Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Kouluyhteisössä lapsi harjoittelee yhteisön jäsenenä toimimista ja yhteisten sääntöjen noudattamista. Turvallisuuden ja työrauhan ohella sääntöjen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa lasta huomaamaan, että yhdessä sovittujen sääntöjen rikkomisesta on seurauksena ojentaminen tai rangaistus.

Koulumme järjestyssäännöt perustuvat perusopetuslakiin, opetushallituksen julkaisemiin ohjeisiin ja ne noudattelevat myös Oulun kaupungin perusopetuksen linjauksia.

Järjestyssääntöjen pohjalta opettaja voi yhdessä oppilaiden kanssa laatia luokka- tai ryhmäkohtaisia sääntöjä ja käytänteitä kunkin ryhmän ikätason ja tarpeen mukaan.