Lisää sivun otsikko

 

YHTEISKUNTAOPPI

 

Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan, Euroopan ja maailman näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden sisällöistä. Se luo opiskelijoille edellytyksiä aktiiviseen ja kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan.

 

Opetus perustuu keskeisiin yhteiskuntaeettisiin arvoihin, kuten oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon, sosiaaliseen vastuuseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, työn ja yrittäjyyden arvostukseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen.

 

Opetuksen tavoitteet

 

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää yhteiskunnanolemuksen historiallisen kehityksen tuloksena
 • tuntee Suomen yhteiskuntajärjestelmänja talouselämän perusteet ja toimintatavat ja osaa suhteuttaa ne eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin
 • hallitsee keskeisen yhteiskunnallisenja taloudellisen käsitteistön
 • on selvillä vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista kansalaisyhteiskunnassa ja osaa myös käyttää niitä
 • pystyy hankkimaanajankohtaista tietoa eri lähteistä sekä arvioimaan kriittisesti verbaalista, kuvallista ja tilastollista informaatiota
 • kykenee muodostamaanitselleen perustellun näkemyksen ristiriitaisista ja arvosidonnaisista yhteiskunnallisista ja taloudellisista kysymyksistä
 • saa edellytyksiä vastuuntuntoisen, tasa-arvoa kunnioittavan ja suvaitsevan yhteiskuntakäsityksen rakentamiseen.

 

Arviointi

 

Yhteiskuntaopin oppimisen arvioinnissa huomio kiinnitetään oppimäärän asiasisällön ja keskeisten käsitteiden hallintaan, opiskelijan valmiuteen ilmaista tietonsa jäsentyneesti sekä arvioida ja tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä ja eri tavoin esitettyä sanallista, numeerista ja graafista informaatiota kriittisesti. Näitä valmiuksia arvioidaan kurssien yhteydessä monipuolisten koetehtävien avulla tai käyttämällä vaihtoehtoisia arviointikeinoja.

 

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

YH1  YHTEISKUNTATIETO  (YH1)

 

Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää suomalaisenyhteiskunnan perusrakenteet
 • tuntee kansalaisenperusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet
 • omaksuu tasapainoisenja analyyttisen näkökulman yhteiskuntaan
 • tuntee hyvinvointiyhteiskunnanperusteet.

 

Keskeiset sisällöt

 

Suomalaisen yhteiskunnan kehitys

 • Suomen väestörakenne
 • hyvinvointivaltion rakentuminen
 • hyvinvointivaltion mahdollisuudet

 

Valta

 • valta käsitteenä ja vallankäytön muodot
 • poliittiset järjestelmät

 

Vaikuttaminen

 • demokratia ja kansalaisyhteiskunta
 • globaali vaikuttaminen
 • vaikuttamisen haasteet

 

Oikeusvaltio ja turvallisuusjärjestelmät

 • perusoikeudet
 • tuomio- ja järjestysvalta
 • turvallisuuspolitiikkaja vaihtuvat uhkakuvat

 

Sosiaalipolitiikka

 • tarkoitus, tehtäväja muodot

 

 

YH2  TALOUSTIETO  (YH2)

 

Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu kansantalouden keskeisiinperusteisiin, käsitteisiin ja teorioihin
 • tutustuu Suomen ja kansainvälisentalouselämän nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin
 • saa taitoja tehdä jokapäiväisiätaloudellisia päätöksiä ja tarkastelee taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta
 • tuntee työnteon ja yrittäjyydenmerkityksen kansantaloudelle.

 

Keskeiset sisällöt

 

Suomalaisten elinkeinot

 • alkutuotanto
 • teknologiaja teollistuminen
 • palveluyhteiskunta


Taloudellinen toiminta ja yritykset

 • taloudenperuskäsitteet
 • kysyntä, tarjonta ja tasapaino markkinatalouden perusteina
 • kilpailu ja sen muodot
 • yritystoimintaja kuluttaja

 

Talouselämän vaihtelut ja häiriöt

 • taloudellinen kasvu
 • keynesiläisyysja monetarismi talouden häiriöiden vaihtoehtoisina ratkaisumalleina

 

Rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat

 • markkinoiden vapautuminen
 • rahoitusmarkkinoidenrakenne
 • rahapolitiikka jakorko

 

Julkinen talous ja talouspolitiikka

 • verotus ja finanssipolitiikka
 • politiikka ja markkinavoimat
 • tulopolitiikka

 

Suomi kansainvälisessä kaupassa

 • kansainvälistyvätalous ja Suomi
 • globalisaationvaikutuksia

 

Suomen talouden tulevaisuudennäkymät

 • uhkatekijät, mahdollisuudet ja kasvun rajat

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

YH3  KANSALAISEN LAKITIETO  (YH3)

 

Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii perustiedot Suomenoikeusjärjestyksestä ja sen keskeisistä periaatteista
 • saa perustiedot Suomentuomioistuinlaitoksesta ja kansalaisen kannalta merkittävistä kansainvälisistä tuomioistuimista
 • oppii hoitamaan itsetavanomaisimmat oikeusasiat
 • tuntee oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana
 • kykenee löytämäänja oppii käyttämään keskeisiä oikeudellisen tiedon lähteitä
 • haluaa toimia oikeinja lainmukaisesti.

 


Keskeiset sisällöt

 

Lakitiedon perusteet

 • Suomenoikeushistoria
 • oikeusjärjestysja oikeusjärjestelmä
 • peruskäsitteet
 • oikeudellisentiedon hankkiminen

 

Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet

 • perheoikeus
 • työoikeus
 • kuluttajansuoja
 • velka, takausja maksukyvyttömyys
 • asuminen
 • muutoksenhakuviranomaisten päätöksiin

 

Rikos- ja prosessioikeus

 • oikeudenkäyntija sen vaihtoehdot
 • rangaistukset
 • kansainvälinenoikeus ja siihen vetoaminen

 

 

YH4  EUROOPPALAISUUS JA EUROOPAN UNIONI (YH4)

 

Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään keskusteluun.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa monipuolista ja syventäväätietoa Euroopan unionista ja sen toiminnasta
 • oppii toimimaan Euroopan unioninkansalaisena
 • tuntee Euroopan yhdentymisentarjoamia etuja ja haittoja, mahdollisuuksia ja uhkia
 • osaa hankkia Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa
 • ymmärtää Euroopan yhdentymisenvaikutuksen oman elämänsä ja Suomen poliittisen järjestelmän kannalta.

 

Keskeiset sisällöt

 

Eurooppalainen identiteetti

 • yhteiset eurooppalaisetarvot
 • Euroopan unionin kansalaisuus

 

Vaikuttaminen ja vallankäyttö Euroopan unionissa

 • Euroopan unioninpäätöksentekojärjestelmä
 • suomalaiset Euroopanunionin päätöksentekojärjestelmässä
 • erilaiset jäsenet

 

Euroopan unionin alueelliset vaikutukset

 • nuorten opiskeluja työnteko EU:ssa
 • alueitten unioni kansalaisen näkökulmasta

 

Euroopan unionin haasteet

 • EU:n laajeneminen
 • yhteinen turvallisuuspolitiikka
 • EU ja globaalitjärjestelmät

 

 

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

 

 

YH5  YHTEISKUNTAOPIN AINEREAALIKOKEESEEN VALMISTAVA KURSSI (YH5) (0,5 kurssia)

 

Kurssi toteutetaan puolikurssina.

 

Tavoite

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kertaa yhteiskuntaopinkurssien tärkeimpiä teemoja ohjatusti
 • syventää tietojaanlukion kurssien aihepiireistä
 • saa valmiuksia ainereaalikokeeseen valmistautumista varten
 • oppii laajojen kokonaisuuksienja asiayhteyksien hahmottamisen hallintaa myös oppiainerajat ylittävältä osalta
 •  

  Keskeinen sisältö

   

  Tarkasteltavaksi otetaan valikoidusti lukion kurssien pääteemoja liittäen ne toisiinsa ainereaaliin valmistautumista tukien.

   

  Arviointi

   

  Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.