Lisää sivun otsikko

 

MUSIIKKI

 

Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. Opiskelija oppii ymmärtämään musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Tehtävänä on tarjota elämyksiä, taitoja ja tietoja, jotka lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä ja rohkaisevat häntäelinikäiseen musiikin harrastamiseen.

 

Musiikinopetuksessa on keskeistä opiskelijan oma ilmaisu, luovuus, vuorovaikutustaidot ja myönteiset kokemukset. Musiikillinen osaaminen, ajattelu ja kyky oman toiminnan arviointiin kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Musiikin tuottaminen –laulaminen, soittaminen ja musiikillinen keksintä – ja kuunteleminen ovat opetuksen keskeisiä sisältöjä. Oppisisältöjen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden erilainen suuntautuminen ja lähtötaso. Musiikin kursseilla pyritään tarjoamaan jokaiselle mielekkäitä musiikillisia tehtäviä.

 

Taideaineena musiikin tulee tukea ja luoda koulun kulttuuritoimintaa. Se on tärkeäosa koulun juhlia ja muita tapahtumia. Musiikinopiskelu syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta. Se auttaa arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja taiteidenvälistä vuorovaikutusta, Opiskelija saa valmiuksia taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen musiikin alalla ja median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun.

 

Opetuksen tavoitteet

 

Musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • Tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja kykenee arvioimaan sitä sekä oppii arvostamaan erilaisia käsityksiä musiikista
  • Oppii ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen
  • Kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa, myös musisoidessaan
  • Syventää tietojaan musiikin eri tyyleistä, lajeista ja historiasta
  • Tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä sekä oppii ymmärtämään musiikkikulttuurien monimuotoisuutta ja toimimaan kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa
  • Oppii ymmärtämään musiikin ja äänen merkitystä mediassa
  • Osaa toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa
  • Osaa asettaa musiikinopiskelulleen tavoitteita ja arvioida niiden toteutumista

 

Arviointi

 

Musiikinopetus tarjoaa samanaikaisesti useita tapoja kehittää opiskelijoiden muusikkoutta ja musiikillista osaamista. Kukin opiskelija syventää musiikillisia valmiuksiaan sekä itsenäisesti että yhdessä ryhmän kanssa. Nämä musiikinopiskelun erityispiirteet edellyttävät jatkuvaa ja monipuolista arviointia, jolla suunnataan ja tarkennetaan oppimisprosessin kulkua. Arviointi tukee myönteisesti opiskelijan musiikillista edistymistä ja hänen musiikkisuhteensa syventymistä.

 

Luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arviointi kohdistuu koko musiikinopiskelun prosessiin ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso sekä se, että opiskelijan osaaminen voi ilmetä millä tahansa musiikin osa-alueella. Opiskelijan itsearviointi on olennainen osa arviointia. Musiikissa arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen musikaalisuuttaan.

 

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

MU1  MUSIIKKI JA MINÄ  (MU1)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Hän pohtii oman musiikkisuhteensa kautta musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Hän tutkii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana sekä kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.

 

Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

 

 

MU2  MONIÄÄNINEN SUOMI (MU2)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja ja oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin.

 

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman ilmaisun sekä kuuntelu- ja kommunikointivalmiuksien kehittämiseen. Sisältöjen tulee edustaa eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia.

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

MU3  OVET AUKI MUSIIKILLE  (MU3) 

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan.

 

 

MU4  MUSIIKKI VIESTII JA VAIKUTTAA  (MU4)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Sisältöjen tarkastelussa ja työskentelytavoissa painottuu monipuolisuus. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia.


MU5  MUSIIKKIPROJEKTI  (MU5)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti.

 

 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

MU6  LAULUYHTYE/KUORO  (MUK01)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää omaa lauluääntään ja oppii laulamaan yhtyeessä tai kuorossa. Oppilas tutustuu monipuolisesti kuoro- ja yhtyelauluun. Opiskelija saa iloa ja virkistystä yhdessä laulamisesta. Kurssilla lauletaan yksi- ja moniäänistä ohjelmistoa kevyestä klassiseen. Esiintymiset ovat myös tärkeä osa toimintaa.

 

 

MU7  MUSIIKIN LUKIODIPLOMI (MUD01)

 

Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun.

 

 

AIHEKOKONAISUUDET

 

1. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys

Aihekokonaisuuden tavoitteena on kasvattaa opiskelijoita osallistuviksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Sen toteuttamisessa pääpaino on käytännön harjoittelussa sekä omakohtaisessa osallistumisessa ja vaikuttamisessa.

 

Lukion musiikin opiskelussa korostuu opiskelijan aktiivinen rooli musiikillisten taitojen ja tiedon kartuttamisessa. Musiikin työtavat ovat toiminnallisia ja kannustavat opiskelijaa osallistumaan, olemaan aloitteellinen ja ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Opiskelija oppii toimimaan yksilönä ryhmässä ja tekemään osuutensa yhteisessä kokonaisuudessa. (Esim. musisoidessa, ryhmätöissä)

 

Opiskelijaa ohjataan käyttämään tarjolla olevia kulttuuripalveluja sekä osallistumaan kulttuurin tuottamiseen esimerkiksi omassa kouluympäristössä (esim. juhlat) ja mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä kulttuurilaitosten kanssa. Tavoitteena, että opiskelija ymmärtäisi musiikin merkityksen yhteiskunnassa.

 

Opiskelijaa kannustetaan muodostamaan mielipiteitä musiikista, esittämään ne perustellusti ja keskustelemaan erilaisista näkemyksistä muita kunnioittaen.

 

Opiskelija tutustuu myös musiikin tarjoamiin mahdollisuuksiin ammattina.

 

2. Hyvinvointi ja turvallisuus

Lukioyhteisössä tulee luoda edellytyksiä osallisuuden, keskinäisen tuen ja oikeudenmukaisuuden kokemiselle. Nämä ovat tärkeitä elämänilon, mielenterveyden ja jaksamisen lähteitä.

 

Musiikin opiskelussa opiskelija opettelee käsittelemään tunteitaan musiikin avulla. Musisointi, kuunteleminen, säveltäminen, musiikkiliikunta, draama, sovittaminen ja johtaminen tarjoavat mahdollisuuden tunteiden ja näkemysten ilmaisemiseen. Samalla opiskelija pystyy työstämään ristiriitaisia kokemuksia ja järjestämään kaaoksesta kokonaisuuksia. Tavoitteena on, että opiskelija löytäisi itselleen musiikillisia välineitä mielihyvän ja ilon tuottamiseen sekä jaksamiseen.

 

Opiskelussa kannustetaan yrittämään ja sitä kautta saamaan onnistumisen elämyksiä. Opiskelijan persoonallisuus ja musiikillinen minäkuva kehittyvät tekemisen kautta, ja kehitystä tuetaan kullekin sopivan tasoisilla tehtävillä.

 

Yhteistoiminnallisessa oppimisympäristössä opetellaan toimimaan niin, että opiskelijat vaikuttavat myönteisesti opiskeluyhteisön hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Opiskelijat kehittävät sosiaalisia taitojaan ja osaltaan vaikuttavat turvallisen opiskeluilmapiirin syntymiseen.

 

Musiikin opiskelussa kiinnitetään huomiota kuulon ja äänen huoltoon sekä ääniympäristöön ja siihen vaikuttamiseen.

 

3. Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet sopeutuen luonnon ehtoihin ja maapallon kestokykyyn. Musiikin opetuksessa pyritään kasvattamaan opiskelijoista vastuullisia musiikin tekijöitä ja kuluttajia, jotka osaavat ottaa toiminnassaan ekologiset asiat huomioon.

 

4. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus

Lukiokoulutuksen tulee tarjota opiskelijalle mahdollisuuksia rakentaa kulttuuri-identiteettiään ja ymmärtää, miten kulttuuriperintömme on muodostunut.

 

Musiikkia opiskellessaan opiskelija rakentaa kulttuuri-identiteettiään tutustumalla erilaisiin musiikkikulttuureihin. Opiskelija oppii tuntemaan suomalaisen ja muiden maiden musiikkikulttuurien osa-alueita ja ymmärtämään niiden kehityksen ja erityispiirteet. Omakohtainen kokemus musiikeista on tuntemisen lähtökohtana. Tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään ja arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja saa taitoja kulttuurien väliseen kommunikointiin.

 

Kouluyhteisön tavat, tapahtumat ja juhlat ovat tärkeä osa opiskelua ja luovat positiivista ilmapiiriä. Opiskelijalle tulee tarjota mahdollisuuksia osallistua koulun tapahtumakulttuuriin ja vaikuttaa siihen aktiivisesti.

 

5. Teknologia ja yhteiskunta

Teknologian kehittämisen lähtökohtana on tarve parantaa elämisen laatua ja helpottaa elämää. Tavoitteena on, että opiskelija oppii pohtimaan, ymmärtämään ja arvioimaan teknologian vaikutuksia elämäntapaan, yhteiskuntaan ja luonnon tilaan sekä käyttämään ja hallitsemaan teknologiaa.

 

Musiikin opiskelussa tutustutaan musiikkiteknologiaan ja pohditaan siihen liittyviä arvolähtökohtia ja seurannaisvaikutuksia. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuuksia musiikkiteknologian hyödyntämiseen musiikin tekemisessä.

 

6. Viestintä ja mediaosaaminen

Opiskelijalle tarjotaan toimintamuotoja, joiden avulla hän syventää ymmärrystään median asemasta ja merkityksestä sekä oppii valikoimaan ja tulkitsemaan median viestejä. Opiskelijaa ohjataan käyttämään mediaa opiskelun välineenä, tiedonhankinnassa ja viestimenä. Tavoitteena on, että myös vuorovaikutus-, viestintä- ja vaikuttamistaidot kehittyvät.

 

Musiikin opiskelussa käytetään mediaa ja viestintävälineitä oppimisen apuna ja tiedon tuottamisessa. Opiskelijaa ohjataan etsimään ja arvioimaan saatavilla olevaa musiikkiaineistoa sekä käyttämään ja tuottamaan tietoa vastuullisesti.