Opetussuunnitelma - Oulu-opisto - Oulun kaupunki

Teattei-ilmaisun opetussuunnitelma Teattei-ilmaisun opetussuunnitelma

OULUNSALON TAIDEKOULUN TEATTERI-ILMAISUN OPETUSSUUNNITELMA

(Sivistysltk hyväksynyt 30.10.2000, 146 §)

OPETUKSEN RAKENNE

Valmentavat opinnot: yleistaidekasvatusta 3-6 -vuotiaat

Perusopinnot I:    7-9 -vuotiaat

Perusopinnot II:   10-12 -vuotiaat

Perusopinnot III:  13-15 -vuotiaat

Ryhmiä muodostaessa otetaan myös huomioon oppilaiden kypsyys ja ryhmän toimintamahdollisuudet.

OPETUKSEN LAAJUUS

Valmentavat opinnot: n. 33 h/vuosi

Perusopinnot I:     44 h/vuosi

Perusopinnot II:    66 h/vuosi

Perusopinnot III:   66 h/vuosi

Opetusta annetaan säännöllisesti kerran viikossa. Mahdollisia esityksiä valmistaessa osa opetuksesta järjestetään tiiviimpänä periodiopetuksena.

OULUNSALON TEATTERI-ILMAISUN OPETUKSEN YLEISTAVOITTEET

Teatteri-ilmaisun tavoitteena on rohkaista oppilasta ilmaisemaan ja välittämään kokemuksiaan, mielipiteitään, aistimuksiaan ja tunteitaan. Opetuksen tarkoituksena on lisätä oppilaan mielikuvitusta ja kykyä nähdä ja oivaltaa ympärillä tapahtuvia asioita ja ilmiöitä. Tavoitteena on kehittää oppilaan eläytymis- ja keskittymiskykyä, sekä taitoa toimia vuorovaikutuksessa ryhmän muiden oppilaiden kanssa.

Teatteri-ilmaisun tavoitteena on lisäksi oppilaan oman, persoonallisen luovuuden tukeminen ja sen eri puolien kehittäminen. Tavoitteena on kehittää tilanteessa olemisen kykyä; herkkyyttä aistia, tuntea, kokea ja eläytyä tilanteessa.

Opetuksen tarkoituksena on myös tarjota oppilaalle välineitä, joiden avulla hän osaa havaita ja tulkita ihmisen kokonaisviestintää, sekä fyysisiä että verbaalisia viestejä, ja käyttää niitä myös itse.

Lisäksi teatteri-ilmaisun tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä ymmärtää teatterin taiteellista luomisprosessia ja kykyä hyväksyä ja vastaanottaa erilaisia taidemuotoja.

VALMENTAVAT OPINNOT  3-6 vuotiaille

Tavoitteet

Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa lapsi taiteen maailmaan laajasti ja kokonaisvaltaisesti. Tässä vaiheessa integroituu draama, musiikki, tanssi ja kuvallinen ilmaisu. Ympäröivää maailmaa tutkitaan leikin avulla. Lasta kannustetaan löytämään itse ratkaisuja, ottamaan riskejä kokeilemalla vuorovaikutuksessa opettajan ja tovereiden kanssa. Lapsen minäkuvaa ja itsetuntoa pyritään vahvistamaan.

Lapselle tarjotaan ilon ja huumorin täyttämiä tilaisuuksia peuhata ryhmässä. Tavoitteena on luoda ryhmän sisälle hyväksyvä ja turvallinen tunnelma, jossa lapsi uskaltaa vapautuneesti ilmaista itseään ja hänen sosiaaliset taitonsa kehittyvät. Teatterileikin kautta lasta autetaan käsittelemään omia tunteitaan ja kokemuksiaan sekä tyydyttämään hänen tarvettansa seikkailuun ja jännitykseen.

Sisällöt

Keskeisenä sisältönä on lasten oma leikki ja sen synnyttämät draamalliset tilanteet. Leikkiä ohjataan ja rikastetaan erilaisin virikkein ja materiaalein. Lasten omat kokemukset ja tarinat sekä sadut ovat draamaprosessin pohjana.

PERUSOPINNOT I   7-9 -vuotiaille

Tavoitteet

Opetuksen tavoitteena on suoda lapselle mahdollisuus säilyttää luonnollinen kykynsä leikkiä, eläytyä ja ilmaista itseään iloiten ja estoitta, ja syventää teatterin ja draaman keinoin leikin elämyksellisyyttä. Luodaan opetuksessa tilanteita, joissa kehittyy lapsen kyky toimia ryhmässä niin, että hän uskaltaa ilmaista itseään vapaasti ja oppii tukemaan ja kannustamaan muita. Annetaan sadun ja fantasian kautta virikkeitä lapsen mielikuvitukselle ja eläytymiskyvylle. Suodaan lapselle mahdollisuus tunteiden ja aistimusten kokemiseen ja ilmaisemiseen. Tarjotaan mahdollisuus pitkäjänteiseen leikkiin ja draamaan ja kehitetään näin lapsen keskittymiskykyä. Tyydytetään lapsen seikkailun ja jännityksen tarvetta teatterileikkien avutta. Tarjotaan lapselle ilon ja huumorin täyttämiä tilaisuuksia peuhata ryhmänä.

Sisällöt

Leikki on teatteri-ilmaisun perusopetuksen lähtökohta, ja siihen sisältyy kaikki draaman tekijät, myös maaginen elementti. Teatterin eri lajien, kuten nukketeatterin, mustan teatterin, varjoteatterin sekä pukujen ja naamioiden käytöllä lisätään leikkien ja eläytymisen mahdollisuuksia. Tärkeä toimintamuoto on improvisointi. Pyritään valmistamaan lukuvuoden lopuksi esitys.

PERUSOPINNOT II  10-12 -vuotiaat

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää itsenäistä työskentelyä ja kykyä ryhmätyöprosesseihin. Oppilasta ohjataan vapaaehtoisesti keskittymään tietoiseen yhteistyöhön, vahvistamaan hänen itsehallintaa ja tukemaan sekä kannustamaan toisia ryhmän jäseniä. Oppilasta autetaan jäsentämään ja selkeyttämään omaa ilmaisuaan. Hänelle tarjotaan mahdollisuuksia eri tyylilajien ja kerrontakeinojen oivaltamiseen. Häntä ohjataan käyttämään teatterin keinoja, toimintaa ja eleitä. Oppilaalle tarjotaan lisäksi mahdollisuus tunteiden ja aistimusten monipuoliseen kokemiseen ja ilmaisemiseen. Ohjataan ryhmää vapaaehtoisesti keskittymään tietoiseen yhteistyöhön ja vahvistetaan oppilaan itsehallintaa.

Sisällöt

Toiminta on improvisointia oppilaiden omista kokemuksista nousseiden aiheiden pohjalta. Ideat konkretisoidaan ja etsitään niistä draaman aineksia. Omaa luovuutta kokeillaan ja syvennetään tuottamalla itse käsiteltäviä työskentelymateriaaleja. Tekniikkaa ei harjoitella erillisenä, vaan luodaan tilanteita, joisa ilmaisun selkeyttäminen on välttämätöntä.

Keskeisenä on ryhmätyöskentelyprosessi. Tekniikkaa ei harjoitella erillisenä, vaan luodaan tilanteita, joissa ilmaisun selkeyttäminen on välttämätöntä. Korostetaan draaman elämyksen jälkeistä tarkasteluvaihetta. Pyritään valmistamaan lukuvuoden lopuksi esitys.

PERUSOPINNOT III   13-15 -vuotiaat

Tavoitteet

Tarkoituksena on omakohtaisen kokeilun ja etsimisen kautta lisätä oppilaissa avoimuutta ja herkkyyttä vastaanottaa ja tuottaa teatteritaidetta, sekä käyttää teatterin muotoja oivalluksen ja voiman lähteenä. Tutustutetaan oppilaat mahdollisuuksien mukaan teatterissa käytettävään tilaan ja teknisiin ilmaisuvälineisiin sekä teatterialan eri ammattiryhmien työhön. Ohjataan oppilas havaitsemaan esitykseen vaikuttavat eri ilmaisumuodot ja tehokeinot. Tarjotaan oppilaalle mahdollisuus draaman ja eri roolihahmojen kautta kokeilla omia ulottuvuuksiaan ja paneutua muiden tilanteisiin.

Käytetään hyväksi teatterin terapeuttista vaikutusta murrosikäisten sosiaalisten ongelmien ratkaisussa ja pehmentäjänä.

Oppilasta ohjataan kantamaan vastuuta luovassa prosessissa työryhmän jäsenenä; sekä kokonaisuudesta että omasta panoksesta.

Sisällöt
Annetaan mahdollisuus monipuoliseen ja tavoitteelliseen teatterin opiskeluun painottaen oppilaiden omakohtaista kokeilua ja etsimistä.

Työskentely on päämäärätietoisempaa. Käytetään improvisointi-, kontakti-, tarkkailu-, matkimis-, tunnetila- ym. harjoituksia, joiden  vaativuus määräytyy ryhmän edellysten mukaan. Vähitellen ryhmän ilmaisukeinot kehittyvät siten, että jokainen erikseen ja ryhmät yhteisesti voivat välittää viestejä muille, jolloin luodaan mahdollisuuksia omakohtaiseen esiintymiskokemukseen.

Tutkitaan kokeillen musiikin, liikkeen, kuvan, tilan, valojen, vaatteiden vaikutusta esittävään tilanteeseen. Harjoitellaan pieniä, mutta myös laajempia esityskokonaisuuksia. Voidaan käyttää apuna esimerkiksi sosiodraamaa. Opetellaan arvioimaan omaa ja toisten ilmaisua.