Lisää sivun otsikko

 

4.3.9 USKONTO

 

Uskonnon opetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija oman uskontonsa kulttuuriperintöön sekä siitä nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Uskontoa tarkastellaan laajasti osana kulttuuria ja yhteiskuntaa. Muita uskontoja opiskellaan niiden omista lähtökohdista käsin. Yhteisö ja yksilö huomioidaan, erilaisia näkemyksiä sallitaan ja yksilöllistä vakaumusta kunnioitetaan.

 

Oppiaineksessa pyritään käyttämään uusinta teologista ja uskontotieteellistä tutkimustietoa, unohtamatta laajoja humanistis-yhteiskunnallisia tieteitä ja taiteita. Uskontojen omat lähteet ja medioiden välittämä aines sekä opiskelijoiden oma elämysmaailma hyödynnetään opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tieto sovelletaan omaan maailmankatsomukseen ja kulttuurien sekä yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen.

 

OPETUKSEN TAVOITTEET

 

Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää uskonnon merkityksen ja vaikutuksen
 • hallitsee käsitteitä, tietoja ja taitoja
  • rakentaa, jäsentää ja arvioi omaa maailmankatsomustaan ja kulttuuri-identiteettiään
  • kunnioittaa erilaisen vakaumuksen omaavia ihmisiä ja kykenee elämään heidän kanssaan monikulttuurisessa maailmassa
  • ymmärtää vastuun merkityksen ja tiedostaa eettisten ratkaisujen taustalla olevat arvot
  • hallitsee keskustelu- ja ajattelutaitoja, hankkii itsenäisesti tietoja sekä arvioi niitä kriittisesti

 

ARVIOINTI

 

Opiskelija harjaannutetaan katsomuksellisten ajattelutaitojen laaja-alaiseen hallitsemiseen. Opiskelija oppii tarkastelemaan uskonnollisten ilmiöiden välisiä suhteita eritellen ja yhdistellen. Arvioimisessa otetaan huomioon opiskelijan tekemän työn määrä ja laatu. Opiskelijaa kannustetaan opiskelutaitojen kehittämiseen

 

AIHEKOKONAISUUDET USKONNOSSA

 

 1. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys: osallistumismahdollisuudet kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen elämään
 2. Hyvinvointi ja turvallisuus: uskontojen osallisuus, lähimmäisen rakastaminen ja oikeudenmukaisuus, ongelmien tunnistaminen ja tarkoituksenmukaiset toimet poikkeustilanteissa
 3. Kestävä kehitys: uskontojen perusarvot kuten ahkeruus, kohtuus, luonnonläheisyys, maailmanlaajuisten ympäristöuhkien analysointi ja tiedostaminen
 4. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus: uskontojen henkinen ja aineellinen kulttuuriperintö, kristillinen kulttuuri-identiteetti ja kulttuurikehityksen maailmanlaajuinen suunta, aktiivinen toiminta monikulttuurisessa yhteiskunnassa
 5. Teknologia ja yhteiskunta: ihmisen suhde teknologiaan, teknologian vaikutukset elämäntapaan, yhteiskuntaan ja elinympäristöön, teknologia uskontojen palvelijana
 6. Viestintä ja mediaosaaminen: uskonnollinen sanoma ja merkityssisältö mediassa, median käyttö opiskeluun liittyvissä vuorovaikutustilanteissa

 

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

 

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

UE1  USKONNON LUONNE JA MERKITYS  (UE1)

 

Tavoitteet

 

Opiskelija

 • tietää millainen ilmiö uskonto on ja ymmärtää uskonnon yleismaailmallisen luonteen, uskonnoissa ilmenevät kysymyksenasettelut ja uskonnon nivoutumisen kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 • omaksuu käsitteellisiä välineitä oman maailmankatsomuksen jäsentämiseen
 • tuntee Raamatun vaikutuksen länsimaalaisessa kulttuurissa ja raamattututkimuksen osana uskonnon tutkimusta
 • tuntee Raamatun ominaislaadun
 • oman uskonnollisen kulttuuriperinteen arvostamisen lisäksi kunnioittaa niitä, joilla on erilainen vakaumus

 

Keskeiset sisällöt

 

 • maailmankuva ja maailmankatsomus ympäröivän maailman selittäjinä
 • uskonnon määritteleminen
 • uskonto tutkimuksen kohteena
 • uskonto yksilön ja yhteisön kokemuksessa
 • uskonto ihmisen ydinkysymysten vastaajana
 • pyhät kirjat uskonnoissa
 • Raamattu, maailman tunnetuin kirja
 • Jumala ja ihminen Vanhassa Testamentissa
 • Ihmiseksi tullut Jeesus Uuden Testamentin sanomassa
 • uskontojen kohtaaminen arjessa
 • globalisoituvan maailman vaikutus uskontoihin

 

 

UE2  KIRKKO KULTTUURI JA YHTEISKUNTA (UE2)

 

Tavoitteet

 

Opiskelija

 • ymmärtää kristillisen kirkon syntymisen ja muotoutumisen vuorovaikutuksessa ympäröivän kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa
 • tietää kirkon levinneisyyden ja muotoutumisen erilaisiksi kirkkokunniksi
 • tuntee kirkon opin ja jumalanpalvelusperinteet
 • ymmärtää kristinuskon vaikutuksen ja yhteyden aate- ja sosiaalihistoriaan sekä taidehistoriaan
 • tunnistaa kristillisen perinteen ilmenemismuodot nykyajassa ja ymmärtää niihin sisältyvän yhteisen perustan
 • rakentaa omaa kulttuuri-identiteettiään kristillisen perinteen pohjalta

 

Keskeiset sisällöt

 

 • kristillisen kirkon synty
 • kirkon ja kulttuurin kohtaaminen ja vuorovaikutus
 • alkukirkosta idän ja lännen kirkkojen eroon
 • lännen kirkko keskiajalla, paavius
 • idän kirkon kehitys
 • reformaatio ja uskonpuhdistuskirkkojen kehitys uudella ajalla
 • uuden ajan aatteiden, tekniikan ja tieteiden kehittymisestä johtuvat haasteet kristilliselle kirkolle
 • nykyinen kristikunta, kirkkojen rooli ja merkitys sekä tehtävät maailmassa
 • kirkkojen vuoropuhelu ja yhteydet globaalissa ajassa

 

 

UE3  IHMISEN ELÄMÄ JA ETIIKKA  (UE3)

 

Tavoitteet

 

Opiskelija

 • hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää eettisen pohdinnan merkityksen
 • saa käsitteelliset välineet ja etsii vastauksia itseään, lähiympäristöään ja maailmaa koskeviin kysymyksiin
 • aktivoi eettisten kysymysten seuraamiseen ja pohdintaan
 • ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan
 • saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon kannalta keskeisiin kehyksiin
 • ymmärtää raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja ihmisen etiikkaan sekä moraaliin
 • ymmärtää kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevat perusteet ja erityisesti luterilaisen etiikan sisällön
 • tuntee kestävän kehityksen kristilliset ulottuvuudet

 

Keskeiset sisällöt

 

 • tärkeät elämänkysymykset, elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema
 • kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä luonnosta
 • hyvän ja pahan käsitteet
 • arvot elämänhallinnassa ja elämän ymmärtämisessä
 • kristillinen etiikka ja etiikan teoriat
 • ajankohtaisia yksilö- ja yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä kuten ihmisarvo, ihmissuhteet, perhe, työ, talouselämä, teknologia, lääketiede, media, valta, sota, rauha ja ihmisoikeudet

 

 


SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

UE4  USKONTOJEN MAAILMAT (UE4)

 

Tavoitteet

 

Opiskelija

 • tuntee maailmanuskontojen pääpiirteet
 • ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 • ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmisen peruskysymysten samankaltaisuuden ja oppii arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä
 • tunnistaa ajankohtaisten maailmanpoliittisten tapahtumien takaa niiden uskonnolliset taustat
 • kunnioittaa ja osoittaa ymmärtämystä toisin uskovia kohtaan

 

Sisällöt

 

 • suuret maailmanuskonnot kuten Lähi-Idässä, Intiassa, Kiinassa ja Japanissa elävät valtauskonnot sekä alkuperäiskansojen uskonnot yhteisten ja erottavien piirteiden valossa
 • levinneisyys ja kannattajamäärät
 • pyhät kirjat ja oppi
 • eettiset ohjeet
 • kultit ja rituaalit
 • suuntaukset ja tulkinnat, uskontofilosofinen pohdinta
 • uskonnot ja yhteiskunta, kulttuurin sisin

 

 

UE5  MIHIN SUOMALAINEN USKOO? (UE5)

 

Tavoitteet

 

Opiskelija

 • tuntee uskonnon ilmenemismuodot Suomessa muinaissuomalaisten kansanuskon ajoista nykypäivän uskonnollisuuteen
 • ymmärtää Suomen uskonnollisista ja maailmankatsomuksellista kysymyksistä käytyä keskustelua ja siihen liittyviä taustatekijöitä
 • osaa jäsentää Suomen ja oman asuinalueen uskonnollisia liikkeitä niiden toiminnan ja opillisten korostusten näkökulmasta
 • hahmottaa nykyilmiöt ja oppii luomaan tulevaisuuskuvia
 • löytää rakennusaineita oman elämänkatsomuksen muodostamiseen

 

Sisällöt

 

 • suomalainen kansanusko ja uskomusperinne
 • Suomen kirkkohistorian vaiheet
 • kristilliset kirkot nykypäivän Suomessa
 • ei-kristilliset liikkeet Suomessa
 • suomalainen usko tutkimusten valossa, taiteessa, ajattelussa ja mielenmaisemassa
 • kirkko, uskonto ja yhteiskunta

 

 

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

 

UE6  USKONTO KERTAAVASTI (0,5 kurssia)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • omaksuukokonaiskäsityksen uskonnon yksilöihin, ihmisyhteisöihin ja kulttuureihin vaikuttavasta merkityksestä
 • oppii tulkitsemaanja soveltamaan ajankohtaisia ilmiöitä
 • oppii luomaanvisioita ihmisen tulevaisuudesta ja toivosta

 

Keskeisetsisällöt

 

 • viiden jo opiskellunkurssin tietämyksen integrointi ja soveltaminen erilaisissa esimerkeissä
 • aiempienyo-tehtävien työstäminen

 

Arviointi

 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä

 

Ortodoksinen uskonto

 

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

UO1  Ortodoksinen maailma  (UO1)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee kirkon synnyn ja kehityksen sekä kirkon nykyisyyttä muovanneet tekijät
 • ymmärtää oman kirkkonsa muotoutumisen historian kulussa
 • tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja sekä niiden historiallista ja kulttuurista merkitystä
 • näkee oman uskonnollisen perinteensä osana historiallista ketjua.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • varhaiskirkko
 • Bysantin aika – oppi ja hallinto määräytyvät
 • idän ja lännen kirkon ero
 • Venäjän kirkko ja muut ortodoksiset paikalliskirkot
 • orientaaliset kirkot
 • lännen kirkot


UO2  Uskonoppi ja etiikka  (UO2)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee ortodoksisen kirkon opin lähteet ja perusteet
 • hahmottaa eri kirkkojen opillisia eroja ja eriävään kehitykseen johtaneita syitä
 • tuntee ortodoksisen ihmiskuvan ja etiikan perusteet sekä ymmärtää, kuinka näiden pohjalta kirkko voi muodostaa eettisiä kannanottoja uusiin esille tuleviin kysymyksiin
 • ymmärtää, että eri maiden ortodoksiset kirkot voivat päätyä erilaisiin eettisiin tulkintoihin.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • ortodoksisen opin lähteet ja pyhän käsite
 • Pyhä Kolminaisuus
 • Jumalansynnyttäjä
 • pyhät ihmiset ja ajan pyhittäminen
 • ortodoksinen ihmiskuva
 • yksilö- ja yhteisöeettisiä kysymyksiä

 

 

UO3  Raamattutieto  (UO3)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Raamatun synnyn ja rakenteen sekä taustalla vaikuttaneen kulttuurihistorian
 • hahmottaa jumalakuvan kehityksen historian kulussa ja Raamatun sisällä sekä messiasodotuksen syntymisen ja täyttymisen Palestiinassa
 • tuntee Raamatun käytön ortodoksisessa kirkossa ja sen liturgisessa elämässä
 • ymmärtää eri Raamatun kirjojen merkityksen tämän päivän kristinuskolle ja erityisesti ortodoksiselle kirkolle sekä Raamatun merkityksen etiikan muotoutumisessa
 • osaa omatoimisen Raamatun käytön.

 

Keskeiset sisällöt

 

 • Jumala ja ihminen Pentateukissa
 • viisauskirjallisuus
 • profeetat ja messiasodotus
 • evankeliumien synty ja niiden erityispiirteet
 • Jeesuksen henkilö
 • Apostolien tekojen kuvaus kirkon ensi vaiheista
 • Paavali ja hänen kirjeensä

 

 


Syventävät kurssit

 

UO4  Uskontojen maailmat  (UO4)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet
 • ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 • ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja oppii arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä

 

Keskeiset sisällöt 

 

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan kristillisperäisiä uskontoja ja uususkontoja.

 • uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät
 • uskontojen pyhät kirjat ja oppi
 • uskontojen eettiset ohjeet
 • uskontojen kultit, rituaalit ja taide
 • uskontojen suuntaukset
 • uskonnot ja yhteiskunta

 

 

UO5  Ortodoksinen Suomi  (UO5)

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Suomen ortodoksisen kirkon historian ja nykypäivän
 • ymmärtää eri kirkkojen merkityksen suomalaisessa yhteiskunnallisessa kehityksessä
 • hahmottaa uskonnon ilmenemisen taiteessa
 • tuntee Suomessa elävää monikansallista ortodoksista kulttuuria
 • osaa jäsentää nykyistä uskonnollista tilannetta Suomessa.

 

Keskeiset sisällöt 

 

 • suomalainen muinaisusko
 • ortodoksit idän ja lännen välissä
 • katolisuudesta luterilaisuuteen
 • itsenäisen Suomen ortodoksinen kirkko
 • maahanmuuttajien ortodoksinen perinne – ykseys ja erilaisuus
 • uskonnollinen tilanne nykypäivän Suomessa

 

 

 •