Perusopetuksen opetussuunnitelma uudistuu ensi syksystä alkaen - Ajankohtaista - OPS-portaali - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Perusopetuksen opetussuunnitelma uudistuu ensi syksystä alkaen

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön portaittain syksystä 2016 lähtien. Lukuvuonna 2016−17 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat vuosiluokat 1−6.

Yläkoulussa siirrytään uuteen opetussuunnitelmaan portaittain seuraavasti: 7. luokka 2017−18, 8. luokka 2018−19 ja 9. luokka 2019−20.

Opetussuunnitelmauudistus perustuu valtioneuvoston asetukseen, jossa annetaan muun muassa perusopetuksen tuntijako. Uudessa tuntijakoasetuksessa on kaksi vuosiviikkotuntia enemmän alakoulussa (luokat 1−6) ja vastaavasti kaksi vuosiviikkotuntia vähemmän yläkoulussa (luokat 7−9).

Valtioneuvoston asetusten mukaiset vuosiluokkakohtaiset viikkotunnit nykyisessä (2004) ja uudessa (2016) opetussuunnitelmassa.

Oulussa on sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksellä lisätty valtioneuvoston tuntijakoon yksi vuosiviikkotunti alakoulun 2. luokalle ja yksi vuosiviikkotunti 7. luokalle.

Oulun perusopetuksen uusi tuntijako


Monialaiset oppimiskokonaisuudet tulevat

Uusi opetussuunnitelma tuo mukanaan muutoksia, jotka perustuvat perusopetuksen oppimiskäsitykseen, arvoperustaan ja tavoitteisiin. Uudella opetussuunnitelmalla halutaan edistää koulutyön mielekkyyden kokemusta, vahvistaa oppilaan minuutta ja kykyä toimia toisten kanssa.

Perusopetuksen tavoitteena on myös edistää oppimisen taitoja, laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, huolehtia hyvästä osaamisen tasosta ja luoda edellytyksiä kestävään elämäntapaan.

Tavoite laaja-alaisen osaamisen kehittymisestä tuo uuteen opetussuunnitelmaan muun muassa monialaiset oppimiskokonaisuudet. Niiden avulla osallistetaan kouluyhteisöä ja yhteistyökumppaneita, tuodaan keskiöön oppilaille tärkeitä, ajankohtaisia asioita sekä lisätään oppilaiden mahdollisuuksia työskennellä eri ikäisten oppilaiden ja eri aikuisten kanssa.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen kuuluvat toiminnallisuus, uteliaisuus, vuorovaikutteisuus, luovuus ja elämyksellisyys. Jokaisen oppilaan kouluvuoteen sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus.

Muutoksia oppiaineissa

Uusi opetussuunnitelma tuo lisää tunteja yhteiskuntaoppiin, liikuntaan, musiikkiin ja kuvataiteeseen. Yhteiskuntaopin opiskelu alkaa jo alakoulun neljännellä luokalla ja jatkuu viidenneltä luokalta alkavan historian rinnalla peruskoulun päättövaiheeseen.

Ympäristöoppia opiskellaan yhtenäisenä kokonaisuutena 6. luokan loppuun. Yläkoulun puolella toteutuva oppiainejako fysiikkaan ja kemiaan, biologiaan ja maantietoon sekä terveystietoon jää alakoulun puolella pois.

Myös käsityön opiskelussa tapahtuu muutoksia. Kaikki oppilaat opiskelevat yhteistä käsityöoppiainetta koko perusopetuksen ajan. Aikaisemmasta poiketen oppilas ei valitse missään perusopetuksen vaiheessa erikoistumista tiettyyn käsityön alaan.

Uskonnon ja oppilaalle valinnaisten tuntien määrä vähenee. Valinnaisuus alkaa kuitenkin jo alakoulun puolella. Oulussa oppilaat saavat valittavikseen alakoulun viidennelle ja kuudennelle luokalle joko vapaaehtoisen A2-kielen tai kaksi yhden vuosiviikkotunnin laajuista valinnaista ainetta kummallekin luokalle.

Kielenopetuksen painopiste siirtyy alaluokille

Lapsen ja nuoren kielitaidon kehittyminen nähdään uudessa opetussuunnitelmassa prosessina, joka alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu koko eliniän. Koulussa pyritään luomaan erilaisia kielijatkumoita.

Uudessa opetussuunnitelmassa kielenopetuksen painopiste siirtyy alemmille luokille. Oulussa ensimmäinen vieras kieli, A1-kieli, on englanti, ja sen alkaa 2. luokalla.

Varhentamisen tarkoituksena on tutustuttaa oppilaita toisella luokalla englannin kieleen leikinomaisesti tunti viikossa. Englannin osuus on uudessa opetussuunnitelmassa erotettu muista A-kielistä. A-englannin osalta hyvän osaamisen taitotasot on kirjattu korkeammiksi kuin muiden A-kielten.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti toisen kotimaisen kielen (B1) eli ruotsin opiskelu alkaa 6. luokalla. Kuudennen luokan kaksi ruotsin tuntia on siirretty valtioneuvoston tuntijakoasetuksessa yläkoulun tunneista alakoulun puolelle. Yläluokilla opiskellaan ruotsia kolmella vuosiluokalla yhteensä neljä vuosiviikkotuntia. Toisen kotimaisen kielen B1-oppimäärän tavoitteet ovat päättöarvioinnissa samalla tasolla kuin aikaisemminkin.

Kieltenopiskelun lähtökohtana on kielen käyttäminen eri tilanteissa. Myös kotona ja vapaa-ajalla hankittu kielitaito pitää uuden opetussuunnitelman mukaan ottaa huomioon ja sitä pitää arvostaa. Opetussuunnitelman perusteissa esitetään mahdollisuus oppiainerajat ylittävästä työskentelystä, jolloin kieli on myös opiskelun väline.

Kevään 2016 valinnat

Uusi opetussuunnitelma tuo vapaaehtoisen A2-kielen valinnan lisäksi myös valinnaisainevalinnat alakoulun puolelle.

Neljännen luokan oppilas valitsee keväällä 2016 joko
• vapaaehtoisen A2-kielen, jota hän opiskelee viidenneltä luokalta perusopetuksen loppuun tai
• kaksi yhden vuosiviikkotunnin mittaista valinnaisainetta 5. luokalle

Viidennen luokan oppilas valitsee keväällä 2016
• kaksi yhden vuosiviikkotunnin mittaista valinnaista ainetta kuudelle luokalle, mikäli hän ei opiskele A2-kieltä.

Alakoulun oppilaille ja huoltajille tiedotetaan valinnaisista aineista ja A2-kielen valinnasta tarkemmin helmi-maaliskuun vaihteessa.

Yläkoulun oppilaat opiskelevat vanhan opetussuunnitelman mukaisesti, ja valinnaisuuksista tiedotetaan 7. luokan oppilaille koulukohtaisesti.

Yläkoulun 7. luokalla A2-kielen opiskelu lisää oppilaan viikoittaista työaikaa kahdella tunnilla. 8. ja 9. luokalla A2-kielen tunnit sisältyvät osittain valinnaisiin aineisiin ja vähentävät valinnaisten aineiden valintatunteja kummallakin luokalla kaksi tuntia.

Valinnaisten aineiden ja A2-kielen valintalinjaukset eivät koske erikoisluokkien ja Oulun kansainvälisen koulun oppilaita. Näille oppilaille tiedotetaan valinnoista koulun sisäisessä tiedotuksessa.

Lisätietoja:
• koulujen rehtorit
• laatupäällikkö Päivi Mäki, puh. 044 7039006

Opetussuunnitelmauudistuksesta voi lukea lisää Opetushallituksen verkkosivuilta