Kodin ja koulun yhteistyö - Oulujoen koulu - Oulun kaupunki

Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus vähintään kerran lukukaudessa keskustella henkilökohtaisesti lapsensa opettajan kanssa. Luokkakohtaisia vanhempainiltoja ja yhteisiä koko koulun vanhempainiltoja järjestetään tarvittaessa. Kevätlukukaudella helmikuussa järjestetään 2-luokkalaisten huoltajille tilaisuus, jossa selvitellään kielivalintoja ja erikoisluokille pyrkimistä. Keväällä on 7.-9.luokille siirtymiseen liittyviä asioita käsittelevä tilaisuus 6-luokkalaisten huoltajille. Kevätlukukaudella järjestetään seuraavan vuoden koulutulokkaille ja heidän huoltajilleen tilaisuus tutustua kouluun ennen lukuvuoden alkua. 

Toivottavaa on, että huoltajat ja opettajat voivat keskustella lasta koskevista asioista muulloinkin joko henkilökohtaisesti, puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostin välityksellä. On tärkeää, että oppilaan mahdollisiin ongelmiin puututaan puolin ja toisin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Koululakien mukaan kodilla on päävastuu lasten kasvattamisessa. Koulun opetustyö pidetään avoimena ja koulu pyrkii omalta osaltaan monipuoliseen ja tiiviiseen tilannekohtaiseen yhteistyöhön kotien kanssa tukiessaan niiden kasvatustehtävää.