Lisää sivun otsikko

 

4.3.14 PSYKOLOGIA

 

Opiskelijoille luodaan valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaan vaikuttavia tekijöitä.

 

Psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla opiskelija voi oppia tiedostamaan ja käsittelemään psyykkisiä ilmiöitä. Itsetuntemus, itsensä kehittäminen ja psyykkinen hyvinvointi vahvistuvat.

 

Empiirinen tutkimusperinne yhdistettynä ilmiöiden pohdiskeluun luovat mahdollisuuden omaan kriittiseen ajatteluun. Opiskelijaa autetaan tiedon ymmärtämisessä ja soveltamisessa. Yhteydet sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin avautuvat psykologisen tiedon avulla opiskelijan oivaltaessa fyysis-psyykkis-sosiaalisen ihmiskuvan vastavuoroinen riippuvuus.

 

Opetuksen tavoitteet

 

Psykologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 

 • omaksuu psykologisen tiedon ja osaa soveltaa sitä omakohtaisesti
 • oivaltaa yhteydet sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin
 • huomaa psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden välisen vuorovaikutuksen ja vastavuoroisen riippuvuuden
 • omaksuu ajankohtaista tutkimuksen ja tutkimusperinteen keskeisiä sisältöjä
 • osaa hankkia psykologista tietoa eri tietolähteistä ja kykenee arvioiden luomaan omaa tietoperustaa
 • kehittää sosiaalisyhteiskunnallisia valmiuksia toimiessaan muuttuvassa yhteiskunnassa kulttuurimuutosten ja erilaisten ihmisten keskellä

 

Arviointi

 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että opiskelija ymmärtää ja osaa muokata tietoa kokonaisuuksiksi yksittäisten tietojen toistamisen sijasta. Syitä ja seurauksia osataan tarkastella eri näkökulmista. Ilmiöiden yleisperiaatteet ja perustelut nivotaan psykologiseen tutkimustietoon ja teorioihin. Tiedot ja taidot omaksutaan itsenäisesti ja opiskelijalla on kykyä liittää hankkimansa tiedot laajempiin asiayhteyksiin.

 

AIHEKOKONAISUUDET PSYKOLOGIASSA

 

1.         Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys: persoonallisuuden lujuus, motivaatio ja tunteiden voima sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

2.         Hyvinvointi ja turvallisuus: elämänilo, mielenterveys ja jaksaminen, pettymysten ja ristiriitojen käsittelytaidot, yhteisöllisyys

3.         Kestävä kehitys: ihmisen toimintaan vaikuttavat tekijät, kognitiot, psyyken ja ympäristön vuorovaikutus

4.         Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus: kulttuuri-identiteetin syntyyn vaikuttavat tekijät, sosiaalisuus, persoonallisuuden ja mielenterveyden kulttuuriaspekti

5.         Viestintä ja mediaosaaminen: viestien tulkinta- ja vastaanottotaidot, mediakriittisyys, vuorovaikutus-, viestintä- ja vaikuttamistaidot

6.         Teknologia ja yhteiskunta: teknologian mahdollisuudet psykologisessa tutkimuksessa, mainonnassa, manipuloinnissa, tiedottamisessa, teknologian kehityksen vaikutus ihmisen ihmissuhteisiin, ihminen ja kone, teknologian aiheuttamat uhkatekijät


PAKOLLINEN KURSSI

 

PS1  PSYYKKINEN TOIMINTA, OPPIMINEN JA VUOROVAIKUTUS  (PS1)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla
 • ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa
 • tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla
 • ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan
 • osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selittämiseen
 • psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä
 • oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia
 • sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

PS2  IHMISEN PSYYKKINEN KEHITYS (PS2)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja näiden keskinäistä riippuvuutta
 • tietää keskeisiä kehityspsykologisia teorioita ja osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa omaan elämäänsä
 • ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen jatkuvan monimuotoisena koko elämän ajan
 • ymmärtää yksilön kehitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voidaan vaikuttaa
 • ymmärtää miten psyykkistä kehitystä tutkitaan

 

Keskeiset sisällöt

 

 • yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa
 • psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa
 • psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esim. perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä
 • psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen
 • psyykkisen kehityksen tutkiminen

 

 

PS3  IHMISEN TIEDONKÄSITTELYN PERUSTEET (PS3)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan periaatteita
 • ymmärtää vireystilan säätelyä ja sen merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta
 • ymmärtää hermoston perusrakenteen ja toiminnan periaatteita sekä niiden yhteyden kognitiivisiin perustoimintoihin
 • tietää, miten kognitiivisia perusprosesseja ja hermoston toimintaa tutkitaan

 

Keskeiset sisällöt

 

 • kognitiiviset perusprosessit
 • vireystilan säätely, nukkuminen ja uni
 • hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin toimintoihin
 • kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia

 

 

PS4  MOTIVAATIO, TUNTEET JA ÄLYKÄS TOIMINTA (PS4)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

 • ymmärtää ihmisen toiminnan olevan sekä tietoisen ohjauksen että tiedostamattomien tekijöiden vaikutuksen alaista
 • tutustuu motivaation ja emootioiden perusteorioihin ja tietää, miten ihmisen motivaatiota ja emootioita koskeva tutkimustieto syntyy niiden pohjalta
 • ymmärtää, miten motivaatio, emootiot ja kognitiiviset toiminnot muodostavat dynaamisen toimintaa ohjaavan kokonaisuuden
 • ymmärtää, miten motivaatio ja emootiot ovat yhteydessä yksilön ja yhteisön hyvinvointiin
 • ymmärtää tietoisuuden, ajattelun ja kielen merkityksen ihmisen toiminnassa
 • ymmärtää taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmasta

 

Keskeiset sisällöt

 

 • eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen
 • tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys
 • motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus
 • motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa
 • motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla
 • motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tunteiden biopsykologinen perusta
 • korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko

 

 

PS5  PERSOONALLISUUS JA MIELENTERVEYS (PS5)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää persoonallisuuskäsitteen laaja-alaisuuden ja tietää, millaisin tutkimusmenetelmin persoonallisuutta koskeva tieto on syntynyt
 • ymmärtää erilaisia lähestymistapoja persoonallisuuden kuvaamiseen
 • ymmärtää mielenterveyden määrittelyn vaikeuden sekä sen, miten psyykkiset, biologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät ovat yhteydessä mielenterveyteen
 • tietää keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden erilaisia hoitomuotoja
 • tietää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja

 

Keskeiset sisällöt

 

 • persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä, esimerkiksi minuus ja identiteetti
 • persoonallisuuden määrittely ja selittäminen psykologian eri näkökulmista
 • persoonallisuuden tutkiminen
 • mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja mielenterveyden häiriöt
 • psykoterapia ja lääkehoito mielenterveyden ongelmien hoidossa
 • psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen

 

 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

PS6  SOSIAALIPSYKOLOGIA (PS6)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää ihmisen toiminnan kontekstuaalisen, yhteisöllisen ja kulttuurisen ulottuvuuden
 • laajentaa aiempien kurssien tarkastelunäkökulmaa sosiaalisessa ja kulttuurisessa ulottuvuudessa
 • herää sosiaaliseen tietoisuuteen
 • oppii vuorovaikutustaitoja ja sosiaalista identiteettiä lähi- ja etäisryhmissä
 • tutustuu sosiaalipsykologiaan tieteenä

 

Keskeiset sisällöt

 

 • sosialisaatio ja sen välittömät ja välilliset vaikutukset
 • miten havaitsemme muut? – ensivaikutelma, stereotyyppinen ajattelu, implisiittinen persoonallisuusteoria, attraktio, attribuutiot
 • ihminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa – muiden läsnäolo, ryhmät ja niiden synty, ryhmiin liittyminen, organisaatiot ja instituutiot, ryhmädynamiikka, ryhmäroolit, status ja valta, johtaminen, normit, yhdenmukaisuus, ryhmäajattelu, joukkokäyttäytyminen, sosiaalinen identiteetti, kulttuurien kohtaaminen
 • ihminen ja vaikuttaminen – sanaton ja sanallinen viestintä, asenteet ja niiden muuttuminen, asenteiden mittaaminen, suostuttelu, mainonta, aivopesu, sosiaalinen kontrolli, prososiaalinen toiminta
 • sosiaalipsykologia tieteenä – kokeelliset menetelmät, kenttäkokeet, näennäistutkimukset, kyselyt ja survey, stimuloinnit ja roolipelit, dokumentointi

 

 

PS7  PSYKOLOGIA KERTAAVASTI (PS7)(0,5 kurssia)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • omaksuu yhdentyvän käsityksen psyykkeestä, joka ohjaa ihmisen toimintaa
 • oppii soveltamaan psykologian tietämystä ajankohtaisten ilmiöiden kentässä

 

Keskeisetsisällöt

 

 • kuuden jo opiskellun kurssin tietopohjien yhdistäminen ja soveltaminen erilaisissa esimerkeissä
 • aiempien yo-tehtävien työstäminen
 • esseeharjoitelmia

 

Arviointi

 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä