Arkkitehtikilpailu

Asemakaavoituksen pohjaksi oli tarpeen laatia koko suunnittelualuetta koskeva toiminnallis-maankäytöllinen yleissuunnitelma. Suunnittelu käynnistyi kaupungin, tontinhaltijoiden ja alueen toimijoiden tiiviinä yhteistyönä listaamalla alueen kehittämistavoitteita sekä ideoimalla sen toiminnallista kokonaisuutta ja maankäyttöä.

Kaupunki järjesti yhteistyössä alueen tontinhaltijoiden ja toimijoiden kanssa alueen suunnittelusta arkkitehtikutsukilpailun. Kilpailun avulla pyrittiin löytämään vaihtoehtoisia yleissuunnitelmatasoisia maankäyttöratkaisuja koko suunnittelualueelle sekä arkkitehtuuriltaan korkeatasoisia ja toteuttamiskelpoisia malleja keskeisen rantavyöhykkeen jatkosuunnittelua varten.

Kilpailu käynnistyi joulukuussa 2010 ja sen tulokset julkistettiin kesäkuussa 2011. Arkkitehtikilpailun tulokset ovat muodostaneet lähtökohdan laadittavalle asemakaavan muutokselle.

Linkki: Arkkitehtikilpailun arvostelupöytäkirja 7.6.2011