Opiskelijahuolto

Oulunsalon lukion opiskelijahuoltoryhmän perusrungon muodostavat rehtori, opinto-ohjaaja ja kouluterveydenhoitaja sekä psykologi/kuraatoori ja erityisopettaja sekä opettajien ja opiskelijoiden edustaja.

Ryhmä kokoontuu aina lukukauden alkaessa ja muutoin tarvittaessa, vähintään kerran jokaisessa lukion jaksossa.

Opiskelijahuoltoryhmä

•vastaa oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista
•ryhmää johtaa koulutuksen järjestäjän nimeämä edustaja
•muilta osin koulutuksen järjestäjä päättää yhteistyössä opiskeluhuollon palveluja tuottavien tahojen kanssa ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista
•keskeinen tehtävä vastata yhteisöllisestä opiskeluhuollosta.
 

Toimintamalleja ja menetelmiä:

•osallisuutta, myönteistä vuorovaikutusta ja hyvää tunneilmastoa tukeva keinot sekä  sosiaalisten taitojen oppiminen ja vertaistoiminta
•kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäisevät keinot
•turvallisuutta lisäävät keinot
•varhaisen tuen ryhmät (ART, tupakasta vieroitus)
•työrytmi, kuormitus, lepo, virkistyminen, ergonomia
 

yhteystiedot: rehtori 050 388 7008 ja opinto-ohjaaja 044 497 3102.

 

Tarvittaessa opiskelijan tueksi muodostetaan monialainen yksilökohtainen asiantuntijaryhmä -

•kootaan tapauskohtaisesti yksittäisen opiskelijan tueksi

asiantuntijoita voidaan nimetä vain opiskelijan tai huoltajan suostumuksella

•asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön 
•asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää ryhmän jäsenenä saamiaan salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin opiskeluhuoltoon liittyvään tehtävään