Opetussuunnitelma - Oulu-opisto - Oulun kaupunki

Lisää sivun otsikko tähän Lisää sivun otsikko tähän

TANSSIN PERUSOPETUSSUUNNITELMA

(Kulttuuri-insituutin johtokunta 19.4.2012, 22 §)

YLEISTÄ

Oulunsalon taidekoulussa annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista tanssin opetusta.

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Taiteen opiskelun tarkoituksena on avata oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Yleisen oppimäärän tehtävänä on kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin.

Oulunsalon taidekoulussa annetaan opetusta musiikissa, visuaalisissa taiteissa, tanssissa, teatteri-ilmaisussa ja sanataiteessa. Tämä opetussuunnitelma koskee ainoastaan tanssin-opetusta.

OPETUKSEN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET

Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on saada oppilas kokemaan tanssin ja liikunnan iloa. Opetuksen tavoitteena on antaa elämyksiä, saada oppilas kokemaan ja ymmärtämään tanssi fyysisen toiminnan ja luovuuden sekä myös tietojen oppimisen kautta. Oma kokemusperäinen suhde tanssiin luo pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle tanssinharrastukselle. Itsensä ilmaiseminen ja esiintyminen ovat tärkeä osa tanssinopiskelua. Niiden kautta tuetaan oppilaan luovuuden ja taiteellisen ilmaisun heräämistä sekä terveen itsetunnon kehittymistä.

Opetuksen tavoitteena on johdattaa oppilas pitkäjänteisen työskentelyn piiriin sekä ym-märtämään toiston merkitys harjoittelussa ja oppimisessa. Tanssinopetuksen tehtävänä on osaltaan tukea oppilaan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä omasta terveydestä ja ra- vitsemuksesta huolehtimista.

Opetuksen tehtävänä on kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisiin tanssin tapahtumiin ja esityksiin myös kuulijana ja katsojana sekä antaa valmiuksia käyttää erilaisia ympäristön tarjoamia kulttuuripalveluita.

OPPIMISKÄSITYS

Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi taitojen ja tietojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Taiteen oppiminen on pitkäjänteinen ja kokonais-valtainen prosessi. Opiskelu on tavoitteellista, ja erilaisissa tilanteissa työskennellään opettajan ohjauksessa, vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa sekä itsenäisesti. Opettajalla on keskeinen merkitys sekä oppilaan opiskelutaitojen että opiskeluympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että erilaisten oppilaiden edistyminen on mahdollista.

Oppilaalla on aktiivinen rooli opiskelussa ja oppimisessa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan aiemmat kokemukset ja hänen elämismaailmansa. Oppimisessa lähtökohtana on tutkiva oppiminen ja toiminnallinen lähestymistapa opittaviin asioihin. Työtapojen tulee ohjata oppilasta arvostamaan kaikkien ryhmän jäsenten työskentelyä ja työn tuloksia.

OPPIMISYMPÄRISTÖ

Oppilaille tulee antaa mahdollisuus asettaa omat tavoitteensa, oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa. Keskeistä on vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä sekä oppilaiden kesken ja erilaisten oppimis-, työskentely- ja arviointitapojen huomioon ottaminen.

Oppimisympäristössä painotetaan vuorovaikutusta, luovuutta ja avoimuutta. Tavoitteena on rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri.

Hyvä oppimisympäristö mahdollistaa oppilaan vuorovaikutustaitojen, aloitekyvyn ja pitkä-jänteisyyden kehittymisen. Se myös kannustaa oppilaan aktiivisuutta, luovuutta, itsenäistä ajattelua ja oppimismotivaatiota ja mahdollistaa turvallisen kasvun ja kehityksen.

Onnistumisen kokemukset vahvistavat oppilaan uskoa omiin kykyihinsä.

OPINTOJEN KESTO JA LAAJUUS

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on yhteensä 500 tuntia, johon sisältyy valmentavat opinnot ja perusopinnot. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta järjestettäessä on pyrittävä joustavuuteen niin, että taiteenala, oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon.

OPINTOJEN RAKENNE

 

ikä

opetusviikot

vuodessa

opetusminuutteja

viikossa

väh.

viikossa

enint.

vuodessa

väh.

vuodessa

enint.

Valmentavat

opinnot

4

33

45

45

1485

1485

5

33

45

45

1485

1485

6

33

45

45

1485

1485

Perusopinnot

7

33

45

60

1485

1980

8

33

45

60

1485

1980

9

33

60

75

1980

2475

10

33

60

75

1980

2475

11

33

60

150

1980

4950

12

33

60

150

1980

4950

13

33

75

150

2475

4950

14

33

75

180

2475

5940

15

33

75

180

2475

5940

 

minuutit yht.

22770

40095

opetustunnit yht.

506

891

Oppilasvalinnat suoritetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ikärajat ovat joustavia, mutta tarvittavat tiedot ja taidot tulee hallita ryhmästä toiseen siirryttäessä.

Oulunsalon tanssiryhmät saavat tällä hetkellä valmentavaa ja perusopintoihin liittyvää opetusta, jolloin käytetään vähintään yllä olevassa taulukossa ilmoitettua minimi viikkotuntimäärää. Mahdollisuuksien, lajien ja ryhmien mukaan voidaan käyttää myös suurempia viikkotuntimääriä, joista maximimäärät yllä olevassa taulukossa.

LASTENTANSSI

Tavoitteena on tutustua tanssin peruselementteihin (kehonosat, muodot, tasot, vastakohta-parit, perusaskeleet) leikinomaisesti, tuottaa iloa liikkumisesta, tukea lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä, kehittää oppilaan omaa luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Lisäksi tuetaan oppilaan motorista kehitystä ja musikaalisuutta, sekä luodaan perusvalmiudet monipuoliseen tanssinopetukseen.

Keskeiset sisällöt:

Opetuksen sisältö perustuu tanssin perusopetuksen (OPM 1989:27 ja opetussuunnitelman liitteen OPM 1989:28) lastentanssin opetussuunnitelmaan.

1. Fyysis-motoriset harjoitukset

 • perusliikunta
 • liikuntaleikit
 • välineiden käyttö ja temput

2. Luova aines

 • improvisaatio
 • liikekokeilut
 • sommitelmat
 • esittävä tanssi

3. Musiikkiliikunta

 • rytmiikka
 • lorut
 • laululeikit

4. Tanssitekniset perusvalmiudet

 • baletti
 • nykytanssi
 • kansantanssi

5. Tanssit

 • historialliset tanssit
 • juhlatanssit
 • kansantanssit

KLASSINEN BALETTI

Tavoitteena on, että oppilas tuntee klassisen baletin traditiota ja elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä ja kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan.

Keskeiset sisällöt:

 • klassiselle baletille ominainen tyyli ja perinne
 • lajiin liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria
 • lajiin liittyvää tanssin ja musiikin historiaa
 • tanssillista ja taiteellista ilmaisua
 • esiintymistaitoja
 • tanssitekniikkaa

NYKYTANSSI

Tavoitteena on, että oppilas tuntee nykytanssin elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä ja kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan. Tavoitteena on myös, että oppilas löytää oman liikelaatunsa ja  -materiaalinsa ja tunnistaa erilaisia liikelaatuja.

Keskeiset sisällöt:

 • nykytanssin perusliikemateriaalia ja terminologiaa
 • nykytanssin perinteiden ja eri suuntauksien olemassaolon ymmärtäminen
 • tanssitekniikan ja improvisaation yhdistäminen
 • liikeilmaisun kehittäminen
 • kehon hallinnan ja liikkeen virtaavuuden lisääminen
 • esiintymistaitoja

SHOWTANSSI

Tavoitteena on, että oppilas tuntee showtanssin elementtejä, kuten eri tekniikoita jazzista ja nykytanssista musikaalitanssista, musiikkivideoiden mukaisiin tansseihin, street-tansseihin ja discoon. Tavoitteena on myös, että oppilas kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan ja osaa käyttää showtanssia tarinankerronnan välineenä.

Keskeiset sisällöt:

 • showtanssin eri tanssitekniikoita
 • koordinaatioharjoituksia
 • erilaisia tanssidynamiikkoja
 • lajiin liittyvää tanssin ja musiikin historiaa
 • akrobaattisia elementtejä
 • liikelaajuuksien ja voiman harjoituksia
 • esiintymistaitoja

STREET-TANSSI

Tavoitteena on, että oppilas tuntee ja oppii street-tanssille ominaisia katutanssilajeja ja niille ominaisen liikekielen ja tyylin. Tavoitteena on myös, että oppilas kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan ja löytää oman tanssillisuuden.

Keskeiset sisällöt:

 • eri katutanssilajeja, kuten popping, locking, breaking, house ja hiphop
 • lajiin liittyvää tanssin ja musiikin historiaa
 • erilaisia rytmiharjoituksia
 • freestyle- ja improvisaatioharjoituksia
 • tanssitekniikkaa
 • esiintymistaitoja

AIKUISOPINNOT

Aikuisopintojen tavoitteet ovat samansuuntaisia perusopintojen tavoitteiden kanssa. Tällöin käytetään hyväksi opiskelijan aikaisemmin saavuttamia valmiuksia.

ARVIOINTI

Arvioinnin tarkoituksena on tukea oppilaan tanssillista kehittymistä ja rohkaista häntä pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen tanssiharrastukseen. Arviointi on kannustavaa ja rohkaisevaa ja ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden asettamiseen. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin.

Tanssissa arviointi on vuorovaikutteista; tärkeää on oppilaan itsearviointi, mutta myös ryhmän antama palaute ja opettajan antama palaute tukevat opiskelua. Arviointi kohdistuu oppilaan toimintaan, ei hänen ominaisuuksiinsa, ja oppilaan tulee saada koko opiskelunsa ajan palautetta erilaisissa opiskelutilanteissa.

Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja oppimista edistävää. Tanssissa arvioinnin kohteita ovat esimerkiksi aktiivisuus ja ahkeruus, läsnäolo ja keskittyminen, oma-aloitteisuus, lajitieto, kyky toimia ryhmässä, kyky vastaanottaa palautetta ja käyttää sitä hyödyksi omassa tanssissa, tanssitekniikka ja ilmaisu.

TODISTUS

Suoritettuaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän, saa oppilas siitä päättötodistuksen. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen.

Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opintokokonaisuuksista.