2 Perusopetus yleissivistyksen perustana - OPS-portaali - Oulun kaupunki

2. Perusopetus yleissivistyksen perustana 2. Perusopetus yleissivistyksen perustana

LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA

(Luvut 1−3 sivistys- ja kulttuurilautakunta 20.8.2015 (OUKA/237/12.00.01/2014)

Perusopetus luo perustan oppilaiden yleissivistykselle. Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille (19). Perusopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet nousevat perustuslaista, perusopetuslaista ja -asetuksesta, valtioneuvoston asetuksista sekä opetussuunnitelman perusteista. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon myös velvoitteet, jotka tulevat muusta lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut. Perusopetus rakentuu yhteiselle arvoperustalle ja käsitykselle oppimisesta.

19 Perusopetuslaki 4 § 1 mom.

Oppimiskäsityksessä me oululaiset vanhemmat pidämme tärkeimpinä myönteisiä tunnekokemuk­sia ja oppimisen iloa, ajattelun ja oppimaan op­pimisen taitoja sekä kykyä arvioida oman toimin­nan seurauksia ja vaikutuksia ympäristöön ja muihin ihmisiin.