Lisää sivun otsikko

 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

 

 

ITK1  ILMAISUTAITO (ITK1)

 

Tavoitteet

 

Itsensä ilmaisemisen tulisi olla sekä hauskaa että hyödyllistä. Lukiolaisten ilmaisutaidon kurssin tavoitteena on olla vastapainona rankalle koulutyölle, antaa opiskelijalle rohkeutta omaan yksilölliseen itsensä ilmaisuun ja vapauttaa mielikuvitusta. Pedagogisena tavoitteena on kerätä yhteen erilaisia opiskelijoita tasaveroisiksi ryhmän jäseniksi kokeilemaan eri rooleja. Näin heissä voi tapahtua avautumista uuteen suuntaan.

 

Sisältö

 

Kurssi lähtee motivaation luomisesta ilmaisutaitoa kohtaan. Keskeisenä sisältönä on improvisointi ja oman itsensä oivaltaminen osana kokonaisuutta. Käsiteltävänä on myös esityksen näkyvä osa ja loogisen toiminnan rakentaminen.

 

 

TEK1  ELOKUVA- JA TEATTERIKASVATUS (TEK1)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on antaa sellainen teoreettinen ja käytännöllinen pohja, että opiskelija voi ymmärtää teatteria ja elokuvaa taidemuotoina.

 

Sisältö

 

Kurssilla tutustutaan teatterihistoriaan ja teatterikirjallisuuteen, samoin elokuvan vaiheisiin ja lajityyppeihin. Mahdollisuuksien mukaan käydään tutustumassa teatterirakennukseen ja näytelmänteon eri vaiheisiin. Kurssilla tarkastellaan elokuvan rakennetekijöitä ja käydään teatteri- ja/tai elokuvaesityksissä. Opiskelijoiden valintojen mukaan voidaan myös tehdä omia teatteri- ja videoesityksiä.

 

 

MVK1  MATEMATIIKAN VALMENNUSKURSSI  (MVK1)

 

Tavoitteet ja sisältö

 

Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelijoita yliopistojen ja teknillisten korkeakoulujen pääsykokeiden matematiikan kokeeseen. Kurssilla käydään läpi pääsykokeissa vaadittavat matematiikan keskeiset asiat.

 

 

BVK1  BIOLOGIAN VALMENNUSKURSSI (BVK1)

 

Tavoitteet ja sisältö

 

Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelijoita lääketieteellisten tiedekuntien biologian kokeeseen. Kurssilla käydään läpi pääsykokeessa vaadittavat biologian keskeiset asiat ihmisen elimistön rakenteesta ja toiminnasta. Tavoitteena on myös ammatinvalinnan selkeyttäminen. Opetukseen kuuluu muun muassa vanhoihin pääsykoekysymyksiin perehtyminen.

 

Suoritusjärjestys ja työtavat

 

Kurssi alkaa maalis-huhtikuussa, ylioppilaskirjoitusten jälkeen ja loppuu toukokuun lopussa, ennen pääsykokeita. Kurssi jaetaan 2 – 3 tunnin valmennusjaksoihin. Kun tietty kokonaisuus on opiskeltu, niin sen jälkeen on ohjattua harjoittelua pääsykokeita varten.

 

Arviointi

 

Kurssista annetaan suoritusmerkintä.

 

 

FVK1  FYSIIKAN VALMENNUSKURSSI I (FVK1)

 

Tavoitteet ja sisältö

 

Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelijoita teknillisten korkeakoulujen pääsykokeiden fysiikan kokeeseen. Kurssilla käydään lyhyesti läpi pääsykokeissa vaadittavat fysiikan keskeiset asiat. Kurssin pääpaino on vanhoihin pääsykoetehtäviin perehtyminen.

 

 

FVK2  FYSIIKAN VALMENNUSKURSSI II (FVK2) (0,5 kurssia)

 

Tavoitteet ja sisältö

 

Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelijoita lääketieteellisten tiedekuntien fysiikan kokeeseen. Kurssilla käydään läpi pääsykokeessa vaadittavat fysiikan keskeiset asiat galenos -oppikirjasta. Kurssiin kuuluu myös vanhoihin pääsykoetehtäviin perehtyminen.

 

 

GFK1  GEOFYSIIKKA  - TUNNE MAAPALLOSI  (GFK1)

 

Tavoitteet ja sisältö

 

Kurssin tavoitteena on ymmärtää paremmin maapallon toimintaa ja ympäris­tön tapahtumia. Lisääntynyt tietämys helpottaa ympäristöön liittyvien asioi­den seuraamista, kestävän kehityksen tukemista ja keskusteluun osallistu­mista. Kurssilla tarkastellaan maapallon rakennetta ja toimintaa sekä maapal­lon eri osien välisiä vuorovaikutuksia geofysikaalisesta näkökul­masta. Kurssi integroi lukion maantietoa ja fysiikkaa. Kurssin sisältö on jaettu neljään osaan : kivikehä, vesikehä, ilmakehä ja plasmakehä. Jokaises­sa osassa käsitellään kyseisen kehän ilmiöitä. Lisäksi tarkastellaan eri kehi­en välisiä vuorovaikutuksia.

 

Suoritusjärjestys

 

Kurssi suositellaan suoritettavaksi joko toisena tai kolmantena opiskeluvuotena.

 

Arviointi

 

Kurssista annetaan numeroarvosana.


KVK1  KEMIAN VALMENNUSKURSSI  (KVK1)

 

Tavoitteet ja sisältö

 

Kurssin tarkoituksena on valmentaa opiskelijoita yliopistojen, erityisesti lääketieteellisten tiedekuntien ja teknillisten korkeakoulujen pääsykokeiden kemian kokeeseen.

 

Kurssilla käydään läpi pääsykokeissa vaadittavat kemian keskeiset asiat pohjautuen lukion kemian pakolliseen ja syventäviin kursseihin täydennettynä pääsykoekirjojen vaatimuksilla. Kurssin tuntimäärä on noin 32 oppituntia.

 

Suoritusjärjestys ja työtavat

 

Kurssi alkaa huhtikuun alkupuolella ylioppilaskirjoitusten jälkeen ja se loppuu toukokuun loppupuolella ennen pääsykokeita. Kurssi jaetaan 2-3 tunnin valmennusjaksoihin. Jokaiseen valmennusjaksoon kuuluu tietyn kemian aihepiirin kertaus ja ohjattua harjoittelua pääsykokeita varten.

 

Arviointi

 

Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 

 

MSK1  MUSIIKKITEATTERI  (MSK1)

 

Kurssin tavoitteena on musiikkipitoisen esityksen valmistaminen esitettäväksi. Kurssilla työstetään joko valmis tai oma käsikirjoitus musiikkeineen.

 

 

EVK1  ERÄ- JA VAELLUSKURSSI (EVK1)

 

 

Kurssilla tutustutaan suomalaiseen luontoon sekä erä- ja vaelluskulttuuriin. Kurssi rakentuu vaellusvarusteiden tarkastelusta sekä vaellusretken suunnittelusta ja sen toteutuksesta. Kurssin teoriajaksolla (10h) perehdytään suomalaista luontoa ja luonnossa liikkumista koskevaan lainsäädäntöön sekä luonnonsuojelualueilla ja kansallispuistossa liikkumista koskeviin erityissäädöksiin. Teoriatunneilla suunnitellaan myös järkevä retkimuonitus ja harjoitellaan yleisimpiä ensiaputaitoja sekä erilaisten retkeilyvälineiden käyttöä. Tärkeää kurssilla on ryhmään sitoutuminen ja toimiminen ryhmässä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

 

Tavoitteet

 

 • erä- ja vaelluskulttuuriin tutustuminen ja sen omaksuminen
 • luonnon monikäyttöisyyden kokeminen
 • ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen kehittäminen
 • luonnon virkistyskäytön omaksuminen
 • omien rajojen ja sietokyvyn testaaminen
 • ryhmään sitoutuminen ja ryhmässä toimiminen

perusensiaputaidot

 

 

Keskeiset sisällöt

 

 • vaellusvarusteiden tarkastelu ja käyttö (jalkineet, vaatetus, teltassa yöpyminen, makuupussi)
 • ruokailu ja ruuanvalmistus
 • luonnossaliikkumistaitojen oppiminen
 • jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet
 • kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla liikkuminen
 • vaellusretken suunnittelu
 • 4 vrk vaellusretki
 • ensiapu (haavat, hiertymät, palovammat, nestehukka, tajuttomuus, nyrjähdykset, murtumat)

 

 

TKT1  TEKNISEN TYÖN PERUSTEET (TKT1)

 

Tavoitteet

 

Kehittää ideoinnin, ongelmaratkaisun ja itsenäisen tiedonhankinnan taitoja, sekä harjoitella raportointia ja itsearviointia. Integroidaan opetusta mahdollisuuksien mukaan myös muihin lukion oppiaineisiin.

 

Antaa edellytyksiä teknisiin ja käsityö-ammateihin suuntautumiseksi ja innostaa käsityöharrastukseen.

 

Sisältö

 

Käsityöprosessi nähdään kokonaisvaltaisena ongelmanratkaisuprosessina, johon kuuluu suunnittelu, materiaalivalinnat, design, toteutukseen liittyvät tekniikat, työturvallisuus, lähteiden hankkiminen ja raportoiminen.

 

Työskentelytavat

 

Oppilas voi valita työskentelytavakseen joko teknologian, metalli- tai puutyön tai elektroniikan aihepiirejä oman kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kaksi kurssia suorittaneilla opiskelijoilla on mahdollisuus lukiodiplomin suorittamiseen.

 

Arviointi

 

Numeroarviointi (4-10)

 

 

LUKION TEKSTIILITYÖN SOVELTAVAT KURSSIT 1 JA 2

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa mahdollisuuden kehittää ja syventää käsityötaitoaan ja käsitteistön hallintaansa tekstiilityön alueella
 • kehittyy persoonallisuutensa kaikilla osa-alueilla tekemällä itse monipuolisen käsityöprosessin kaikki vaiheet: ideointi, ideoiden kehittely, tuotteen visuaalinen ja tekninen suunnittelu sekä valmistus
 • kehittää ongelmanratkaisutaitojaan sekä tutustuu eri tiedonhankintamenetelmiin
 • oppii ottamaan huomioon taloudelliset ja ekologiset näkökohdat suhteessa ympäristönsä tekstiilituotteisiin
 • oppii hahmottamaan tekstiilit osana ihmisten jokapäiväistä fyysistä ja visuaalista ympäristöä.

 

Sisältö

 

TSK1  LUKION TEKSTIILITYÖN SOVELTAVA KURSSI 1  (TSK1)

 

Opiskelija

 • suunnittelee ja valmistaa vapaavalintaisen tekstiilituotteen ottaen huomioon omat tarpeensa sekä tekstiilityön taitonsa
 • tutustuu uusiin tekstiilityön tekniikoihin
 • tutkii värien maailmaa tekstiiliympäristössään ja niiden vaikutusta elämäämme esim. värianalyysin avulla
 • käy tutustumassa tekstiilialan näyttelyyn

 

 

TSK2  LUKION TEKSTIILITYÖN SOVELTAVA KURSSI 2  (TSK2)

 

Opiskelija

 • suunnittelee ja valmistaa vapaavalintaisen tekstiilituotteen ottaen huomioon omat tarpeensa sekä tekstiilityön taitonsa
 • tutustuu uusiin tekstiilityön tekniikoihin
 • tutustuu hänelle ajankohtaisiin sisustusongelmiin ja niiden ratkaisemiseen taloudelliset sekä esteettiset näkökohdat huomioon ottaen
 • tutustuu pukuhistoriaan
 • tutustuu mahdollisuuksien mukaan kaupunginteatterin puvustamoon tai johonkin tekstiilialan yritykseen
 • voi suorittaa käsityön lukiodiplomin

 

Arviointi

 

Opiskelija tekee itsearviota omasta työskentelystään yhdessä opettajan kanssa. Arvioinnissa pohditaan opiskelijan sekä tiedollista, taidollista että asenteellista kehitystä. Kurssista annetaan suoritusmerkintä. Käsityön lukiodiplomista opiskelija saa todistuksen (arvosteluasteikko 1-5).

 

 

KOK1  KOTITALOUS (KOK1)

 

Tavoitteet

 

Oppilas

 • saa valmiuksia itsenäiseen keittiötyöskentelyyn kotona
 • osaa valita taloudellisesti käyttämänsä raaka-aineet
 • saa valmiuksia juhlajärjestelyihin

 

 


Keskeiset sisällöt

 

 • hygienia keittiössä
 • taloudellinen raaka-aineiden valinta
 • keitot
 • kiusaukset/laatikot
 • risotot
 • kastikkeet
 • jauhelihan käyttö
 • kanan ja kalan käyttö
 • kasvisten käyttö
 • hiivataikinat
 • vaahtotaikinat
 • välähdys kansainvälistä ruokakulttuuria
 • kahvitarjoilu
 • kahvitarjoilun noutopöytä
 • ruokatarjoilun noutopöytä
 • kattaukset