Lisää sivun otsikko

 

SUOMI TOISENA KIELENÄ

 

Maahanmuuttajille tai muille vieraskielisille voidaan kokonaan tai osittain opettaa suomen kieltä toisena kielenä äidinkielen (suomi ÄI) asemesta tai sen rinnalla. Opetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden suomen kielen hallintaa, lisätä heidän tietoaan suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta sekä tukea heidän suomenkielisiä opintojaan.

 

Suomi toisena kielenä –oppiaine on integratiivinen kokonaisuus. Se koostuu taito-, tieto- ja taideaineksesta, ja sen keskeiset osa-alueet ovat kieli, viestintä ja kirjallisuus. Opiskelussa harjaannutaan puhumisen, lukemisen ja kirjallisen tuottamisen lisäksi kaikenlaiseen ymmärtämiseen. STK:n opiskelussa näitä osa-alueita käsitellään kaikilla kursseilla. STK sisältää kuusi kurssia, joiden lisäksi opiskelijat suorittavat syventäviä ja soveltavia kursseja äidinkielestä.

 

STK-opetus järjestetään joustavasti. Oppilaiden yksilölliset tarpeet pyritään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Oppilaiden määrän ja heidän suomen kielen tasonsa mukaan opetus voidaan järjestää myös integroituna kokonaan äidinkieleen. Silloin kullekin oppilaalle kuitenkin pyritään järjestämään kutakin vuosiluokkaa kohden ainakin yksi kurssi STK-oppiaineessa niin, että se on muun opiskelun rinnalla ja tukena opiskelijan koko koulunkäynnin ajan. STK:n erityispiirre on, että se on samanaikaisesti sekä opiskelun väline että kohde. Kummastakin ominaisuudesta seuraa omat tavoitteensa ja sisältönsä, joita lisäksi määrittää ylioppilastutkinnon STK-koe. Lisäksi oppilasta ohjataan koko ajan myös muissa oppiaineissa soveltamaan tietojaan ja taitojaan omaan tekemiseensä, kuten päättökokeessa edellytetään. Kaiken aikaa kehitetään tietoisesti myös kirjoitus- ja puhetaitoja. Keskeisiä työtapoja ovatkin kirjoittamalla oppiminen ja aiheiden käsitteleminen keskustelemalla.

 

Käytännössä jokaiselle oppilaalle luodaan oma, henkilökohtainen opetussuunnitelma, joka sijoittuu STK:n OPS:iin, mutta suuntaa opetuksen sen mukaan, millainen kotikielen taito ja suomen kielen taito opiskelijalla on, sekä sen mukaan, mitä muita seikkoja hänen kohdallaan on otettava huomioon. Opetus käynnistyy kyseisten seikkojen kartoittamisella ja sisältää aluksi opiskelutekniikkaa, koulunkäynnin rakennetta ja kielitietoutta.

 

Opetuksen yleiset tavoitteet

 

Saamansa opetuksen ja harjoituksen tukemana opiskelijalla on suomen kielessä seuraavat valmiudet:

 1. Opiskelija suoriutuu suomen kielellä suoritettavista opinnoista ja pystyy jatkamaan opintojaan lukion jälkeen.
 2. Opiskelija pystyy selviytymään suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä.
 3. Opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään suomeksi eri viestintätilanteissa ja kehittämään kielitaitoaan itsenäisesti.
 4. Opiskelija tuntee suomalaisen taiteen, etenkin kirjallisuuden, saavutuksia ja lukee kaunokirjallisuutta suomen kielellä.

 

Arviointi

 

Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen B2.2-taso (toimiva itsenäinen kielitaito) kuvaa pääpiirtein suomi toisena kielenä ‑opiskelijan hyvää osaamista lukion päättövaiheessa. Opiskelijan kielitaitoprofiilin vahvimmat alueet ovat kuullun ja luetun ymmärtäminen, joissa hyvän osaajan taito yltää B2.2-tasolle. Kirjoittamisen alueella B2.1-taso (itsenäisen kielitaidon perustaso) kuvaa hyvää osaamista.

 

Opiskelijaa arvioidaan STK ‑oppimäärän mukaan, jos se on valittu hänen oppimääräkseen huolimatta siitä, onko hänelle järjestetty erillistä STK -opetusta vai ei tai onko lukio voinut tarjota vain osan suomi toisena kielenä ‑kursseista. Äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä ‑oppimäärän mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi täysmääräisesti STK ‑kursseihin, ja niiltä saatu arvosana siirtyy STK ‑kurssin arvosanaksi. STK -kurssit korvaavat äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä ‑oppimäärän kurssit vain siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja sisällöt vastaavat toisiaan. Tällöin pääsääntöisesti pakollisten kurssien osalta edellytetään lisänäyttöjä ja arvosana harkitaan uudelleen niiden yhteydessä.

 

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

S21  PERUSTEET HALLINTAAN  (S21)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjoittelee lukio-opinnoissa tarvittavaa yleiskielistä esitystapaa sekä kirjallisesti että suullisesti
 • tiedostaa suomen kielen perusrakenteet ja tulee varmaksi niiden hallinnassa
 • pystyy asettamaan tavoitteita suomen kielen opiskelulleen ja rohkaistuu suomen kielen käyttäjänä.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • opiskelijan kielitaidon kartoitus
 • opiskelijan tausta ja kokemukset
 • kahden kulttuurin ja kielen keskellä eläminen
 • lukion opiskelukulttuuri, suomen kielen opiskelutekniikka
 • parihaastattelut, arkielämään ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät pienet puheenvuorot
 • suomen kielen keskeiset äänne- ja muoto-opilliset piirteet 
 • aineistopohjainen kirjoitelma

 

 

S22  KIELI KÄYTTÖÖN  (S22)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu viestimään tilanteen mukaisesti ja tulee tietoiseksi toimintamahdollisuuksistaan vuorovaikutustilanteissa 
 • oppii erottamaan eri tyylejä ja sävyjä kirjoitetussa ja puhutussa kielessä
 • oppii erittelemään ja hallitsemaan kielen lauserakenteita sekä ymmärtämään sanaston muodostumiskeinoja.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • kielitilanteiden vaihtelu ja puheen variaatio
 • erilaisia kaunokirjallisia ja asiatekstejä
 • eri asiointitilanteita
 • hankitun tiedon suullista ja kirjallista raportointia
 • kielen lausetason perusrakenteet
 • peruslauseen rakentaminen
 • peruslauseen jäsenet, erityisesti objekti
 • suomen kielelle ominaiset lausetyypit
 • sananmuodostuskeinot

 

 

S23  KIELELLÄ VAIKUTETAAN  (S23)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää erityyppisiä suullisia ja kirjallisia asiatekstejä, erityisesti mielipidetekstejä, sekä oppii löytämään tekstin ydinajatukset ja ottamaan kantaa niihin
 • rohkaistuu muodostamaan ja ilmaisemaan mielipiteitään perustellen 
 • oppii tunnistamaan, miten häneen vaikutetaan
 • tarkastelee myös kaunokirjallisuutta mielipiteiden ja maailmankuvan muokkaajana
 • parantaa kielen perusrakenteiden hallintaa, erityisesti sijamuotojen merkitystehtäviä ja rektioita.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • mielipidekirjoituksia ja ajankohtaisohjelmia
 • asiatekstin analysointi- ja tulkintaharjoituksia
 • perustelemisen harjoittelemista sekä suullisesti että kirjallisesti
 • ryhmäkeskustelutehtäviä
 • kaunokirjallisuus ja media vaikuttajana
 • nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tarkastelua
 • vertailumuotoja ja rektioseikkoja 

 

S24  SYVEMMÄT TEKSTITAIDOT (S24)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu erittelevään luku- ja kirjoitustaitoon sekä rohkaistuu persoonalliseen kielen tuottamiseen
 • harjaantuu löytämään erilaisista teksteistä niiden pääajatukset, tulkitsemaan tekstin ydinsisältöä sekä totuttautuu kirjoittamaan aineiston pohjalta.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • erilaisia mediatekstejä; niiden tulkintaa ja hyödyntämistä 
 • tekstin tuottamista erilaisista aineistoista
 • luovaa kirjoittamista
 • referointia

 

 

S25  SUOMALAINEN KULTTUURI TUTUKSI  (S25)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, erityisesti kirjallisuuteen sekä muihin taiteisiin ja mediakulttuuriin ja vertailee suomalaista kulttuuria tuntemiinsa muihin kulttuureihin
 • hyödyntää mediaa kulttuurin välittäjänä sekä saa taide-elämyksiä ja aineksia oman identiteettinsä rakentamiseen.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • kirjallisuuden keskeisiä lajeja
 • suomalaisen kirjallisuuden lukemista, kuten novelleja, lyhytproosaa, runoja, romaanikatkelmia sekä ainakin yksi kokonaisteos
 • opintokäynti tai taide-esityksen katsominen, esimerkiksi teatterikäynti
 • yhden kirjailijan ja hänen teoksensa esittely

 

 

S26  KOHTI TOIMIVAA KAKSIKIELISYYTTÄ  (S26)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa kielitaitoaan vaativilla teksteillä ja tehtävillä
 • syventää tietojaan kirjakielen perusnormeista ja osaa soveltaa niitä omia tekstejä tuottaessaan
 • vahvistaa käsitystään suomalaisuudesta, esimerkiksi suomalaisen kirjallisuuden avulla.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • vaativien kielen rakenteiden kertaamista
 • kirjakielen hallinnan syventämistä, esimerkiksi välimerkkien käyttöä
 • sanavaraston kartuttamista eri aihealueilta
 • rakennetehtäviä, luetun ymmärtämistä, tekstin selittämistä, kirjoitelmia
 • suomalainen kaunokirjallinen teos

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

S27  PUHEKIELI TARKASTELUUN  (S27)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy suomen puhekielen ominaispiirteisiin
 • oppii tunnistamaan puheesta ja kirjoituksesta puhekielisyyksiä ja pystyy vertailemaan puhe- ja yleiskieltä toisiinsa.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • suomen puhekielen kielioppia
 • suomen puhekielen erityispiirteitä
 • yleispuhekieli, murre, slangi
 • puhekielen erityispiirteitä
 • itsenäinen työ: työprosessin suunnittelu, suomenkielisen henkilön haastattelu, nauhoitus, litterointi, puhutun muuttaminen yleiskieliseksi, työn suullinen esittäminen luokalle, kirjallinen raportointi
 •  

 

S28  ERILAISTEN TEKSTIEN KIRJOITTAMISTA  (S28)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää ja monipuolistaa kirjallisen ilmaisun taitojaan
 • varmentuu kielen rakenteiden hallinnassa ja harjaantuu kirjoitusprosessiin.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • kirjoittamista erilaisiin tarkoituksiin opiskelijoiden tarpeiden mukaan: asia- ja asioimiskirjoittamista, esimerkiksi hakemus, valitus tai selvitys
 • kirjoittamista materiaalin pohjalta, esimerkiksi kommentti, analyysi tai arvostelu
 • pohjatekstin tekstilajin ja kielen havainnointia
 • ns. luovaa kirjoittamista opiskelijoiden tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan
 • kirjoittamisen prosessiluonteisuus, prosessin eri vaiheet
 • jäsentelyn sekä tekstin ulko- ja kieliasun tarkastelua ja hiontaa
 • kielen rakenteita opiskelijoiden tarpeiden mukaan

 

 

S29  TEKSTIEN MAAILMASSA  (S29)

 

Tavoitteet

 

 • Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää taitoaan lukea erittelevästi ja eläytyvästi
 • parantaa suomalaisen ja mahdollisuuksien mukaan oman kulttuurinsa kirjallisuuden tuntemustaan.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • erilajisten kaunokirjallisten ja asiatekstien tekstien lukemista
 • vapaavalintainen kaunokirjallinen teos, esimerkiksi oman kulttuuri-identiteetin rakentumisen kannalta tärkeä teos
 • kirjailija- tai teosesittely
 • kirjallisuudesta keskustelemista ja kirjoittamista, oman lukukokemuksen jakamista
 • käännösharjoitus