Opetussuunnitelma - Oulu-opisto - Oulun kaupunki

Lisää sivun otsikko tähän Lisää sivun otsikko tähän

Opetussuunnitelmat: SANATAIDE

SANATAITEEN OPETUSSUUNNITELMAT (taiteen perusopetus)

Valtakunnallisten taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien pohjalta laatineet: sanataidekasvattajat Tuutikki Tolonen ja Outi-Maria Takkinen (17.2.2003)

Sanataide on taiteellista ja kielellistä ilmaisua. Sen opetuksessa rohkaistaan luovuutta ja omaperäisyyttä. Sanataiteen harrastaja perehtyy ja harjaantuu kirjoittamisen ja puhumisen eri muotoihin ja oppii lukemisen eri tapoja sekä kuuntelemisen taitoa. Opetus auttaa häntä näissä ponnistuksissa itsensä kehittämiseen ja ottaa huomioon hänen ikänsä ja kehitysvaiheensa sekä mahdollisimman pitkälle myös yksilölliset taipumuksensa niin sisältöjä kuin metodeja valittaessa.

Opetussuunnitelma määrittelee sanataideopetuksen ikäryhmäkohtaiset tavoitteet ja sisällöt, mutta pedagogiset linjaukset valitsee aina ryhmän vastaava opettaja ottaen huomioon ryhmän tason ja kiinnostuksen suuntautumisen ja sovittaen ne opetussuunnitelman yleisiin tavoitteisiin. Kaikkea ei tarvitse ehtiä yhdessä lukukaudessa tai –vuodessa: taidekasvatukselliset tavoitteet toteutuvat vasta vuosia kestävän, pitkäjänteisen harrastamisen myötä.

Opetus pyritään järjestämään niin, että integroituminen muiden taideaineiden ja taideopetuksen kanssa on mahdollista. Mahdollisuuksien mukaan opetus pyritään integroimaan myös osaksi alueen muuta lasten ja nuorten sanataidekasvatusta ja –kulttuuria.

Osa opetuksesta voi olla yksilöohjausta edellyttäen kuitenkin, että yksilöohjaukselle varataan erilliset määrärahat, ja sitä ei toteuteta ryhmätuntien puitteissa.

Jos ryhmällä on vain yksi opettaja, on opetusryhmän maksimikoko 12 henkilöä. Sanataideopetuksessa on kuitenkin suotavaa pyrkiä siihen, että ryhmällä olisi ainakin ajoittain enemmän kuin yksi opettaja. Oulunsalon taidekoulun sanataideryhmissä voi myös olla mukana sanataideopettajaharjoittelijoita. Asiasta on kuitenkin aina sovittava erikseen ryhmän vastaavan opettajan kanssa, joka päättää harjoittelusta ottaen huomioon ryhmänsä sen hetkisen tilanteen, eikä ryhmää tai opetusta saa jättää yksin harjoittelijan vastuulle.

Tärkeää on turvata se, että harrastaja saa teksteistään jatkuvasti palautetta.

Sanataide noudattaa opetuskertojen määrässä Oulunsalon taidekoulun yleistä käytäntöä. Kokoontumiskerran pituus voi kuitenkin ryhmäkohtaisesti vaihdella 60 minuutista 90 minuuttiin. Asiasta päättää ryhmän opettaja ryhmäkohtaisia pedagogisia linjauksia tehdessään.

Oppilaalla on oikeus niin halutessaan saada todistus osallistumisestaan taiteen perusopetukseen harrastuksen päättyessä tai esim. jatkokoulutukseen pyrittäessä. Todistuksessa kuvataan tiivistetysti oppilaan harrastushistorian ajalta hänen ryhmälleen asetetut tavoitteet ja toteutuneet sisällöt sekä luonnehditaan lyhyesti, miten hän yksilönä on edistynyt kyseisissä asioissa. Tästä syystä opettajalla on velvollisuus dokumentoida lukuvuosittain opetukselle asettamansa pedagogisiin linjauksiin pohjautuvat ryhmäkohtaiset tavoitteet (syyslukukauden alkaessa) ja toteutuneet sisällöt (kevätlukukauden päättyessä) sekä kirjoittaa lyhyet luonnehdinnat oppilaidensa yksilöllisestä edistymisestä (kevätlukukauden päättyessä). Nämä arviot tehdään kuitenkin opetuksen pitempiaikaista seurantaa varten, eikä opettajalla ole velvollisuutta antaa oppilailleen yksilökohtaista kirjallista palautetta lukukausien päättyessä.

SANATAIDEOPETUKSEN IKÄRYHMÄKOHTAISET TAVOITTEET JA SISÄLLÖT:

7 - 10 -vuotiaat:

Tavoitteet:

Vahvistetaan lapselle myönteinen asenne kielelliseen ilmaisuun. Kehitetään lapsen kykyä havainnoida itseään ja ympäristöään. Tuetaan lapsen oman kielellisen ilmaisun löytymistä.

Sisältö:

Lapsi tutustutetaan kirjallisuuden päälajeihin ja ohjataan tuntemaan kirjoitelmien perustyypit. Hänet ohjataan hankkimaan kokemuksia kirjoittamisen ja tekstin suunnittelusta, tuottamisen ja muokkaamisen eri välineistä ja tavoista. Lapsen annetaan ikäryhmäänsä kuuluvalla tasolla kokeilla sanan yhdistämistä muihin taiteisiin.

11- 13 -vuotiaat:

Tavoitteet:

Luodaan lapselle vankka, myönteinen asenne kielelliseen ilmaisuun. Tarkennetaan lapsen kykyä havainnoida ympäristöään ja erityisesti itseään. Autetaan oman persoonallisen kielellisen ilmaisun löytymisessä.

Sisältö:

Tarkennetaan eri kirjallisuudenlajien tuntemusta, samoin eri kirjoitelmatyypit esitellään tarkemmin kuin aiemmin. Lapsi pääsee suunnittelemaan, tuottamaan ja muokkaamaan monipuolisesti tekstejä eri tavoin ja välinein. Tässä vaiheessa harjoitellaan myös sanan yhdistämistä muihin taiteisiin.

14 - 18 -vuotiaat:

Tavoitteet:

Erityisenä tavoitteena on, että harrastaja ymmärtää lukemisen ja kirjoittamien merkityksen oman kehityksensä tukemisen ja identiteettinsä rakentamisen välineenä. Autetaan häntä näkemänn ja ymmärtämään kirjallisuuden taiteellisia arvoja niin, että hän pyrkii toteuttamaan niitä omassa ilmaisussaan.

Sisältö:

Opetus sisältää monenlaisen tekstin tuottamiseen tarvittavia tietoja kielestä, tyylistä ja kirjoittamisen muodoista sekä kirjallisuuden ja kirjoittamisen teoriasta samoin kuin kirjallisuuden lajeista. Harrastajlle järjestetään kokemuksia eri välineille kirjoittamisesta ja hänet tutustutetaan myös muiden taiteiden tarpeisiin ja tapaan käyttää kieltä. Hänelle avataan väyliä myös kirjallisuuden ja muiden taiteiden historiaan.

Sisältö:

Lapsi tutustutetaan kirjallisuuden päälajeihin ja ohjataan tuntemaan kirjoitelmien Lapsi tutustutetaan kirjallisuuden päälajeihin ja ohjataan tuntemaan kirjoitelmien perustyypit. Hänet ohjataan hankkimaan kokemuksia kirjoittamisen ja tekstin suunnittelusta, tuottamisen ja muokkaamisen eri välineistä ja tavoista. Lapsen annetaan ikäryhmäänsä kuuluvalla tasolla kokeilla sanan yhdistämistä muihin taiteisiin.