Perusaste - Oulun aikuislukio - Oulun kaupunki

PERUSASTE

Aikuislukion perusaste on peruskoulun yläkoulua ja keskikoulua vastaava kouluaste. Sen suorittamisesta koulun antama todistus vastaa peruskoulun tai keskikoulun päättötodistusta. Perusasteelle opiskelijaksi pääsemisen edellytyksenä on, että opiskelijaksi ilmoittautuva ei ole oppivelvollinen ja että hän on käynyt vähintään kuusivuotisen kansakoulun tai hänellä on vastaavat tiedot ja taidot.

Perusasteen opetusta annetaan sekä päivisin että iltaisin.

Koko oppimäärän suorittaminen
Opiskelija on suorittanut aikuisten perusopetuksen koko oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaansa kuuluneiden oppiaineiden oppimäärät ja suoritettujen kurssien kokonaismäärä on vähintään 44.

Perusasteella opiskeltavat aineet, joissa on pakollisia kursseja, ovat äidinkieli ja kirjallisuus, englanti (A-kieli), ruotsi (B1-kieli), matematiikka sekä uskonto tai elämänkatsomustieto. Pakollisista kursseista kertyvä kurssimäärä on 27. Jos valitsee opiskeltavaksi myös näiden aineiden valinnaiset kurssit, tulee kurssimääräksi 33. Valinnaisia kursseja on aineissa historia ja yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia ja maantieto. Lisäksi on mahdollista valita koulukohtaisia tietotekniikan kursseja ja B2-kielten valinnaisia kursseja.

Koko oppimäärä on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa, mikä onkin varsin yleinen opiskeluaika. Opiskelija voi noudattaa myös hitaampaa etenemisnopeutta ja käyttää esim. kolme vuotta perusasteen suorittamiseen. Jos opiskelija on opiskellut aikaisemmin ammatillisessa koulutuksessa, vapaan kansansivistyksen oppilaitoksissa tai muualla sellaisia aihekokonaisuuksia, jotka vastaavat jotakin tai joitakin perusasteen kursseja, hän saa vapautuksen näiden kurssien suorittamisesta.

Päättötodistusarvosanojen korottaminen
Peruskoulun tai keskikoulun suorittanut voi korottaa perusasteella ja vastaavasti lukion suorittanut lukioasteella yhtä tai useampaa päättötodistusaineen arvosanaa, ei kuitenkaan terveystiedossa eikä taito- ja taideaineissa. Arvosanan korottajan tulee ilmoittautua aineopiskelijaksi. Arvosanan korottaminen edellyttää tiettyjen kurssien opiskelemista ja suorittamista. Kurssien määrä vaihtelee aineittain yhdestä kolmeen ja niistä on opiskelijatiedotteessa tarkka luettelo. Yhden tai useamman päättöarvosanan korottanut saa todistuksen peruskoulun tai lukion aineoppimäärien suorittamisesta

Aineopiskelu
Perusasteella on mahdollista opiskella yhtä tai useampaa yksittäistä (erillistä) ainetta. Sellaisen aineen suorittaminen, jota opiskelija ei ole aikaisemmin opiskellut, edellyttää, että kyseisen aineen koko oppimäärä tulee suoritetuksi. Koko oppimäärä käsittää kaikki pakolliset kurssit ja mahdollisesti valinnaisia kursseja. Jos yksittäisen aineen suorittajalla on aikaisempia opintoja tässä aineessa, saa hän vapautuksen näistä opintoja vastaavista kursseista. Suoritetuksi pitää kuitenkin tulla vähintään ne kurssit, jotka päättöarvosanan korottajan on suoritettava.
Yksittäisten aineiden suorittaja saa todistuksen peruskoulun tai lukion aineoppimäärien suorittamisesta.

Aineopiskelumaksu
Aineopiskelijalta peritään lukuvuosimaksu, joka on 50 euroa lukuvuosi. Kukin aineopiskelija täyttää aineopiskelija-ilmoituksen laskutusta varten. Oppilaitokselta peritään maksu tehdyn sopimuksen mukaan. Pelkästään suomi toisena kielenä opiskelu on maksutonta.