Opetussuunnitelma - Oulu-opisto - Oulun kaupunki

Musiikin opetussuunnitelma Musiikin opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmat: MUSIIKKI

 

Opetussuunnitelman perusteet

Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä

 

1. YLEISTÄ

2. OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET

3. OPPIMISKÄSITYS

4. OPPIMISYMPÄRISTÖ

5. TYÖTAVAT

6. OPINTOJEN LAAJUUS

7. VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

8. MUSIIKIN PERUSTASO

.                    8.1. Tavoitteet

8.2. Keskeiset sisällöt
8.3. Oppilaat
 

9. MUSIIKKIOPISTOTASO

                     9.1. Tavoitteet

9.2. Keskeiset sisällöt
9.3. Oppilaat
 

10. AIKUISTEN OPETUS

11. OPPIMÄÄRÄN JA OPETUKSEN YKSILÖLLISTÄMINEN

12. ARVIOINTI

                    12.1. Arvioinnin tehtävät

12.2. Oppilasarviointi
 

13. TODISTUKSET

Musiikin laaja oppimäärä, perustason päättötodistus

Musiikin laaja oppimäärä, musiikkiopistotason päättötodistus

 

1. YLEISTÄ

Oulunsalon taidekoulussa annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta. Opetus muodostuu perusopetuksesta ja musiikkiopistotasosta.

Opetus voidaan järjestää yhteistyössä toisten oppilaitosten kanssa.

Perus- ja musiikkiopistotason opetus on pääosin tarkoitettu kouluikäisille lapsille ja nuorille.

Oulunsalon taidekoulussa annetaan opetusta musiikissa, visuaalisissa taiteissa, tanssissa, teatteri-ilmaisussa ja sanataiteessa. Tämä opetussuunnitelma koskee ainoastaan musiikinopetusta.

2. OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET         

Taidekoulun opetuksen tavoitteena on synnyttää lapsille ja nuorille myönteinen asenne taideharrastusta kohtaan, herättää luovuus elämänasenteeksi, opettaa työskentelemään ja kehittämään itseään yksin ja ryhmässä ja siten saamaan onnistumisen kokemuksia itsensä toteuttamisessa. Tavoitteena on myös antaa virikkeitä elämänikäisen taideharrastuksen syntymiseen sekä tarjota valmiudet ammattiopintoihin.

 

Oulunsalon taidekoulun musiikinopetuksen päätehtävä on kehittää oppilaan musikaalisia valmiuksia ja taitoja sekä solistisessa aineessa että yhtyesoitossa. 

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä.

Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Työyhteisössä keskeistä on avoin ja kannustava työskentelyilmapiiri.

Oppilaita kannustetaan itsensä ilmaisemiseen, esittämään oppimansa asia eli esiintymään oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa.

3. OPPIMISKÄSITYS

Opiskelu on vapaaehtoista: oppiminen on seurausta oppilaan omasta toiminnasta. Oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, johon yksilöllisten ominaisuuksien ja motivaation lisäksi vaikuttaa opiskeluympäristö.

Opettajalla on siten keskeinen merkitys sekä oppilaan opiskelutaitojen että opiskeluympäristön kehittämiseksi sellaiseksi, että se mahdollistaa erilaisten oppilaiden edistymisen. Tärkeää on se, että oppilas itse oppii tarkkailemaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan tiedostaen niihin sisältyvät vahvuudet ja heikkoudet.

Opiskelu muodostuu pääasiassa taidollisista ja tiedollisista asioista kuten nuotinluvun ja instrumentin hallinnasta, musiikkikulttuurin oppimisesta, esiintymistaidon omaksumisesta, musiikin teorian ja säveltapailun ja yhtyesoiton hallinnasta.

Opiskelu tapahtuu yksilö- ja luokkaopetuksessa yksilöllisien opintosuunnitelmien mukaisesti. Opiskeluun kuuluu ryhmätyöskentelyä ja vuorovaikutusta: esimerkiksi kamarimusiikissa, yhtye- ja orkesterisoitossa sekä teoriaryhmissä.

Tavoitteet laaditaan syksyisin ja niiden saavuttamista seurataan vuosiarvioinneissa.

Opiskelun tavoitteena on oman instrumentin hyvä hallinta ja valmius jatko-opintoihin.

4. OPPIMISYMPÄRISTÖ

Oppilaille tulee antaa mahdollisuus asettaa omat tavoitteensa, oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä löytää itselleen sopivia työskentelytapoja. Keskeistä on vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä sekä oppilaiden kesken ja erilaisten oppimis-, työskentely- ja arviointitapojen huomioon ottaminen.

Oppimisympäristössä painotetaan vuorovaikutusta, luovuutta ja avoimuutta. Tavoitteena on rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri.

Hyvä opiskeluympäristö mahdollistaa oppilaan vuorovaikutustaitojen, aloitekyvyn ja pitkäjänteisyyden kehittymisen. Se myös kannustaa oppilaan aktiivisuutta, luovuutta, itsenäistä ajattelua ja oppimismotivaatiota ja mahdollistaa turvallisen kasvun ja kehityksen.

Onnistumisen kokemukset vahvistavat oppilaan uskoa omiin kykyihinsä.

5. TYÖTAVAT

Oppilaat soittavat vuosisuoritukset kerran lukuvuodessa.

Oppilaskohtaiset tavoitteet laaditaan syksyllä yhteistyössä oppilaan ja opettajan kanssa. Tavoitteiden toteutumisen seuranta on keväällä.

 

6. OPINTOJEN LAAJUUS

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän musiikin perustason ja musiikkiopistotason laskennallinen laajuus on yhteensä 1300 tuntia.

Laajan oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta annettaessa pyritään joustavuuteen siten, että oppilaan ikä, aikaisemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon.

Musiikin laaja oppimäärä muodostuu seuraavasti:

Musiikin perustaso

Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi                             385 tuntia

Musiikin perusteet                                                        280 tuntia

Musiikkiopistotaso                                   

Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi                             390 tuntia

Musiikin perusteet                                                       245 tuntia

Opintojen laajuuden laskennan perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia.

Yhteismusisointi sisältyy opintoihin koko opiskelun ajan siitä lähtien, kun instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa.

7. VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on, että

 • lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle
 • lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin.

Keskeiset sisällöt

Musiikin elementit – rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri – muodostavat opetuksen keskeisen sisällön. Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään.

8. MUSIIKIN PERUSTASO

8.1. Tavoitteet

Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja ja oppii kehittämään ilmaisukykyään ja esiintymistaitojaan.  Oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia.

8.2. Keskeiset sisällöt

Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja -ohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin. Säännöllinen esiintyminen on osa opintoja. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä. 

Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Opetus pyritään toteuttamaan vuorovaikutuksessa instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opetuksen kanssa.

Musiikin perustason opintoihin sisältyvät musiikin perusteet suoritettuaan oppilas

 • osaa laulaa ja kirjoittaa duuri-molli-tonaalisia melodioita
 • hallitsee monipuolista ohjelmistoa
 • on harjaantunut rytmien hahmottamiseen
 • osaa tuottaa ja tunnistaa tavallisimpia lopuketyyppejä ja harmonioita
 • tekee itse säestyksiä ja sävellyksiä sekä mahdollisuuksien mukaan hyödyntää oppilaitoksen tarjoamaa tietotekniikkaa opiskelussaan
 • tuntee oman musiikinlajinsa keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmiöitä ja soittimistoa
 • on saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen

8.3. Oppilaat

Perustasolla voivat opiskella henkilöt, jotka ovat tulleet valituiksi valintakokeessa ja edistyvät opinnoissaan vuosittain asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Perustasolla opetusta annetaan pääsääntöisesti kouluikäisille aina 16. ikävuoteen saakka.

Kesken lukukauden voidaan ottaa oppilaaksi toisesta musiikkioppilaitoksesta siirtyvä oppilas rehtorin päätöksellä.

9. MUSIIKKIOPISTOTASO

9.1. Tavoitteet

Musiikkiopistotason opintojen tavoitteena on, että oppilas

 • kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja ja tietoja siitä, että hän saa valmiudet musiikinharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin
 • laajentaa musiikin ja sen eri tyylien tuntemusta sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin.

9.2. Keskeiset sisällöt

Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on kehittää oppilaan musiikillista ajattelua, pääinstrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, että hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Oppilas harjaantuu omaksumaan ja esittämään laajoja musiikillisia kokonaisuuksia sekä syventää kykyään musiikin tulkintoihin ja musiikilliseen vuorovaikutukseen. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä ja laajentamaan hänen musiikillista näkemystään.

Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Oppilas osaa hahmottaa musiikkia sekä kuulemisen että notaation pohjalta ja kykenee soveltamaan historian ja tyylien tuntemusta musiikin esittämisessä.

Musiikkiopistotason musiikin perusteiden opinnot suoritettuaan oppilas

 • osaa laulaa ja kirjoittaa perustasoa vaativampia duuri-molli-tonaalisia melodioita
 • hallitsee moniäänistä ohjelmistoa
 • kykenee rytminkäsittelyyn moniäänisessä ja oman aikamme musiikkia edustavissa teoksissa
 • osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista
 • osaa soveltaa tietojaan käytäntöön esimerkiksi sointusoittimella säestämisessä
 • on saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida kokonaisia tonaalisia sävellyksiä ja ymmärtää sävelteoksen muodon merkityksen
 • on syventänyt oman musiikinlajinsa eri aikakausien tyylien tuntemusta
 • osaa soveltaa tyylintuntemista musisoinnissa.

9.3. Oppilaat

Oppilaat valitaan musiikkiopistoon erikseen. Pyrkijöiltä edellytetään musiikin perustason oppimäärää tai heidän on osoitettava valintakokeessa omaavansa vastaavat taidot ja tiedot.

Opiskeluaika musiikkiopistotasolla on kolme vuotta. Opiskelijakohtainen opintosuunnitelma voidaan laatia myös tätä pitemmäksi ajaksi ottaen huomioon käytettävissä olevan kokonaistuntimäärän (instrumenttitaidot 390, musiikin perusteet 245 tuntia).

Kesken lukukauden voidaan ottaa oppilaaksi toisesta musiikkioppilaitoksesta siirtyvä oppilas rehtorin päätöksellä.

10. AIKUISTEN OPETUS

Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoissa.

11. OPPIMÄÄRÄN JA OPETUKSEN YKSILÖLLISTÄMINEN

Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely.

Opetusta järjestettäessä on otettava huomioon, että opintojen tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia. Oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta. Tavoitteissa painottuvat oppilaan musiikillisten kykyjen ja taitojen kehittäminen hänen omista lähtökohdistaan käsin sekä musiikin elämyksellinen kokeminen. Opetusta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäopetuksena.

12. ARVIOINTI

12.1. Arvioinnin tehtävät 

Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista ja auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa. Arviointi tukee oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin.

Oppilaalle tiedotetaan seuraavista arvioinnin periaatteista: arvioinnin tehtävät ja kohteet, arvosana-asteikot ja arviointikriteerit, arvosanan korottaminen, opintojen etenemisen edellyttämät suoritukset, arvioinnin oikaiseminen ja päättötodistuksen sisältö.

Arviointimenetelmä on valittu siten, että ne mittaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opetusmenetelmiin ja tukevat oppimista.

12.2. Oppilasarviointi

Arvosana-asteikko

Erinomainen         5

Kiitettävä              4

Hyvä                    3

Tyydyttävä            2

Hyväksytty           1.

Instrumenttiopintojen ja musiikin perusteiden päättösuoritukset arvioidaan asteikolla 1-5. Muut kuin päättösuoritukset voidaan hyväksyä ilman arvosanaa. Mikäli oppilaan suoritus ei ole tasoltaan vähintään hyväksytty (1), suoritus hylätään. Opintojen eteneminen edellyttää hyväksyttyä vuosittaista suoritusta instrumenttitaidoissa ja hyväksyttyä etenemistä musiikin perusteissa. Oppilas saa etenemisesteen, jos hän ei saa vuosisuorituksestaan hyväksyttyä arvosanaa. Oppilaalle annetaan seuraavan lukukauden aikana mahdollisuus yhden kerran yrittää saada hyväksyttävä arvosana. Mikäli oppilas ei edelleenkään saa hyväksyttävää arvosanaa, hänen opintonsa keskeytetään.

Päättösuoritukset arvioi opettajan lisäksi vähintään kaksijäseninen lautakunta. Yhteismusisoinnista ja valinnaisista kursseista annetaan osallistumismerkintä.

Oppilaan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin perusteiden opinnoissa arvioidaan ja kirjataan vuosittain. Oppilaalle annetaan kaikista suorituksista myös sanallinen palaute. Oppilas voi korottaa saamaansa arvosanaa yhden kerran.

Oppilaan tavoitteiden toteutuminen arvioidaan jokaisen lukuvuoden lopussa. Myös oppilas arvioi omien tavoitteidensa toteutumista. Arvioidun suorituksen perusteella opettaja ja oppilas asettavat seuraavan lukuvuoden tavoitteet.

Muualla suoritettuja opintoja voidaan hyväksi lukea oppilaalle, ei kuitenkaan päättösuoritusta. Hyväksi lukemisen suorittaa rehtori ko. oppiaineen opettajan esityksestä.

13. TODISTUKSET

Päättötodistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä tulee noudattaa opetussuunnitelman perusteita.

Musiikin laaja oppimäärä, perustason päättötodistus

Päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

 • koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi
 • opinnot, joista päättötodistus annetaan
 • oppilaan nimi ja henkilötunnus
 • opiskeluaika
 • oppilaan pääaineen päättösuoritus*, arvosana ja suorituksen ajankohta
 • musiikin perusteiden päättösuoritus*, arvosana ja suorituksen ajankohta
 • osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat
 • muut mahdolliset opintokokonaisuudet
 • rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
 • opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä
 • lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
 • maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti
 • maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot
 • arvosana-asteikko.

Musiikin laaja oppimäärä, musiikkiopistotason päättötodistus

Päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

 • koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi
 • opinnot, joista päättötodistus annetaan
 • oppilaan nimi ja henkilötunnus
 • opiskeluaika
 • oppilaan pääaineen päättösuoritus*, arvosana ja suorituksen ajankohta
 • musiikin perusteiden päättösuoritus* (tai -suoritukset), arvosana ja suorituksen ajankohta
 • osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat
 • muut mahdolliset opintokokonaisuudet
 • rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
 • opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä
 • lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
 • maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti
 • maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot
 • arvosana-asteikko.

* Suomen musiikkioppilaitosten liiton kurssivaatimukset.

Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opinnoista arvosanoineen.

Musiikkiopistotason päättötodistus on samalla todistus koko musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.

Opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2005. Opetussuunnitelman soveltamisen vaatimat päätökset tekee rehtori asianomaisia opettajia kuultuaan.

Hyväksytty opettajakunnan kokouksessa 18.03.2005

Hyväksytty Oulunsalon sivistyslautakunnan kokouksessa 16.08.2005