, miten ihminenkäyttää luonnonvaroja toimeentulon lähteenä ja miten se vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntarakenteeseen
 • tuntee tuotantotaloudenkehityslinjat ja vaikutukset elämäntapaan
 • tietää väestönkasvunpääpiirteet ja siihen vaikuttavat tekijät.

 

Keskeiset sisällöt

 

Esihistoria – pyyntikulttuurin aika

 • ihmisen kehitysvaiheet
 • keräilijöiden ja metsästäjien elämäntapa

 

Maanviljely ja sen aiheuttamat muutokset

 • työnjako ja kulttuurinsynty
 • suurten jokilaaksojenkulttuurit

 

Välimeren talousalue antiikin aikana

 • Kreikan talouselämä
 • Rooma – miljoonakaupunkija imperiumi
 • orjuus ja antiikinajan tekniikka

 

Keskiajan talous- ja yhteiskuntajärjestelmä

 • feodaaliyhteiskunta
 • keskiajanväestö, kauppa ja kaupunki

 

Löytöretket

 • löytöretkienedellytykset ja seuraukset
 • maailmantaloudensyntyminen

 

Teollistuva maailma

 • tekniset innovaatiotja koneteollisuuden alkuvaiheet
 • muutokset sukupuoltentyönjaossa
 • yhteiskunnalliset muutoksetja ympäristövaikutukset
 • muutokset kaupunkirakenteessa

 

Globaali kulutusyhteiskunta

 • raaka-aineidenja markkinoiden jakaminen
 • massatuotantoja kulutusyhteiskunta
 • sosialistinensuunnitelmatalous
 • kolmannen maailman muotoutuminen
 • kasvun rajatja uudet haasteet

 

 


HI2  EUROOPPALAINEN IHMINEN  (HI2)

 

Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä. Kurssilla tutustutaan eurooppalaisen kulttuurin tuotoksiin erityyppisen historiallisen lähdeaineiston avulla. Kulttuuri ymmärretään laaja-alaisena käsitteenä.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää, mistä eurooppalaisuus rakentuu tutustumalla Euroopan keskeiseen kulttuuriperintöön
 • ymmärtää tieteen saavutusten merkityksen ihmisen maailmankuvan muokkaajana
 • osaa analysoidakulttuuri-ilmiöitä aikakautensa ilmentäjinä
 • tuntee yhteiskunnallisenkehityksen taustalla vaikuttavia aatehistoriallisia virtauksia
 • tuntee eri aikakausienelämäntapoja ja maailmankuvaa.

 

Keskeiset sisällöt

 

Antiikin aika

 • demokratiansynty
 • antiikin kulttuuri

 

Keskiajan yhtenäiskulttuuri

 • keskiajan ihmisenmaailmankuva ja tapakulttuuri
 • uskonnon merkitys kulttuurissa

 

Uuden ajan murros

 • renessanssija tiedon vallankumous
 • uskonpuhdistus
 • barokki itsevaltiudenja vastauskonpuhdistuksen ilmentäjänä
 • luonnontieteellisenmaailmankuvan synty

 

Valistuksen aikakausi

 • valistusfilosofia ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja taiteeseen
 • Yhdysvaltain itsenäistymisenja Ranskan suuren vallankumouksen aatteellinen perintö

 

Aatteiden vuosisata

 • keskeiset aatesuuntauksetja taidevirtaukset
 • tiede uskonnon haastajana
 • porvariston vuosisata

 

Nykyaika

 • kulttuurin pirstoutuminen
 • populaarikulttuurimassaviihteeksi

 

 


HI3  KANSAINVÄLISET SUHTEET  (HI3)

 

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800- luvun lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen, aatteellisen ja valtapoliittisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat demokratia vastakohtanaan diktatuuri.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee kansainvälisen politiikanpääpiirteet ja teoriaa
 • ymmärtää kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen perusteita
 • ymmärtää aatteiden ja taloudellisteneturistiriitojen vaikutuksen kansainvälisten suhteiden historiassa.

 

Keskeiset sisällöt

 

Suurvaltojen ylivaltapyrkimykset

 • kansainvälisen politiikanperuskäsitteet
 • imperialismin teoriaja käytännöt
 • ensimmäinen maailmansotaja sen vaikutukset kansainväliseen politiikkaan

 

Maailmansotien välinen aika ja toinen maailmansota

 • eurooppalaiset ääriliikkeet, demokratian kriisi ja kansanvainot
 • toinen maailmansota seurausilmiöineen

 

Kylmä sota

 • kylmän sodan teoriat: Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kaksinapaisen maailman johtajina
 • kylmän sodanideologiset, taloudelliset ja sotilaalliset rintamat
 • kylmän sodankriisien luonne
 • Saksa kylmänsodan näyttämönä
 • Kiinan rooli kansainvälisessäpolitiikassa

 

Uusi epävarmuuden aika

 • Neuvostoliiton hajoaminenja kaksinapaisuuden purkautuminen
 • kansainväliset rauhanpyrkimykset
 • kolmas maailma osana kansainvälistä politiikkaa
 • Lähi-idän ongelmakenttä
 • Yhdysvaltain asemanmuutos kansainvälisessä politiikassa
 • uudet kansainvälisetrakenteet

 

 

HI4   SUOMEN HISTORIAN KÄÄNNEKOHTIA (HI4)

 

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelunkohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee keskeiset yhteiskunnallisetja taloudelliset muutokset
 • osaa suhteuttaa Suomen valtiollisenkehityksen yleiseurooppalaiseen ja maailmanpoliittiseen taustaan
 • ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän sekä aatteellisen ja valtiollisen elämän ilmiöiden keskinäisen riippuvuuden.

 

Keskeiset sisällöt

 

Ruotsin ajan perintö

 

Vallanvaihdos

 • Suomen liittäminenVenäjään
 • autonomian synty

 

Suomalaisuuden synty ja kansallinen herääminen

 • aatteellinen ydinja keskeiset vaikuttajat

 

Yhteiskunnallinen ja taloudellinen murros

 • elinkeinorakenteenmuuttuminen ja Suomen teollistuminen
 • sääty-yhteiskunnanhajoaminen ja kansalaisyhteiskunnan synty
 • sortokaudet jakansanvallan synty

 

Suomen itsenäistymisprosessi

 • Suomen itsenäistyminen
 • sisällissota
 • hallitusmuoto

 

Kahtiajaosta eheytymiseen

 • oikeistoradikalisminnousu
 • elintasonnousu
 • kulttuuristakulutustavaraa

 

Toinen maailmansota jälkiseurauksineen

 • sodat ja jälleenrakentaminen
 • ulkopolitiikanmuutos

 

Hyvinvointivaltion rakentaminen

 • rakennemuutos
 • 1960- ja 1970-lukujen kulttuurinen ja yhteiskunnallinen muutos

 

Suomen uusi kansainvälinen asema

 • kytkeytyminenkansainväliseen talouteen kulttuurisesti, taloudellisesti ja poliittisesti
 • suomalaisten tulevaisuus osana globaalia järjestelmää

 

 


SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

HI5  SUOMEN VAIHEET ESIHISTORIASTA AUTONOMIAN AIKAAN (HI5)

 

Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee maamme historiallisetkehityslinjat ja niiden yhteydet Itämeren alueeseen
 • tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen
 • ymmärtää suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin
 • oppii arvostamaan suomalaistakulttuuriperintöä
 • oppii yhdistämään historiallisetkehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta.

 

Keskeiset sisällöt

 

Esihistoria

 

 • esihistoria ja tulkinnat suomalaistenja saamelaisten alkuperästä
 • asutus, elinehdot, uskonnotja uskomukset sekä ulkoiset yhteydet

 

Suomen liittyminen länsieurooppalaiseen kulttuuriyhteisöön keskiajalla

 • Suomi idän ja lännenvälimaastossa
 • sääty-yhteiskunnan synty
 • asutus, elinkeinot, uskonnollisetja poliittiset muutokset

 

Uuden ajan uudet tuulet

 • uskonpuhdistus ja keskusvallanvoimistuminen

 

Suurvaltakausi

 • suurvaltakauden vaikutukset Suomessa
 • talous, väestö, koulutus

 

Vapauden ja hyödyn aika

 • kulttuurillinen ja taloudellinenkehitys
 • kustavilaiset uudistukset
 • kansallisen tietoisuudenensi askeleet

 

 

HI6  KULTTUURIEN KOHTAAMINEN (HI6)

 

Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja

nykyaikaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Käsiteltävät kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta.

 


Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee kulttuurinperuskäsitteitä ja oppii ymmärtämään omasta kulttuuristaan poikkeavan kulttuurin arvomaailmaa ja elämäntapaa
 • ymmärtää henkisenkulttuurin, yhteiskuntarakenteen, talouselämän ja luonnonolosuhteiden keskinäisen riippuvuuden
 • tuntee tarkasteltavankulttuurin historiallisen kehityksen sekä sen vuorovaikutuksen muiden kulttuurien kanssa
 • oppii analysoimaankulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja sosiaalisissa rakenteissa
 • osaa ottaa huomioon kulttuuritaustojen erilaisuuden vuorovaikutustilanteissa.

 

Keskeiset sisällöt

 

Tarkasteltavaksi kulttuurialueeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista:

 • Afrikka
 • arktisetkulttuurit
 • Australianja Oseanian alkuperäiskulttuurit
 • Intia
 • islaminmaailma
 • Japani
 • Kiina
 • Korea
 • LatinalainenAmerikka
 • Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit

 

 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

 

HI7  HISTORIAN SYVENTÄVÄ ERIKOISKURSSI  (HI7)

 

Kurssilla perehdytään johonkin historian erityisalueeseen tai teemaan syventävästi.

 

Tavoite

 

Kurssin tavoitteena on, että

 • tuntee opiskeltavan teemanperuskäsitteitä ja tutkittavan aiheen historiallista kehitystä
 • ymmärtää opiskeltavanhistoriallisen ilmiön luonteen ja merkityksen suhteessa laajempaan kontekstiin
 • oppii ymmärtämään historiallisentutkimuksen luonnetta

 

Keskeinen sisältö

 

Tarkasteltava historian erityisalue tai teema vaihtelee vuosittain. Aihe ilmoitetaan lukuvuosittain erikseen. Käsiteltävä teema voi olla joku seuraavista tai niiden yhdistelmä:

 • Reformaatio ja Euroopankansainväliset suhteet 1500- ja 1600 –luvuilla
 • Brittein saarten monikansallisuusja Ison-Britannian synty
 • Imperialismi
 • Eurooppa ja muu maailma
  • Eurooppa ja Venäjä
  • Eurooppa ja Yhdysvallat
  • Eurooppa ja kolmas maailma
  • Eurooppa ja islam
 • Historianfilosofia ja metodioppi
 • Uskonto ja politiikkaeri aikakausina

 

 

HI8  HISTORIAN AINEREAALIKOKEESEEN VALMISTAVA KURSSI  (HI8)(0,5 kurssia)

 

Kurssi toteutetaan puolikurssina.

 

Tavoite

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kertaa historiankurssien tärkeimpiä teemoja ohjatusti
 • syventää tietojaanlukion historian kurssien aihepiireistä
 • saa valmiuksiaainereaalikokeeseen valmistautumista varten
 • oppii laajojen kokonaisuuksienja asiayhteyksien hahmottamisen hallintaa

 

Keskeinen sisältö

 

Tarkasteltavaksi otetaan valikoidusti lukion kurssien pääteemoja liittäen ne toisiinsa ainereaaliin valmistautumista tukien.

 

Arviointi

 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.