Lisää sivun otsikko

 

TOINEN KOTIMAINEN KIELI

 

B1 –OPPIMÄÄRÄ

 

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valtakunnallisen taitotasoasteikon mukaisen tason puhumisen, kirjoittamisen, kuullun ja luetun ymmärtämisen osa-alueilla.

Tavoitteena on myös, että opiskelija

  • osaa viestiä ruotsin kielelle ja sen kulttuurialueelle ominaisella tavalla
  • osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin
  • tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana
  • osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta tarkoituksenmukaisin strategioin

 

Työtavat

 

Oppiaineessa sovelletaan ajanmukaisia ja monipuolisia opiskelu- ja opetusmenetelmiä. Pari- ja ryhmätyöskentelyn avulla voidaan tarjota mahdollisuuksia kielitaidon tehokkaaseen harjoittamiseen.

 

Opiskelijoita ohjataan soveltamaan erilaisia, heille sopivia oppimisstrategioita ja heidän erilaisuutensa ja yksilöllisyytensä otetaan huomioon. Opiskelijan päättelytaitoa kehitetään sana-, lause- ja tekstitasolla sekä kieliopin rakenteita ja sääntöjä opeteltaessa.

 

Arviointi

 

Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti. Kurssit arvostellaan numeroin 4-10. Kurssin arvostelu perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin.

 

SUOSITETTAVA SUORITUSJÄRJESTYS

KURSSI 1, KURSSI 2, KURSSI 3, KURSSI 4, KURSSI 5, KURSSI 6 JA KURSSI 7

 

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

RUB1  KOULU JA VAPAA-AIKA  (RUB1)

 

Kurssilla keskitytään peruskoulussa opitun kieliaineksen kertaamiseen ja syventämiseen. Kielen suullinen harjoittelu on keskeistä.

 

 

RUB2  ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA  (RUB2)

 

Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista. Vähitellen siirrytään myös kirjallisten viestien laatimiseen. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, työn, opiskelun, harrastusten, palvelun ja vapaa-ajan tarkastelua.

 

 


RUB3  SUOMI, POHJOISMAAT JA EUROOPPA  (RUB3)

 

Kurssi keskittyy maahamme ja kansaamme. Painopistealueiksi voidaan valita suomalainen identiteetti, kulttuuri, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin tai Suomi Pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kurssilla esitellään myös omaa kotiseutua suullisesti ja/tai kirjallisesti. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää aihepiiriin liittyvää puhetta ja tekstiä sekä selviytyy suullisesti aihepiiriin liittyvistä puhetilanteista. Lisäksi harjoitellaan kirjallista tuottamista ja laajennetaan rakenteiden hallintaa.

 

 

RUB4  ELÄMÄÄ YHDESSÄ JA ERIKSEEN  (RUB4)

 

Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Aihekokonaisuuksista korostuu hyvinvointi ja turvallisuus. Kurssilla käsitellään aiheisiin liittyviä tekstejä ja kuunteluharjoituksia. Kirjallista tuottamista harjoitellaan lyhyillä kirjoitustehtävillä. Aihepiirit soveltuvat myös suulliseen tuottamiseen. Kurssin kielioppiaineksena on ruotsin kielen keskeinen verbioppi.

 

 

RUB5  ELINYMPÄRISTÖMME  (RUB5)

 

Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Aihekokonaisuudet kestävä kehitys, teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

RUB6  PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN  (RUB6)

 

 

Yo-kirjoituksiin valmentava suullista kielitaitoa vahvistava kurssi, jolla käsitellään mm. vapaa-aikaa, kirjallisuutta, elokuvia, matkailua, ihmissuhteita ja Pohjoismaita. Suullisen viestinnän ohella harjoitellaan myös kuullun- ja tekstinymmärtämistä ja kerrataan keskeisiä kielioppiasioita. 


 

RUB7  YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN  (RUB7)

 

Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Kieliopin kertaamista jatketaan ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.

 

 


KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

 

RUB8  RUOTSIN NIVELTÄVÄ KURSSI (RBN00) (0,5 kurssia)

 

Kurssi on luonteeltaan niveltävä. Opiskelijat perehdytetään lukion työtapoihin, kielten opiskeluun lukiossa, omaehtoisiin opiskelutaitoihin ja erilaisten apuvälineiden käyttöön. Kurssilla aloitetaan peruskoulussa opitun kieliaineksen kertaaminen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

 

Rub9  Ruotsin kertauskurssi (RTK01) (0,5 kurssia)

 

Kurssilla kerrataan ruotsin ensimmäisen kurssin kielioppiasiat ja otetaan ennakoivasti toisen kurssin kielioppiasiat. Kurssi on tarkoitettu niille lähinnä ensimmäisen vuoden opiskelijoille, joilla on vaikeuksia ruotsin kielessä.

 

 

RUB10  RUOTSIN KIELEN HARJOITUSKURSSI 1 (RKK01) (0,5 kurssia)

RUB11  RUOTSIN KIELEN HARJOITUSKURSSI 2 (RKK02) (0,5 kurssia)

 

Kurssi suositetaan suoritettavaksi aikaisintaan toisen pakollisen kurssin jälkeen. Kurssilla harjoitellaan sekä kuullun ymmärtämistä että kirjallista tuottamista erityyppisillä harjoituksilla.

 

Kurssi 1 (0,5 kurssia) toteutetaan syyslukukaudella. Kurssin toteuttamisajankohdasta riippuen harjoiteltava kieliaines liittyy joko pakolliseen kurssiin 3 tai 4.

 

Kurssi 2 (0,5 kurssia) toteutetaan kevätlukukaudella. Kurssin toteuttamisajankohdasta riippuen harjoiteltava kieliaines liittyy joko pakolliseen kurssiin 4 tai 5.

 

Opiskelija voi valita osallistuuko molempiin vai vain toiseen puolikurssiin. Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

 

RUB12  RUOTSIN ABI-KURSSI 1  (RAK01)(0,5 kurssia)

RUB13  RUOTSIN ABI-KURSSI 2 (RAK02)(0,5 kurssia)

 

Kurssi suositellaan suoritettavaksi syventävien kurssien ohella tai niiden jälkeen. Tavoitteena on valmentaa opiskelijaa ruotsin kielen ylioppilaskokeeseen. Kurssilla harjoitellaan osallistujien tarpeista lähtien keskeisiä ruotsin kieliopin perusrakenteita, kirjallista tuottamista sekä kuullun ymmärtämistä. Opiskelija voi valita osallistuuko molempiin vai vain toiseen puolikurssiin. Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä.