Tekstin koko A- A+

Tuntiopettajan muistilista Tuntiopettajan muistilista

Sisältö
Tervetuloa
Opiston toiminta
Opiston toimistot ja henkilökunta
Opetusajat
Opettajan työsuhde ja palkanmaksu

 • työsopimus
 • työntekijän velvollisuudet
 • rikosrekisteriote
 • palkanmaksu ja matkalasku
 • sairastuminen
 • koulutus ja sisäinen tiedottaminen

Opiskelu ja opettaminen

 • opiskelijat
 • opintoryhmä
 • avaimet
 • päiväkirjat
 • ilmoittautumiskäytännöt
 • opintoryhmän ensimmäinen kokoontumiskerta

  kurssimaksut, liikunta- ja kulttuurisetelit, oppitunnit, oppitunnin jälkeen, todistukset, opetuksen arviointi, esiintyvät ryhmät ja näyttelyt

Oulu-opistossa tapahtuu
Turva- ja toimintaohjeet uhka- ja häiriötekijöiden varalta


Tervetuloa


Tervetuloa Oulu-opiston tuntiopettajaksi. Vuoden 2013 alusta Oulu-opisto palvelee viiden entisen kunnan, Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien sekä Oulun kaupungin asukkaita. Toimistot palvelevat Pohjankartanossa, Haukiputaalla ja Oulunsalossa. Opistossa on vuosittain kurssilaisia yli 20 000 ja opetusta annetaan yli 1 300 kurssilla yli 50 000 tuntia.

Opiston toiminta
Oulu-opiston tehtävänä on järjestää vapaan sivistystyön periaatteiden (laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/532, asetus vapaasta sivistystyöstä 6.11.1998/805) mukaista yleissivistävää ammatillista koulutusta sekä alansa muuta koulutustoimintaa. Opisto järjestää myös taiteen perusopetusta (laki taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633) kaupungin keskustan ulkopuolella.

Oulu-opiston opetuksen pääpaino on taide- ja taitoaineissa ja vieraissa kielissä. Taideaineista musiikissa on eniten opetustunteja. Lisäksi opisto järjestää eri ikä- ja kohderyhmille monipuolisia ihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä opintoja, kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia edistäviä tieto- ja viestintätekniikan opintoja ja muita opintoja alueen koulutustarpeen mukaan. Tarvittaessa opisto järjestää myös tilauskoulutusta.

Toimistot ja henkilökunta
Tiedot löytyvät opiston opinto-oppaasta ja näiltä nettisivuilta kohdasta yhteystiedot.

Opetusajat
Opetusajat vaihtelevat kursseittain. Syyslomalla (viikko 43), talvilomalla (viikko 10) ja pääsiäislomalla (kiirastorstai-pääsiäismaanantai) ei ole opetusta. Myöskään arkipyhien aattona ei ole opetusta klo 18 jälkeen.

Opettajan työsuhde ja palkanmaksu

 • Työsopimus

Työsopimus tehdään kahtena kappaleena ja allekirjoitetaan ennen opetuksen alkamista.

 • Työntekijän velvollisuudet

Tuntiopettaja on velvollinen pitämään opetustuntinsa sovitusti ja täsmällisesti ja osallistumaan opettajankokouksiin. Kaikista työsopimuksessa sovittuihin tunteihin liittyvistä muutoksista ilmoitetaan välittömästi oman yksikön toimistoon ja omalle vastuuopettajalle.
Opetuksessa saa käyttää vain sellaista musiikkia ja muuta materiaalia, joka on laillisesti hankittua ja josta on maksettu asiaan kuuluvat tekijänoikeuskorvaukset.
 

 • Rikosrekisteriote

Rikosrekisteriote esitetään ennen työsuhteen alkamista omalle vastuuopettajalle tai opistosihteerille silloin, kun opetetaan alle 16-vuotiaita eikä ryhmässä ole muita täysi-ikäisiä opettajan lisäksi. Jos Oulun kaupungin vakituinen työntekijä on jo esittänyt ko. dokumentin, niin sitä ei enää vaadita uudelleen Oulu-opistossa.

Rikosrekisteriotteen voit tilata oikeusrekisterikeskukselta, Oikeusrekisterikeskus, Pl 157, 13101 Hämeenlinna faksi: 03 622 3783, sähköposti oikeusrekisterikeskus(at)om.fi. Ote on maksullinen.
 

 • Palkanmaksu ja matkalasku

Monetra Oy huolehtii palkanmaksun. Monetra saa tarvittavat tiedot työntekijästä opiston henkilötietolomakkeesta. Anne Anttila, Sisko Huovinen, Helena Polvi (1.10.2016 alkaen) ja Jaana Tikkala tekevät yhteydenotot keskitetysti Monetraan. Tuntiopettajat saavat viikkotuntierittelyn sisältävän palkkatodistuksen opiston toimistosta.

Jos matkakorvauksia maksetaan linja-autotaksan mukaan, toimitetaan kuitit tai ai-nakin yksi kuitti, josta näkyy matkan hinta ja alv %. Kuitti liitetään matkakuluveloi-tuslaskuun dokumentiksi kaupungin alv:n palautusjärjestelmää varten. Matkalasku-lomake löytyy Oulu-opiston nettisivulta kohdasta ”Matkalaskulomake”. Matkalaskut pitää tehdä kahden kuukauden välein tai heti lukukauden päättyessä. Edellisen lukukauden matkalaskuja ei makseta enää uuden lukukauden alkaessa. Matkalaskut toimitetaan sähköisesti tai paperisena toimistoihin seuraavasti:
EsTa/Esa Lapin tiimi (musiikki, tanssi ja teatteri): Sisko Huovinen
KäVis/Niina Aitto-ojan tiimi (käden taidot, kuvataiteet, audiovisuaaliset taiteet): Jaana Tikkala ja Helena Polvi
LiKi/Arto Hekkasen tiimi (liikunta, kielet, tietotekniikka, kaikki muut aineet): Anne Anttila

 • Sairastuminen

Tuntiopettaja ilmoittaa sairauspoissaolosta vastuuopettajalleen ja toimistohenkilöstölle. Ilmoitus tehdään puhelimitse tai henkilökohtaisesti ja viipymättä. Omalla ilmoituksella voi olla poissa 1-5 vuorokautta. Lääkärintodistus pidemmistä sairauspoissaoloista pitää toimittaa toimistoon viikon kuluessa lääkärintodistuksen allekirjoituspäivämäärästä. Mikäli lääkärintodistus toimitetaan myöhemmin, niin ensimmäinen sairauspäivä on palkaton. Jos työsuhde on kestänyt alle yhden kuukauden, niin korvaus on vain 50 % palkasta. Jos opettajan työaika on vähintään keskimäärin 14 vkt, hän voi omalla ilmoituksella jäädä hoitamaan 1-3 päiväksi äkillisesti sairastunutta alle 10-vuotiasta lastaan. Katso OVTES § 18 s. 180 ja KVTES V Luku § 10 s. 120. Alle 14 vkt opettava opettaja saa palkallista korvausta sairastumisen jälkeisiltä 9 arkipäivältä (sairastumispäivä + yhdeksän arkipäivää).

 • Koulutus ja sisäinen tiedottaminen

Mikäli tuntiopettaja haluaa osallistua johonkin koulutukseen, hänen tulee tehdä koulutushakemus rehtorille. Koulutusmäärärahoja on valitettavasti vähän.
Sisäisessä tiedotuksessa käytetään pääasiassa sähköpostia. Opetuskautena lähetetään tuntiopettajille kerran kuukaudessa Osviitta, jossa on ajankohtaista tietoa opiston toiminnasta.

Opiskelu ja opettaminen

 • Opiskelijat

Oulu-opiston opetus on tarkoitettu kaikille yli kuntarajojen. Ikärajoitukset on mainittu erikseen kurssien otsikossa. Moniin musiikin kursseihin valitaan opiskelijat testien perusteella. Oulun kaupunki on vakuuttanut kaikki kaupungin järjestämään toimintaan osallistujat. Kaikki opiskelijat voivat kuulua maksutta Oulu-opiston Opiskelijat ry –opiskelijayhdistykseen ja hakea sen tarjoamia etuuksia, mm. vuosittain myönnettäviä stipendejä ja apurahoja sekä vuokrata yhdistyksen lomamökkiä Iso-Syötteellä. Lisätietoa opiskelijayhdistyksestä tästä.
 

 • Opintoryhmä

Oulu-opisto järjestää ryhmäopetusta, yksilöopetusta ja yleisluentoja. Opintoryhmä vähimmäisopiskelijamäärä on pääsääntöisesti seitsemän, liikunnassa, tanssissa ja lyhytkursseilla kymmenen. Poikkeustapauksissa opetusta voidaan järjestää myös viiden hengen ryhmälle, jos yleinen sivistystarve, alueellinen tasa-arvo tai tarjonnan monipuolisuuden turvaaminen sitä edellyttää, mutta asiasta sovitaan aina erikseen rehtorin kanssa.
 

 • Avaimet

Avaimet hoidetaan ja kuitataan toimipaikkakohtaisesti. Oulu-opiston opettajien ei tarvitse maksaa panttia. Tämä ei poista korvausvelvollisuutta, jos hukkaa avaimen.

 • Päiväkirjat

Opettajat täyttävät ensisijaisesti sähköistä päiväkirjaa, joka on myös työajan seurannan osalta virallinen asiakirja. Päiväkirja on virallinen asiakirja, jonka perusteella opiskelijoille annetaan todistuksia ja opettajasta tietoja mm. eläkelaitokseen.

 • Ilmoittautumiskäytännöt

Kukin opiskelija ilmoittautuu kurssille joko netissä, puhelimitse tai yksikön toimistossa koko lukuvuodeksi kerrallaan tai joidenkin aineiden osalta sekä syksyllä että keväällä. Tietoa ilmoittautumiskäytännöistä saa opinto-oppaasta ja opiston kotisivuilta.

 • Opintoryhmän ensimmäinen kokoontumiskerta

Ensimmäinen kokoontumiskerta on tärkeä, koska silloin luodaan pelisäännöt ryhmän toiminnalle tai opetukselle. Alussa kannattaa tutustua ryhmään tai opiskelijaan ja kysyä heidän tavoitteittaan opintojen suhteen. Kannattaa myös käydä läpi lukuvuoden tai ryhmän aikataulu, aloitus-, lopetus- ja loma-ajat, sekä hahmottaa suunnilleen, mitä tänä aikana on tarkoitus opiskella.

Kurssimaksut
Kurssimaksut vaihtelevat kursseittain kurssin tuntimäärän, keston ja kustannusten mukaan. Sama kurssi voi eri alueilla maksaa eri hinnan johtuen opetusjärjestelyiden kustannuseroista tai sisältöeroista. Kurssimaksut maksetaan erikseen sekä syksyltä että keväältä. Kurssimaksut palautetaan opiskelijoille vain, mikäli kurssi ei ala.

Liikunta- ja kulttuurisetelit
Oulu-opistossa voi maksaa kurssimaksuja Smartumin kulttuuri- ja liikuntaseteleillä, virikeseteleillä ja TYKY-kuntoseteleillä. Maksun voi suorittaa vain yksiköiden toimistoon ja seteleistä ei anneta vastarahaa. Setelit ovat henkilökohtaisia eikä niillä voi maksaa muiden perheenjäsenten kurssimaksuja.

Oppitunnit
Ryhmäopetuksessa oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja kurssien viikoittainen oppituntimäärä vaihtelee eri oppiaineissa. Yksilöopetuksessa oppitunnin kesto vaihtelee sen mukaan onko kyseessä taiteen perusopetus vai kansalaisopisto-opetus.

Oppitunnin jälkeen
Oppitunnin jälkeen opettaja merkitsee päiväkirjaan oppitunnin pääsisällön ja huolehtii siitä, että opetustila jää samaan kuntoon kuin se oli tilaan mentäessä. Valot sammutetaan, ikkunat suljetaan, taulut pyyhitään ja ovet lukitaan, mikäli ei seuraava ryhmä ole saman tien tulossa tilaan.

Todistukset
Tuntiopettaja pyytää todistukset oman opiston toimistosta.

Opetuksen arviointi
Tuntiopettajan kannattaa pyytää opiskelijoilta palautetta syyslukukauden lopussa ja toisen kerran lukuvuoden lopussa. Oulu-opisto ottaa sähköpostilla palautetta eri oppiaineiden ryhmiltä otannalla.


Esiintyvät ryhmät ja näyttelyt
Esiintyvät ryhmät sopivat esityksistä oman vastuuopettajansa kanssa hyvissä ajoin, jatkavat ryhmät jo edellisen lukuvuoden lopussa, jotta esityksistä voidaan tiedottaa opinto-oppaassa. Tällöin myös sovitaan käytännön asioista esityksen toteuttamiseksi. Samoin sovitaan näyttelyistä.


Oulu-opistossa tapahtuu
Oulu-opisto järjestää ryhmiensä kanssa teatteri-, tanssi- ja musiikkiesityksiä, kuvataide- ja käden taitojen näyttelyitä sekä opintomatkoja. Näistä tiedotetaan opinto-oppaassa, opiston kotisivuilla, usein lehdissä sekä Osviitassa. Kerro tapahtumista opiskelijoillesi.

Turva- ja toimintaohjeet uhka- ja häiriötekijöiden varalta
Ohjeet toimitetaan tuntiopettajille sähköpostitse tai pyydettäessä kirjallisena.